Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2019 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
            11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista
            12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista
            13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista
            20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot
            25. Metallirahatulot
            50. Siirto valtion eläkerahastosta
            51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset
            52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut
            60. Työturvallisuusmaksu
            92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot
            93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen
            99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

28. Valtiovarainministeriön hallinnonalaPDF-versio

11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 125 802 000 euroa.


2019 talousarvio125 802 000
2018 talousarvio129 073 000
2017 tilinpäätös129 410 733

12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 24 209 000 euroa.


2019 talousarvio24 209 000
2018 talousarvio24 606 000
2017 tilinpäätös24 670 274

13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 13 834 000 euroa.


2019 talousarvio13 834 000
2018 talousarvio14 245 000
2017 tilinpäätös14 282 790

20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 10 215 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen kehittämis- ja laajennusinvestointeja varten osoitetun määrärahan käyttöä vastaavaan, useammalle vuodelle jaksotettuun tuloutukseen.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.20.10.


2019 talousarvio10 215 000
2018 talousarvio9 974 000
2017 tilinpäätös3 889 075

25. Metallirahatulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 50 000 euroa.

Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja myynnistä sekä palautuneiden metallirahojen metalliseosten myynnistä kertyvät tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen suunnittelusta, valmistuksesta, jakelusta, myynnistä, markkinoinnista, varastoinnista, ostamisesta, takaisinlunastuksesta ja hävityksestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Juhla- ja erikoisrahojen suunnitteluun liittyvät menot saavat olla enintään 150 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulot ja menot (euroa)

  
Toiminnan tulot4 500 000
Toiminnan erillismenot4 450 000
Nettotulot50 000

2019 talousarvio50 000
2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio50 000
2017 tilinpäätös5 933 398

50. Siirto valtion eläkerahastosta

Momentille arvioidaan kertyvän 1 909 301 000 euroa.

Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Siirrosta säädetään valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 6 § 1 momentissa. Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 % lain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2019 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2584).


2019 talousarvio1 909 301 000
2018 talousarvio1 865 863 000
2017 tilinpäätös1 827 394 016

51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset

Momentille arvioidaan kertyvän 234 568 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina niiden vastuulla olevien eläkemenojen korvauksena julkisten alojen eläkelain (81/2016) nojalla.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2019 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2584).


2019 talousarvio234 568 000
2018 talousarvio217 200 000
2017 tilinpäätös198 969 920

52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut

Momentille arvioidaan kertyvän 16 930 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Tapaturmat (tapaturmamaksut)14 000 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu1 100 000
Vanhat liikelaitokset30 000
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet600 000
Liikennevahingot1 200 000
Yhteensä16 930 000

2019 talousarvio16 930 000
2018 talousarvio16 680 000
2017 tilinpäätös16 182 719

60. Työturvallisuusmaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 800 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloarvio perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), työtapaturma- ja ammattitautilakiin (459/2015) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Tuloarvio lasketaan siten, että se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista. Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen ja toisaalta virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sovittujen palkankorotusten vaikutus palkkasummaan.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.60.10.


2019 talousarvio800 000
2018 talousarvio850 000
2017 tilinpäätös824 052

92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot

Momentille arvioidaan kertyvän 36 700 000 euroa.

Selvitysosa: Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2014/335/EU) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerikustannuksia EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 20 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen rahoituskaudella 2014—2020.


2019 talousarvio36 700 000
2018 talousarvio35 800 000
2017 tilinpäätös35 114 212

93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen

Momentille arvioidaan kertyvän 1 700 000 euroa.

Selvitysosa: Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20.


2019 talousarvio1 700 000
2018 talousarvio1 500 000
2017 tilinpäätös1 707 663

99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 14 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990)

2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965)

3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)

4) eläkkeiden palautukset: julkisten alojen eläkelaki (81/2016)

5) korvaus eräistä karttuneista eläkeosista: laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta (644/2003)

6) maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot: laki oikeudenkäynnin viivästymisestä (362/2009).

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Vakuutuskorvausten regressit3 000 000
Valtionperinnöt4 500 000
Saadut maksut myönnetyistä takauksista3 500 000
Eläkkeiden palautukset500 000
Korvaus eräistä karttuneista eläkeosista600 000
Maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot100 000
Muut tulot 1 800 000
Yhteensä14 000 000

2019 talousarvio14 000 000
2018 talousarvio13 170 000
2017 tilinpäätös21 704 671