Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2019

64. MetsähallitusPDF-versio

Metsähallituksen liiketoiminnalle asetetaan seuraavat tavoitteet ja tehdään muita metsähallituslain (234/2016) edellyttämiä päätöksiä seuraavasti:

1. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa harjoittaessaan ja ohjatessaan tytäryhtiöitä metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt eivät vähene. Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuus paranee edelleen.

2. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa voidaan korottaa 0,512 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten konsernin ulkopuolista lainaa enintään 60 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2019 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2019 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja myöhempinä tilikausina enintään 25 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa liiketoimintaansa varten tarvittavia vakuuksia konsernin ulkopuolisille toimijoille enintään 3,5 milj. euron arvosta.

Selvitysosa:Metsähallituksesta on muodostettu 15.4.2016 alkaen valtion liikelaitos. Metsähallituksen yleistehtävänä on käyttää, hoitaa ja suojella hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi ja toimia tuloksellisesti. Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana on sen hallintaan osoitetun valtion maa- ja vesiomaisuuden taloudellinen hyödyntäminen sekä maa- ja vesiomaisuuden hallintaan liittyvää liiketoimintaa harjoittavien tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden hallinnointi.

Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Ottaen huomioon eduskunnan päätösosassa hyväksymät vuoden 2019 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2019 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 110,1 milj. euroa. Tavoite vastaa 4,2 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Alustava tuloutustavoite vuonna 2020 on 110,0 milj. euroa. Tuloutustavoitteen saavuttamiseksi Metsähallitus jatkaa valtion toiminnan ja talouden kannalta epätarkoituksenmukaisen maan myyntiä ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Metsähallitus toteuttaa sille asetettuja metsätaloutta koskevia tavoitteita metsätaloutta harjoittavan tytäryhtiön Metsähallitus Metsätalous Oy:n omistajaohjauksella ja asettamalla sille tulostavoitteet ja tavoitetasot toiminnan vaikutuksia kuvaaville keskeisille tunnuksille. Tämän mukaisesti maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen tavoitteeksi ohjata Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimintaa siten, että liiketoiminnassa yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt eivät vähene. Metsähallitus kehittää yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden hyötyjen raportointia nykyistä monipuolisemmaksi kattamaan nykyistä paremmin myös toiminnan alue- ja kansantalousvaikutukset.

Metsähallituksen liiketoiminnan metsämaan pinta-ala oli vuoden 2017 lopussa 3 479 000 ha, mistä metsähallituslain mukaisten yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden takia käyttörajoituksen piirissä oleva pinta-ala oli 518 000 ha. Kokonaan talouskäytön ulkopuolella oli 287 000 ha ja rajoitetun käytön piirissä 231 000 ha. Tämä tarkoittaa sitä, että metsätalouden metsämaan pinta-alasta 14,8 prosentilla on yleisistä yhteiskunnallisista velvotteista johtuvia eriasteisia käyttörajoitteita. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioonottamisesta aiheutuva kokonaispanostuksen taso oli vuoden 2017 lopussa 55,8 milj. euroa.

Peruspääoman muutokset

Peruspääoman määrä oli 31.12.2017 kauden 1.1.—31.12.2017 tilinpäätöksen mukaan 2 596,6 milj. euroa. Vuoden 2018 talousarviossa ja vuoden 2018 ensimmäisessä lisätalousarviossa eduskunta hyväksyi peruspääoman korottamisen 12,879 milj. eurolla. Ministeriö tulee tekemään päätöksen peruspääoman tarkasta määrästä eduskunnan valtuutuksen perusteella.

Vuonna 2019 peruspääomaa ehdotetaan korotettavaksi 0,512 milj. eurolla. Peruspääoma kasvaa 0,450 milj. eurolla hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä muiden vastaavien omaisuuden muutosten nettovaikutuksena. Lisäksi ehdotetaan siirrettäväksi 0,029 milj. euron arvosta peruspääomassa olevaa omaisuutta muuhun omaan pääomaan maankäytön muutosten nettovaikutuksena. Tämän lisäksi peruspääomaa ehdotetaan korotettavaksi 0,091 milj. eurolla perustuen rakennetun omaisuuden siirtoihin.

Investoinnit

Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 11,5 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat. Näihin tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita noin 3,4 milj. eurolla. Muita merkittäviä investointikohteita ovat tuulivoimapuistojen rakenteet sekä maa- ja vesirakennushankkeet.

Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko

  2017 toteutuma 2018 ennakoitu 2019 esitys
  Liiketoiminta Liiketoimintakokonaisuus Liiketoiminta Liiketoimintakokonaisuus Liiketoiminta Liiketoimintakokonaisuus
             
Liikevaihto, milj. € 98,9 319,3 96,3 336,5 97,2 333,5
— muutos, % 44 34 -3 5 1 -1
Käyttökate, % 95 38 97 38 103 40
Liikevoitto/tappio, milj. € 91,2 117,2 91,0 122,6 97,0 127,7
Tilikauden tulos, milj. € 89,7 107,1 106,9 111,2 110,1 116,0
— liikevaihdosta, % 91 34 111 33 113 35
— peruspääomasta, % 3,6 4,3 4,3 4,4 4,4 4,6
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € 86,01)   92,7   100,7  
             
Sijoitetun pääoman tuotto, %2) 4,0 4,2 4,1 4,4 4,2 4,6
Investoinnit liikevaihdosta, % 7 5 12 6 12 6
Omavaraisuusaste, % 98 98 98 98 98 98
Taseen loppusumma, milj. € 2 993 3 016 2 999 3 022 3 004 3 028
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) 148 755 143 630 139 653

1) Tunnusluvut peruspääoman ko. vuoden muutoksen jälkeen, liiketoiminnan sij. pääoman tuotto-%:ssa mukana tytäryhtiöosingot.

2) Tuloutus edelliseltä vuodelta, kuluvan vuoden tuloutustavoite sekä talousarvioesityksen mukainen tuloutustavoite.

Metsähallituksen liiketoiminta käsittää Metsähallituksen muun kuin tytäryhtiöissä olevan liiketoiminnan.

Metsähallituksen liiketoimintakokonaisuus käsittää Metsähallituksen liiketoiminnan ja Metsähallituksen liiketoiminnan tytäryhtiöt.

Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)

  2017
toteutuma
2018
ennakoitu
2019
esitys
       
Metsähallituksen tuloutus tulomomenteille      
13.05.01 Voiton tuloutus 86,000 92,704 100,700
Yhteensä 86,000 92,704 100,700
       
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus      
30.64.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät 5,514 7,554 6,941
MMM:n hallinnonala yhteensä 5,514 7,554 6,941
       
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät 29,656 31,806 30,139
YM:n hallinnonala yhteensä 29,656 31,806 30,139
       
Yhteensä (MMM ja YM) 35,170 39,360 37,080
Julkiset hallintotehtävät

Metsähallituksesta annetun lain mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus ovat maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.64.50 sekä ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.

Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)

  2017
toteutuma
2018
ennakoitu
2019
esitys
       
Rahoitus1)      
Maa- ja metsätalousministeriö (30.64.50) 6 968 7 908 6 941
Ympäristöministeriö (35.10.52) 33 751 33 123 30 139
Ympäristöministeriö (35.10.63) 230 320 -
Ympäristöministeriö (35.10.22) 104 780 780
Muiden ministeriöiden rahoitus 1 295 832 930
Euroopan unionin LIFE-rahoitus 1 244 1 943 2 348
Muu Euroopan unionin rahoitus 2 942 2 903 2 514
Tulorahoituksella maksetut menot 11 341 11 077 10 500
Muu rahoitus 3 563 2 471 2 050
Yhteensä 61 438 61 357 56 202

1) Rahoituseriin 2017—2018 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.

Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko

  2017
toteutuma
2018
ennakoitu
2019
esitys
       
Tuotot (1 000 euroa)      
Maksullinen toiminta 11 406 11 077 10 500
Muut tuotot 3 455 7 316 6 912
Valtion talousarviosta saatu rahoitus 43 679 41 963 38 190
Tuotot yhteensä 58 540 60 357 55 602
       
Kulut (1 000 euroa)      
Henkilöstökulut 25 080 25 000 25 160
Muut kulut 35 573 33 147 32 764
Kulut yhteensä 60 653 58 147 57 924
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja -2 114 2 210 -2 322
Julkisten hallintotehtävien - yksikön tilikauden tuloksen siirto muun oman pääoman muutokseksi1) 2 114 2 210 2 322
       
Tilikauden tulos - - -
       
Henkilöstömäärä (htv) 505 500 495

1) Tuloslaskelma on laadittu Metsähallituslain 243/2016 sekä 1.1.2017 voimaan tulleen asetuksen 1368/2016 säätämällä tavalla niin, että julkisten hallintotehtävien tilikauden tulos kirjataan muun oman pääoman muutokseksi.

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 6 941 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) 5 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) Luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluita palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenojen maksamiseen samoin kuin luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluja palvelevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

4) Sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen joiden taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin ne Metsähallitukselle kertyvät julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Toiminnan vaikuttavuustavoitteet maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta ovat:

 • — riista- ja kalakannat säilyvät elinvoimaisina ja metsästys ja kalastus on eettistä ja vastuullista
 • — eräpalveluja tarjotaan kattavasti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi ja sillä luodaan hyvinvointia
 • — luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä.
Valtuus

Metsähallitus saa tehdä sitoumuksia Metsähallituksesta annetun lain 5 §:n 7 kohdan mukaisten Pohjois-Suomen laajojen siemenkeräysten toteuttamiseksi siten, että valtiolle aiheutuu menoja vuoden 2019 jälkeen enintään 1 100 000 euroa.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:

 • — tarjoaa kansalaisille kattavasti metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seuraa toiminnan vaikuttavuutta
 • — viestii tehokkaasti riista- ja kalakantojen hoidosta sekä valtion retkeilyalueiden ja muiden valtion alueiden käyttömahdollisuuksista edistäen eräilystä ja luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia
 • — varmistaa, että asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
 • — uudistaa riistatieto- ja saalispalautejärjestelmän
 • — kehittää erävalvonnan viranomaisten yhteistyöverkoston toimintaa sekä uusia yhteistyömalleja riistakonsernin ja kalatalouskentän toimijoiden kanssa
 • — osallistuu vaelluskalojen elinkierron palauttamiseksi tehtäviin hankkeisiin
 • — luo edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön kannalta keskeisten retkeilyalueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä sekä seuraa näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä
 • — viestii luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia
 • — osallistuu Metsähallituksen retkeilyalueselvityksen laadintaan.

Metsähallituksen maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvista julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville kertyvän tuloja arviolta 5 800 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 5 100 000 euroa ja metsäpuiden siemenen myyntituloja 700 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon varautuminen Pohjois-Suomen laajojen siemenkeräysten toteuttamiseen. Määrärahaa on varattu tarkoitukseen 1 100 000 euroa ja momentilla on valtuus sitoutua vuonna 2019 enintään 1 100 000 euron menoihin metsäpuiden siementen hankkimiseksi. Lisäksi käytettävissä on vuoden 2018 talousarviossa keräyksiin osoitettu 1 100 000 euron määräraha, mikäli siemensadosta johtuen laajaa keräystä ei pystytä toteuttamaan vuonna 2018 ja määräraha siirtyy käyttämättömänä seuraavalle vuodelle. Metsäpuiden siementen hankinta ja varmuusvarastointi Pohjois-Suomen alueella on Metsähallituksesta annetun lain 5 §:n 7 kohdan mukaisesti Metsähallituksen julkinen hallintotehtävä.

Määrälliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
esitys
       
Käyntimäärät: kansallispuistot, valtion retkeilyalueet, luontokeskukset, historiakohteet, muut suositut kohteet 5 948 000 6 050 000 6 150 000
Luontokeskusten, maastopalveluiden ja lupa-asiakkaiden asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,08 4,09 4,09
Metsästysluvat (kpl) 53 962 60 000 60 000
Kalastusluvat (kpl) 82 740 85 000 85 000
Erävalvontatapahtumien määrä 10 791 11 000 11 000

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Luonnon virkistyskäyttö 2 704 000
Eräasiat 1 633 000
Muut tehtävät 2 604 000
Yhteensä 6 941 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (Luontopalveluiden kävijäseurannan digitalisaatiohanke, siirto momentille 30.01.23) -170
Matkailu 4.0 -hanke -510
Palkkausten tarkistukset 67
Yhteensä -613

2019 talousarvio 6 941 000
2018 I lisätalousarvio 40 000
2018 talousarvio 7 554 000
2017 tilinpäätös 5 514 000