Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2019 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
       01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
       04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
       08. Valmisteverot
            01. Tupakkavero
            04. Alkoholijuomavero
            05. Virvoitusjuomavero
            07. Energiaverot
            08. Eräiden juomapakkausten valmistevero
       10. Muut verot
       19. Muut veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

08. ValmisteverotPDF-versio

01. Tupakkavero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 113 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 58,00 euroa 1 000 kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 248,00 euroa 1 000 kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista kannetaan veroa 0,25 euroa kappaleelta ja lisäksi 34 % vähittäismyyntihinnasta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 51,50 euroa kilolta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 39,00 euroa kilolta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 151,00 euroa kilolta. Muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista kannetaan lisäksi valmisteveroa, joka on 60 % vähittäismyyntihinnasta. Sähkösavukenesteiden vero on 0,30 euroa millilitralta.

Tupakkaveroa korotetaan pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaisesti asteittain vuosina 2016—2019. Korotukset toteutetaan asteittaisina puolivuosittaisina korotuksina ja viimeisin veronkorotus tuli voimaan 1.7.2018. Vuoden 2017 alusta tupakkaveron piiriin sisällytettiin myös sähkösavukkeissa käytettävät nesteet. Veronkorotusten ja muiden tupakan kulutusta vähentävien toimenpiteiden seurauksena verollisten savukkeiden kulutus on supistunut n. 19 % vuodesta 2008 vuoteen 2017.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

 2017
tilinpäätös
2018
talousarvio
2019
esitys
    
Savukkeet841915978
Muut tupakkatuotteet113127135
Yhteensä9541 0421 113

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.


2019 talousarvio1 113 000 000
2018 talousarvio1 042 000 000
2017 tilinpäätös953 811 217

04. Alkoholijuomavero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 490 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994). Veron määrä on väkevien alkoholijuomien osalta 47,85 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Välituotteiden vero (21 tilavuusprosenttia) on vastaavasti 34,20 euroa ja viinien vero (12,5 tilavuusprosenttia) 30,62 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Oluen vero litrassa sataprosenttista alkoholia on 35,55 euroa.

Alkoholiveroa korotettiin keskimäärin 10 prosentilla vuoden 2018 alusta.

Alkoholijuomien kulutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatimiin ennusteisiin alkoholin kulutuksesta.

Alkoholijuomaveron verotuottoa pienentää pienpanimoiden verohuojennus, jonka määrä on n. 13 milj. euroa vuonna 2019.


2019 talousarvio1 490 000 000
2018 talousarvio1 487 000 000
2017 tilinpäätös1 337 320 081

05. Virvoitusjuomavero

Momentille arvioidaan kertyvän 150 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin virvoitusjuomaverosta (1127/2010). Veroa kannetaan alkoholittomista tai vain vähän alkoholia sisältävistä juomista ja veron määrä on 11 tai 22 senttiä litralta valmista juomaa riippuen juoman sokeripitoisuudesta. Makeisten ja jäätelön valmistevero poistettiin vuoden 2017 alusta.

Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveron verokertymän kehitys (milj. euroa)

 2017
tilinpäätös
2018
talousarvio
2019
esitys
    
Makeiset5--
Jäätelö1--
Virvoitusjuomat145151150
Yhteensä151151150

Verotukena momentin kertymää pienentää kliinisten ravintovalmisteiden, äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden, lastenruokien, laihdutusvalmisteiden ja ravintolisien vapautus verosta. Verotuen määrän arvioidaan olevan verotuottojen kannalta vähäinen.


2019 talousarvio150 000 000
2018 talousarvio151 000 000
2017 tilinpäätös150 879 023

07. Energiaverot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 680 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Energiaverojen veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys (%)

 2017
tilinpäätös
2018
ennuste
2019
ennuste
    
Moottoribensiinin kulutus-2,4-2-2½
Dieselöljyn kulutus-0,7½½
Sähkön kulutus1,44½

Lämmityspolttoaineiden verotasoja on korotettu tällä hallituskaudella vuosina 2016, 2017 ja 2018. Liikennepolttoaineiden verotasoja korotettiin vuoden 2017 alusta. Lisäksi kaivostoiminnan verotuet palautettiin vuoden 2017 alusta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen nestemäisten polttoaineiden sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteveroa koskevien lakien muuttamisesta. Esityksessä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon hiilidioksidiveron alennus korvataan energiasisältöveron alennuksella vuoden 2019 alusta.

 Voimassa oleva verotaso
  
Moottoribensiini, snt/l70,25
Dieselöljy, snt/l53,02
Kevyt polttoöljy, snt/l24,39
Raskas polttoöljy, snt/kg28,92
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh2,253
Sähkö II (teollisuus, kasvihuoneet ja konesalit), snt/kWh0,703
Kivihiili, €/t203,87
Maakaasu, €/MWh19,864
Nestekaasu, snt/kg28,43
Polttoturve, €/MWh1,90

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

 2017
tilinpäätös
2018
talousarvio
2019
esitys
    
Moottoribensiini1)1 3041 2591 254
Diesel1)1 3781 4081 371
Sähkö1 1811 1791 243
Muut728837812
Yhteensä4 5914 6834 680

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaverotuloihin on tunnistettu kohdistuvan 11 verotukea. Verotuet muodostuvat alennetuista verokannoista ja verotuen määräksi on katsottu vertailutason ja alennetun verokannan mukainen erotus. Vertailutasona on yleinen verorakenteen mukainen taso. Alla olevassa taulukossa esitettyjen merkittävimpien energiaverotukien lisäksi muita momentille kohdistuvia verotukia ovat liikenteessä käytetyn sähkön ja maakaasun normia alemmat verokannat, kiinteiden ja kaasumaisten biopolttoaineiden verottomuudet ja raideliikenteen sähkön verottomuus.

Merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

 201720182019
    
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1)763766769
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta434426426
Turpeen alempi verokanta2)157177178
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta sekä konesalien sähkön alempi verokanta590599603
CHP-laitosten puolitettu CO2-vero10811594
Muut181818

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maatalouden energiaveronpalautus, jonka määrä on n. 35 milj. euroa, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruus on n. 230 milj. euroa vuonna 2019. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.


2019 talousarvio4 680 000 000
2018 talousarvio4 683 000 000
2017 tilinpäätös4 590 841 600

08. Eräiden juomapakkausten valmistevero

Momentille arvioidaan kertyvän 16 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004). Alkoholijuomien, virvoitusjuomien, vesien ja eräiden muiden sellaisenaan juotavien juomien eri materiaalista valmistetut juomapakkaukset, lukuun ottamatta nestepakkauskartongista valmistettuja pakkauksia, ovat veronalaisia. Verosta vapaita puolestaan ovat juomapakkaukset, jotka ovat uudelleenkäytettäviä ja kuuluvat panttiin perustuvaan palautusjärjestelmään. Kertakäyttöisten, hyväksyttyyn palautusjärjestelmään kuulumattomien juomapakkausten vero on 51 senttiä litralta. Veronalaisten pakkausten määrän oletetaan säilyvän vuonna 2019 likimain vuoden 2018 tasolla.


2019 talousarvio16 000 000
2018 talousarvio15 000 000
2017 tilinpäätös15 570 330