Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2019

40. Korkeakouluopetus ja tutkimusPDF-versio

02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 457 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 25 000 euroa talousarvioesityksen 19 432 000 euroon nähden aiheutuu Kansallisarkistolle toiminnan tilaintensiivisyyden perusteella tehtävästä vuokran tasokorotuksesta.


2019 talousarvio 19 457 000
2018 II lisätalousarvio
2018 I lisätalousarvio 792 000
2018 talousarvio 17 031 000
2017 tilinpäätös 17 960 000

20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 32 523 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ammattikorkeakouluja, yliopistoja ja tiedelaitoksia koskevan tutkimus-, arviointi-, selvitys- ja kehittämistoiminnan menojen ja avustusten maksamiseen ja tutkimuksen lippulaivatoiminnan tukemiseen perustettavan säätiön perustamiskustannusten maksamiseen

2) korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tieteen yhteisten tietoteknisten palvelujen ja tietoverkon rahoittamiseen, korkeakoulujen ja tieteen toiminnan seurannan ja ohjauksen tietojärjestelmien sekä muiden vastaavien yhteisten menojen keskitettyyn rahoittamiseen

3) EU:n hyväksymien muiden kuin rakennerahastoista rahoitettavien tutkimus- ja koulutushankkeiden maksamiseen

4) enintään 186 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin

5) enintään 600 000 euroa julkisen keskitetyn sähköisen säilytys- ja arkistopalvelun toteuttamiskustannuksiin.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 26 192 000 euroa talousarvioesityksen 58 715 000 euroon nähden aiheutuu siirroista momenteille 29.40.50, 29.40.55 ja 29.01.02.

Talousarvioesityksen momentin päätösosan toisesta kappaleesta poistetaan kohdat 5), 6) ja 8), joiden rahoitus sisältyy jatkossa osaksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valtionrahoitusta. Perustelujen muutoksella mahdollistetaan tutkimuksen lippulaivatoimintaa tukevan säätiön toiminnan käynnistäminen. Tavoitteena on, että valtio perustaa säätiön vuoden 2019 alussa ja momentilta osoitettaisiin toiminnan käynnistämiseen 150 000 euroa.


2019 talousarvio 32 523 000
2018 II lisätalousarvio 27 000 000
2018 I lisätalousarvio -446 000
2018 talousarvio 142 821 000
2017 tilinpäätös 110 981 000

50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 767 113 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

5) enintään 16 600 000 euroa yliopistolain (558/2009) mukaiseen yliopistojen harkinnanvaraiseen rahoitukseen.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 5) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 5).

Lisäys 16 600 000 euroa talousarvioesityksen 1 750 513 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentilta 29.40.20 yliopistojen harkinnanvaraiseen rahoitukseen (HE 152/2018 vp). Määräraha kohdennetaan yliopistojen aloituspaikojen määräaikaiseen lisäykseen, varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen kehittämiseen, positiivisen rakennemuutoksen korkeakoulutettujen osaajatarpeisiin vastaamiseen, erikoistumiskoulutukseen ja Suomen tekniikan alan yliopistojen yhteistyön toimintamallin kehittämiseen Lounais-Suomessa.


2019 talousarvio 1 767 113 000
2018 talousarvio 1 767 428 000
2017 tilinpäätös 1 800 814 000

55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 834 944 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

3) enintään 8 480 000 euroa ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaiseen ammattikorkeakoulujen harkinnanvaraiseen rahoitukseen.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 3) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 3).

Lisäys 8 480 000 euroa talousarvioesityksen 826 464 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentilta 29.40.20 ammattikorkeakoulujen harkinnanvaraiseen rahoitukseen (HE 152/2018 vp). Määräraha kohdennetaan ammattikorkeakoulujen TKI -toiminnan vahvistamiseen, positiivisen rakennemuutoksen korkeakoulutettujen osaajatarpeisiin vastaamiseen, erikoistumiskoulutukseen ja mekaaniseen puurakentamiseen.


2019 talousarvio 834 944 000
2018 talousarvio 826 250 000
2017 tilinpäätös 834 915 000