Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2019 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
            01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot
            02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta
            03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta
            04. EU:lta saatavat muut tulot
            20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta
            40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut
            41. Tenojoen kalastuslupamaksut
            42. Hirvieläinten metsästysmaksut
            44. Kalastonhoitomaksut
            45. Riistanhoitomaksut
            99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 536 733 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.

Selvitysosa: EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuuden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) arvioidaan olevan yhteensä 536 883 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen maatalouden interventiorahastoon 150 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 536 733 000 euroa. Koulujakelujärjestelmään liittyvässä tuloarviossa on otettu huomioon järjestelmän rahoittamisen siirtyminen momentilta 30.20.41 momentille 30.20.46 kouluvuodesta 2019/2020 alkaen. Vuonna 2019 momentilta 30.20.41 maksetaan kouluvuosien 2017/2018 ja 2018/2019 koulujakelujärjestelmästä aiheutuneita maksuja.

Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta.

Arvio maataloustukirahaston tuloista

 Yhteensä milj. €Vastaavia menoja
momenteilla
   
Talousarvioon  
EU-tulotuki525,00030.20.41
EU-markkinatuki6,63030.20.41
— yksityisen varastoinnin tuki1,20030.20.41
— koulujakelujärjestelmä kouluvuosi 2018/20193,50030.20.41
— koulujakelujärjestelmä kouluvuosi 2019/20201,43030.20.46
— koulujakelujärjestelmän liitännäistoimenpiteet0,50030.20.46
Tuottajaorganisaatiot2,80030.20.46
Hunajantuotanto0,10330.20.46
Menekinedistäminen2,20030.20.46
Yhteensä536,733 
Maatalouden interventiorahastoon0,150Maatalouden
interventiorahastossa
Kaikki yhteensä536,883 

2019 talousarvio536 733 000
2018 talousarvio536 733 000
2017 tilinpäätös537 265 760

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Momentille arvioidaan kertyvän 420 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Tulokertymä sisältää Euroopan komission Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksamat välimaksut, joilla korvataan ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa valtion talousarvion momenteilta 30.10.40, 30.10.43, 30.10.64, 30.20.43 ja 30.20.44 maaseuturahaston rahoitusosuuksina maksetut menot.


2019 talousarvio420 000 000
2018 talousarvio230 000 000
2017 tilinpäätös314 308 026

03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Momentille arvioidaan kertyvän 10 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) arvioidaan tuloutuvan ohjelmakauden 2014—2020 tuloja yhteensä 10 000 000 euroa.

EU:lta saatavien tulojen mitoituksessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus.


2019 talousarvio10 000 000
2018 talousarvio10 000 000
2017 tilinpäätös6 537 409

04. EU:lta saatavat muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 558 000 euroa.

Selvitysosa: Momentin tuloina on otettu huomioon EU:lta maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle saatavat muut kuin momenteille 12.30.01 ja 12.30.02 sekä laitosten rahoittamiin hankkeisiin EU:sta tuloutuvat tulot. Tulot kertyvät EU-säädösten mukaisesti.

Arvio tuloista

 Tulot €Momentti
 
Eläintaudit ja kasvintuhoojat, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 652/2014, josta558 000 
— TSE-, AI-, ASF-ohjelmat ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelma163 00030.20.01
— Rabies-ohjelma118 00030.20.20
Kasvinsuojelutoimien tukeminen 277 00030.20.01 ja 30.20.20

Momentille tuloutuvat eläintautien osalta EU:n osarahoittamien TSE-, AI-, ASF- ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelmien sekä rabies-ohjelman tukemisesta EU:lta saatavat tulot. Kasvintuhoojien osalta momentille tuloutuvat EU:n osarahoittamien kartoitusohjelmien ja torjuntatoimenpiteiden tulot.


2019 talousarvio558 000
2018 talousarvio495 000
2017 tilinpäätös431 167

20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta

Momentille arvioidaan kertyvän 42 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa: Momentille kertyvät tulot perustuvat arpajaislakiin (1047/2001). Veikkaus Oy:n tuotoista kohdennetaan 4 % hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Tuloja vastaavasti määrärahaa käytetään hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen (mom. 30.10.54). Tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun valtioneuvoston asetuksen (14/2017) mukaisten käyttötarkoitusten lisäksi määrärahaa voidaan tuloja vastaavasti käyttää 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen (mom. 30.01.05) sekä 240 000 euroa hevostalouden edistämiseen tarkoitettujen avustusten myöntämisestä aiheutuviin kuluihin (mom. 30.01.01).

Momentin nimike on muutettu.


2019 talousarvio42 000 000
2018 talousarvio40 500 000
2017 tilinpäätös39 371 251

40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 3 100 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät vesilain (587/2011) 3 luvun 14 ja 22 §:n sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla määrätyistä kalatalousmaksuista sekä muista vastaavista maksuista. Vastaavat menot on merkitty momentille 30.40.20.


2019 talousarvio3 100 000
2018 talousarvio3 000 000
2017 tilinpäätös3 235 664

41. Tenojoen kalastuslupamaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) sekä siihen liittyvien valtioneuvoston asetusten (195/2017 ja 196/2017) mukaisista kalastuslupamaksuista. Vuoden 2017 tulokertymää vastaavista menoista valtiolle kuuluva osuus on merkitty momentille 30.40.22 sekä kalastuskunnille ja muille yksityisille vesialueen omistajille kuuluva osuus momentille 30.40.40.


2019 talousarvio500 000
2018 talousarvio500 000
2017 tilinpäätös

42. Hirvieläinten metsästysmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 5 375 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 4 §:n mukaisista pyyntilupamaksuista saatavina tuloina. Aikuisen hirven pyyntilupamaksu on 120 euroa ja hirvenvasan 50 euroa. Maksujen taso säilyy ennallaan. Vuonna 2019 arvioidaan hirvien pyyntilupamaksuja tuloutuvan 5,0 milj. euroa ja valkohäntäpeurojen pyyntilupamaksutuloja 0,375 milj. euroa. Vastaavat menot on momentilla 30.40.41.


2019 talousarvio5 375 000
2018 talousarvio4 575 000
2017 tilinpäätös4 322 017

44. Kalastonhoitomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 9 386 000 euroa.

Selvitysosa: Vuonna 2019 kalastonhoitomaksuja arvioidaan kertyvän 9 386 000 euroa. Arvio perustuu vuoden 2017 valtion tilinpäätöksen mukaisiin kalastonhoitomaksujen kappalemääriin. Vuonna 2017 kalenterivuotta koskevia maksuja suoritettiin 192 891 kpl, seitsemän vuorokauden maksuja 36 364 kpl ja vuorokausimaksuja 26 749 kpl. Kalastonhoitomaksun suuruus on vuonna 2019 kalenterivuodelta 45 euroa, seitsemältä vuorokaudelta 15 euroa ja vuorokaudelta 6 euroa.


2019 talousarvio9 386 000
2018 talousarvio10 100 000
2017 tilinpäätös8 096 465

45. Riistanhoitomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 11 751 000 euroa.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta. Alle 18-vuotiaille esitetään alennettua riistanhoitomaksua. Tulot perustuvat riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 1 §:ään.

Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/1993) 30 §:ssä tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Riistanhoitomaksun suuruus on 39 euroa ja alle 18-vuotiailta 20 euroa. Arvioitu metsästäjämäärä vuodelle 2019 on noin 305 500, josta alle 18-vuotiaiden määrä on noin 8 600. Arvioitu kertymä on 11 751 000 euroa. Riistatalouden edistämiseen käytettävät menot on merkitty momentille 30.40.50.


2019 talousarvio11 751 000
2018 talousarvio11 920 000
2017 tilinpäätös10 021 338

99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 800 000 euroa.

Selvitysosa: Tulokertymässä otetaan huomioon ne hallinnonalan tulot ja takaisinperinnät, joita varten ei ole erillistä tulomomenttia tai joita ei oteta huomioon nettoutettavina tuloina tai ei voida hyvittää menomomentille. Lisäksi momentille tuloutetaan puutarhakasvien jalostusmaksutulot, joita vastaavat menot on momentilla 30.01.05.


2019 talousarvio4 800 000
2018 talousarvio5 500 000
2017 tilinpäätös4 839 281