Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       40. Luonnonvaratalous
       64. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2019

01. Hallinto ja tutkimusPDF-versio

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtäviä hoitavat pääluokassa 30 budjetoiduin varoin maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitos ja vuoden 2019 alussa perustettava Ruokavirasto, johon siirretään Elintarviketurvallisuusviraston, Maaseutuviraston ja osa Maanmittauslaitoksen tietopalvelukeskuksen tehtävistä. Lisäksi hallinnonalan tehtävien hoitamiseksi on kaksi talousarvion ulkopuolista rahastoa (Maatilatalouden kehittämisrahasto ja Maatalouden interventiorahasto) sekä valtion liikelaitoksena toimiva Metsähallitus. Lisäksi valtionapua saavat organisaatiot Suomen metsäkeskus ja Suomen riistakeskus vastaavat eräistä julkisoikeudellisista tehtävistä.

Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön ja hallinnonalan merkittävimmän tutkimuslaitoksen Luonnonvarakeskuksen menot. Hallinnonalan tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä on myös Maanmittauslaitoksessa (luku 30.70) ja Ruokavirastossa (luku 30.20).

Maa- ja metsätalousministeriö varmistaa ohjauksellaan, että hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä julkisoikeudellisia tehtäviä hoitavien valtionapuorganisaatioiden toiminta tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjä toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteita.

Toiminnallisen tuloksellisuuden osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

  • — Tukijärjestelmät ovat yksinkertaiset, hallinnollinen taakka on keveä ja lainsäädännön laatu on hyvä
  • — Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminta vastaa ennakoivasti yhteiskunnan tietotarpeisiin ja vahvistaa kansallista innovaatiojärjestelmää
  • — Hallintomme on avoin, palveleva, tehokas sekä kansallisesti että kansainvälisesti verkostoitunut vaikuttaja
  • — Hallinnonala hyödyntää digitaalista teknologiaa, yhteisiä tietolähteitä ja integroituja tietovirtoja oman toiminnan tuottavuuden sekä koko toimialan kilpailukyvyn edistämiseksi
  • — Valtion ja hallinnonalan konsernipalveluja hyödynnetään täysimääräisesti.

Voimavarojen hallinnan osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

  • — Tehtävät ja toiminta on sopeutettu määrärahojen puitteisiin
  • — Toimitilahallinta ja hankintatoimi sekä toimipaikkaverkko ovat tehokkaita
  • — EU:n ja muu ulkopuolinen rahoitus on tehokkaasti hyödynnetty
  • — Hallinnon rakenteet tukevat tuottavuuden kasvua, ohjaamista ja johtamista
  • — Henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia toimeenpanotehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnossa (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa), joiden määrärahoja ei ole budjetoitu tässä pääluokassa. Maaseutuhallinnon tehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnon lisäksi myös kunnissa.

Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan, kasvinterveyden sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Niiden toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (mom. 32.01.02).

Maa- ja metsätalousministeriön toimialan kustannukset tehtävittäin ELY-keskusten toimintamenomomentilla (32.01.02) (sisältää tukitoiminnot)

  Toteutuma Toteutuma Tarve
  2016 2017 2018 ja 2019
Tehtävä milj. euroa milj. euroa milj. euroa
       
Maaseudun kehittäminen 9,3 10,5 10,1
Maa- ja elintarviketalous 21,9 23,8 23,2
Luonnonvaratalous 12,5 15,8 15,4
Yhteensä 43,7 50,1 48,7

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset hoitavat EU:n maatalous-, maaseutu-, kasvinterveys-, ja kalastuspolitiikan toimeenpanotehtäviä sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä. Näihin arvioidaan vuonna 2019 käytettävän n. 692 henkilötyövuotta. Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä aluehallinnossa hoitavat aluehallintovirastot. Vuonna 2019 näissä tehtävissä arvioidaan toimivan n. 60 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Aluehallintovirastojen toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokassa (mom. 28.40.01). Turvallisuus- ja kemikaalivirasto työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (mom. 32.40.05) vastaa kasvinsuojeluainelainsäädännön toimeenpanosta (arvio 23 henkilötyövuotta vuonna 2019).

Vesitalouden tehtäviin käytetään edelleen ympäristöministeriön pääluokassa budjetoituja ympäristöhallinnon voimavaroja (mom. 35.01.04) Suomen ympäristökeskuksessa (arvio n. 22 henkilötyövuotta vuonna 2019). Lisäksi Tulli suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä sekä elintarvikeketjun valvontaviranomaisen tehtäviä (arvio n. 95 henkilötyövuotta 2019) valtiovarainministeriön pääluokassa (mom. 28.10.02).

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 984 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2019. Tavoitteet tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2017
toteutuma
2018
ennakoitu
2019
arvio
       
Maa- ja metsätalousministeriön henkilötyövuosimäärä 263,9 270 270
— Toimintamenomomentti 30.01.01 259,4 266 268
— Muut momentit 4,5 4 2
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 5,9 6 6
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,7 3,7 3,8
       
Tuotoksetja laadunhallinta      
Hallituksen esitykset (kpl) 9 24 4
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 75 100 100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 26 364 25 790 23 334
Bruttotulot 1 244 1 780 1 350
Nettomenot 25 120 24 010 21 984
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 738    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 12 802    

Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Ruokavirastolta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen siirron palautus (momentilta 30.01.23) 1 300
Luonnonvaratehtävien järjestelyt (2 htv) (siirto momentilta 30.40.22) 130
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) -5
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 36
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015) -3 140
Palkkausten tarkistukset 693
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -6
Säästöpäätös -1 000
Toimintamenojen tuottavuussäästö -150
Toimintamenosäästö (HO 2015) -13
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -63
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 192
Yhteensä -2 026

2019 talousarvio 21 984 000
2018 I lisätalousarvio 208 000
2018 talousarvio 24 010 000
2017 tilinpäätös 26 184 000

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 71 855 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Suomen Akatemian rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus tukee toiminnallaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuodelle 2019 luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2017 toteutuma 2018 arvio 2019 arvio
  Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv
                 
Tutkimusprosessi 85 416 35 950 937 86 500 38 000 952 88 180 38 800 955
Viranomaisprosessi 25 495 6 025 295 25 200 6 100 293 25 905 6 100 290
Tilastoprosessi 5 508 874 54 5 600 1 000 55 5 695 1 000 55
Yhteensä 116 419 42 849 1 286 117 300 45 100 1 300 119 780 45 900 1 300

1) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,5—3,0 milj. euroa/v.

2) Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
     
Vaikuttavuus      
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl 574 600 630
Luottamus- ja maineindeksi1) 3,42 - 3,45
— suuri yleisö (1—5) - 3,4 -
— päättäjät (1—5) 3,4 - -
— tutkimuskumppanit (1—5) 3,22 3,30 -
— yritykset (1—5) 3,36 3,40 -
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/kokonaishtv 91 90 92
       
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl/tutkijahtv 0,9 0,9 1,0
Muut tieteelliset julkaisut, kpl/tutkijahtv 0,1 0,2 0,3
Muut julkaisut, kpl/tutkijahtv 1,9 1,6 1,6
Tilastot, kpl/tilastohtv 1,5 1,1 1,1
Tilastojulkistukset, kpl/tilastohtv 4,9 3,1 3,1
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Muut tieteelliset julkaisut, kpl 82 150 165
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl 1 177 1 020 1 010
Tilastojulkistusten, tiedotteiden ja e-julkaisujen lataukset ja levikki, kpl 20 122 22 000 22 200
Tilastoverkkopalveluiden ja muiden verkkopalveluiden käyttö, käynnit kpl 138 227 136 000 136 000
Annetut lausunnot, kpl 231 215 200
Suora tiedonkeruu rekistereistä, % (Tilastoviranomaistoiminta) 75 70 70
Sähköisen tiedonkeruun käyttö, % vastanneista (Tilastoviranomaistoiminta) 36 53 53
Sähköisten palveluiden häiriöttömyys, % palveluntarjoajasta 97 95 95
       
Henkiset voimavarat      
Väitelleiden osuus henkilöstöstä, % 27,3 29,5 31
Työtyytyväisyysindeksin keskiarvo (1—5) - 3,5 3,6

1) Lähde: Mediabarometri.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 117 217 117 504 118 605
Bruttotulot 43 765 47 500 46 750
Nettomenot 73 452 70 004 71 855
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 16 657    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 15 606    

Bruttotulot ovat yhteensä 46 750 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 29 700 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 1 000 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 7 550 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 157 100 130
— muut tuotot - - -
Tuotot yhteensä 157 100 130
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 69 60 80
— osuus yhteiskustannuksista 55 40 50
Kustannukset yhteensä 124 100 130
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 33 - -
Kustannusvastaavuus, % 127 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 6 930 13 900 8 370
— muut tuotot -2 - -
Tuotot yhteensä 6 928 13 900 8 370
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 3 850 7 500 4 500
— osuus yhteiskustannuksista 2 686 4 600 2 970
Kustannukset yhteensä 6 536 12 100 7 470
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 392 1 800 900
Kustannusvastaavuus, % 106 115 112
       
Hintatuki 80 - -
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 472 1 800 900

Määrärahasta käytetään 150 000 euroa Ruokavirastolta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.

Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2019 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kalakantojen seurannan ja kalastuksen saalistilastoinnin digitalisointi (DigiKala) (siirto momentilta 30.01.23) 505
Pakurin tutkimus kaupallistamisen edistäminen, kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK) -200
Rahoitus hankintamenoihin hallinnonalan palvelukeskukselta (siirto momentilta 30.70.01) 150
Savonlinnan kampuksen henkilöstö- ja toimitilakulut 150
Palkkausten tarkistukset 1 875
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -17
Toimintamenojen tuottavuussäästö -365
Toimintamenosäästö (HO 2015) -40
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -602
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -170
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 568
Vuokramenojen indeksikorotus 48
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -51
Yhteensä 1 851

2019 talousarvio 71 855 000
2018 I lisätalousarvio 566 000
2018 talousarvio 70 004 000
2017 tilinpäätös 72 401 000

22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 343 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin kuluihin ja muihin kulutusmenoihin sekä tutkimuksiin ja selvityksiin liittyvien valtionapujen myöntämiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin sekä EU:lta saatava tutkimusrahoitus.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi.

Määrärahalla rahoitetaan EU:n ERA-NET -ohjelmiin liittyvien suomalaisten hankkeiden kansallisia rahoitusosuuksia. Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. Myös EU:n rahoitusosuudet tutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille, jolloin momentin tulokertymäksi arvioidaan n. 500 000 euroa.


2019 talousarvio 1 343 000
2018 talousarvio 1 343 000
2017 tilinpäätös 1 343 000

23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 585 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hallinnonalalla tuottavuuden edistämistä toteuttavien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista maa- ja metsätalousministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hydrologisen seurannan järjestäminen (siirto momentille 30.40.21) -300
Kalakantojen seurannan ja kalastuksen saalistilastoinnin digitalisointi (DigiKala) (siirto momentille 30.01.05) -505
Kalastuslain tietoon perustuva suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä (Oma kala) (siirto momentille 30.40.51) -900
Kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentille 30.01.01) -1 300
Luontopalveluiden kävijäseurannan digitalisaatiohanke, siirron palautus (siirto momentilta 30.64.50) 170
Nautarekisterin uudistaminen (siirto momentille 30.20.01) -1 500
Peltotukivalvonnan menetelmien suunnittelu ja pilotointi (siirto momentille 30.20.01) -200
Yhteensä -4 535

2019 talousarvio 585 000
2018 talousarvio 5 120 000
2017 tilinpäätös 1 420 000

29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 28 540 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Käyttöarvion tarkistus 1 008
Yhteensä 1 008

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2019 talousarvio 28 540 000
2018 talousarvio 27 532 000
2017 tilinpäätös 26 353 852

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 4 539 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 600 000 euroa Euroopan metsäinstituutin perusrahoitukseen ja enintään 250 000 euroa muihin harkinnanvaraisiin maksuihin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) jäsenmaksu (siirto momentilta 35.10.66) 86
Tasomuutos 100
Yhteensä 186

2019 talousarvio 4 539 000
2018 talousarvio 4 353 000
2017 tilinpäätös 4 374 357