Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2020

07. EnergiaverotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 666 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Energiaverojen veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys (%)

  2018
tilinpäätös
2019
ennuste
2020
ennuste
       
Moottoribensiinin kulutus -1,3 -2,0 -2,1
Dieselöljyn kulutus 1,0 1,4 -0,3
Sähkön kulutus 2,8 -0,9 0,1

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Esityksessä korotetaan liikennepolttoaineiden verotasoja elokuusta 2020 alkaen. Esityksen arvioidaan lisäävän valtion energiaverotuloja vuositasolla noin 250 milj. eurolla.

  Verotaso v. 2019
(sis. huoltovarmuusmaksu)
   
Moottoribensiini, snt/l 70,25
Dieselöljy, snt/l 53,02
Kevyt polttoöljy, snt/l 24,88
Raskas polttoöljy, snt/kg 27,51
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh 2,253
Sähkö II (teollisuus, kasvihuoneet ja konesalit), snt/kWh 0,703
Kivihiili, €/t 201,76
Maakaasu, €/MWh 20,654
Nestekaasu, snt/kg 28,01
Polttoturve, €/MWh 3,00

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

  2018
tilinpäätös
2019
talousarvio
2020
esitys
       
Moottoribensiini1) 1 290 1 257 1 264
Diesel1) 1 387 1 380 1 444
Sähkö 1 199 1 226 1 195
Muut 781 815 764
Yhteensä 4 657 4 678 4 666

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaverotuloihin on tunnistettu kohdistuvan 13 verotukea. Verotuet muodostuvat alennetuista verokannoista ja verotuen määräksi on katsottu vertailutason ja alennetun verokannan mukainen erotus. Vertailutasona on yleinen verorakenteen mukainen taso. Alla olevassa taulukossa esitettyjen merkittävimpien energiaverotukien lisäksi muita momentille kohdistuvia verotukia ovat liikenteessä käytetyn sähkön ja maakaasun normia alemmat verokannat, biokaasun verottomuus ja raideliikenteen sähkön verottomuus.

Merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2018 2019 2020
       
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1) 769 779 763
Parafiinisen dieselöljyn verotuki 100 110 110
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta 464 456 451
Turpeen alempi verokanta2) 180 194 196
Puupohjaisten polttoaineiden verottomuus 200 200 200
Jätteenpolton verottomuus 46 47 47
CHP-laitosten verotuki 145 122 113
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta sekä konesalien sähkön alempi verokanta 625 630 633
Muut 25 26 27
Yhteensä 2 554 2 564 2 540

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maatalouden energiaveronpalautus, jonka määrä on n. 35 milj. euroa, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruudeksi arvioidaan n. 235 milj. euroa vuonna 2020. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.


2020 talousarvio 4 666 000 000
2019 talousarvio 4 678 000 000
2018 tilinpäätös 4 657 195 954

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 666 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentilta vähennetään 212 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu pääasiassa poikkeustilanteesta johtuvista energiatuotteiden ja sähkön ennustetun kulutuksen vähenemisestä. Lisäksi lämmitystarve on ollut alkuvuodesta normaalia pienempi.


2020 II lisätalousarvio -212 000 000
2020 talousarvio 4 666 000 000
2019 tilinpäätös 4 591 004 210
2018 tilinpäätös 4 657 195 954

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentilta vähennetään 212 000 000 euroa.