Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2019 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
            01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot
            20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista
            99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

27. Puolustusministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä sekä työtyytyväisyydestä.

Toiminnallinen tehokkuus

Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus kaikissa turvallisuustilanteissa. Oma palveluntuotanto mitoitetaan siten, että se vastaa valmiuden, varautumisen ja turvallisuuden tarpeisiin. Sellaiset toiminnot, joihin ei liity valmiuden, varautumisen tai turvallisuuden erityispiirteitä, toteutetaan markkinaehtoisesti kokonaisuuden tarkoituksenmukaisuus huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Tunnusluku2017
toteutuma
2018
ennakoitu
2019
arvio
    
Kiinteistöpalvelut   
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, %1)-2,2-2,0-2,0
Siivouspalvelut   
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, %2)-3,5-2,0-2,0
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste liikevaihdosta, %3)444040
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste siivottavasta pinta-alasta, %434545
Tekniset palvelut   
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, %727678
Hyväksytyn vuosikorjausohjelman toteutusaste, %899192
Energiapalvelut   
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L37,137,236,9
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S16,116,216,1
Veden ominaiskulutus, l/rm3/L74,876,676,2
Ympäristötavoitteet   
Jätteen kierrätys materiaalina, %4)493234
Lämmöntuotannon CO2 -ominaispäästö, kg/MWh201196191
Hiilidioksidipäästöt puolustushallinnon kiinteistöissä, 1 000 tn CO2797249
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, %   
— lämmöntuotanto yhteensä40,041,543,0
— lämpö, osto42,344,046,5
— lämpö, oma tuotanto22,021,024,0
— sähkö55,055,0100,0

1) Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

2) Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

3) Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki ne siivouskohteet, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastoilta.

4) Leijona Catering Oy:n tuottama biojäte poistui seurannasta v. 2018.

Tuotokset ja laadunhallinta
Tunnusluku2017
toteutuma
2018
ennakoitu
2019
arvio
    
Kiinteistöpalvelut   
Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto2,502,502,49
Huoneistoala (milj. htm2), muut0,140,140,14
Siivouspalvelut   
Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto1,11,11,1
Siivousala (milj. sm2), muut0,10,10,1
Tekniset palvelut   
Vuosikorjausprojektit (kpl)1 3101 2001 200
Erillistilausprojektit (kpl)744500500
Pieninvestointiprojektit (kpl)121150200
Energiapalvelut   
Toimitettu lämpö, sääkorjattu (MWh)304 640308 000306 000
Toimitettu sähkö (MWh)241 173246 000244 000
Toimitettu vesi (1 000 m3)801830825
Rakennuttamispalvelut   
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl)111515
Valmistuneet hankkeet (kpl)362020
Asiakastyytyväisyys (1—5)3,933,93,9
Tilaaja-asiakkaat (1—5)3,743,83,8
Käyttäjäasiakkaat (—5)3,963,93,9
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Parannetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin, joita ovat palvelukyvyn kehittäminen, laadukas asiakasyhteistyö, osaava henkilöstö sekä hyvä johtaminen ja esimiestyö.

Tunnusluku2017
toteutuma
2018
ennakoitu
2019
tavoite
    
Työtyytyväisyys (1—5)3,533,63,6
— naiset3,663,73,7
— miehet3,443,63,6

Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen (1199/2016) mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttotulot153 923141 689139 355
Bruttomenot153 878141 681139 347
Nettotulot4588

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot153 923141 689139 355
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset153 878141 681139 347
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)4588
Kustannusvastaavuus, %100100100

2019 talousarvio8 000
2018 talousarvio8 000
2017 tilinpäätös45 366

20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa: Momentille kertyvät tulot ovat irtaimen omaisuuden myyntituloja, häviämiskorvauksia sekä Puolustusvoimien rahoittamasta tuotekehityksestä perittäviä rojaltimaksuja.

Tulot ja menot (euroa)

  
Bruttotulot 
Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä, häviämiskorvauksista ja rojaltimaksuista3 860 000
Bruttomenot 
Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot3 842 000
Nettotulot18 000

2019 talousarvio18 000
2018 talousarvio18 000
2017 tilinpäätös18 000

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 600 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2019 talousarvio2 600 000
2018 I lisätalousarvio2 000 000
2018 talousarvio4 500 000
2017 tilinpäätös13 591 465