Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2019 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto ja tutkimus
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maa- ja elintarviketalous
       40. Luonnonvaratalous
       64. Metsähallitus
       70. Maanmittaus ja tietovarannot
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

Pääluokka 30

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala turvaa kotimaisen ruoan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille.

Toimintaympäristön kuvaus

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan elinkeinot ovat merkittäviä uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäjiä. Ravinnon, energian, erilaisten tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi käyttävä biotalous luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Biotalouden keinoin pyritään vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tärkeimpiä uusiutuvia luonnonvaroja ovat metsien, maaperän, peltojen, vesistöjen ja meren biomassa, makea vesi sekä eläimet. Ekosysteemipalveluiden eli luonnon tarjoamien palveluiden merkitys osana biotaloutta on merkittävä ilmastonmuutoksen hidastajana, luonnonvarojen säilyttäjänä ja niiden tilan parantajana sekä virkistysmahdollisuuksien lisääjänä.

Biotalous ja puhtaat ratkaisut on yksi hallituksen strategisista painopisteistä. Biotaloudelle on ominaista uusiutuvien luonnonvarojen kestävä ja monipuolinen käyttö sekä uusiutumattomien luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja tehokas kierrätys. Tehostamalla alkutuotannosta, elintarviketeollisuuden prosesseista ja yhdyskuntien jätteistä peräisin olevien ravinteiden talteenottoa ja järjestämällä tarkoituksenmukainen kustannustehokas kierrätys sekä edistämällä sektorirajat ylittäviä tuotannollisia prosesseja luodaan uusia taloudellisia mahdollisuuksia, parannetaan ravinneomavaraisuutta sekä vähennetään ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Ministeriön tehtävänä on varmistaa, että lainsäädäntö ja muut ohjauskeinot tukevat biotalouden uusien ratkaisujen syntymistä ja edistävät biomassojen kestävää käyttöä. Suomen runsaat biomassavarannot jalostetaan kotimaassa, ravinteet kierrätetään tehokkaasti ja huolehditaan ruoan huoltovarmuudesta.

Luonnonvarojen määrä, saatavuus ja laatu, ilmastonmuutos, energian tuotantotavat ja puhtaan veden riittävyys sekä maaseudun elinkeino- ja väestörakenteen muutos vaikuttavat olennaisesti ministeriön toimialaan. Ministeriö koordinoi kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumista. Haasteisiin vastaaminen edellyttää ratkaisuja, jotka vaikuttavat maataloustuotantoon ja koko ruokajärjestelmän tuotantotekniikoihin ja -tapoihin, maankäyttöön ja energian kulutukseen. Aktiivisilla, toteuttamiskelpoisilla ja kustannustehokkailla toimenpiteillä voidaan luoda uusia mahdollisuuksia kannattavalle liiketoiminnalle ja elinkeinojen kehittymiselle.

Ministeriön toimialan menestyminen perustuu korkeatasoiseen ja laaja-alaiseen osaamiseen sekä innovaatioiden nopeaan hyödyntämiseen uusiutuvien luonnonvarojen kestävässä käytössä. Hallinnonalan tutkimus tuottaa ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. Lukuperusteluissa on kuvattu yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevia politiikkasektorin tavoitteita sekä niiden kehitystä kuvaavia tunnuslukuja.

  • — Maaseutu on elinvoimainen paikka yrittää ja asua
  • — Edellytykset biotalouteen ja ruokaan perustuvien liiketoimintojen kilpailukykyiselle kasvulle ovat hyvät
  • — Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi samalla sovittaen yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet
  • — Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turvallisuus on varmistettu vastuullisella toiminnalla
  • — Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatiedot palvelevat laajasti yhteiskunnan tarpeita tukien kilpailukykyä.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja voimavarojen hallinta
  • — Toiminta on tuloksellista ja voimavarat suunnataan tehokkaasti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Huolehditaan siitä, että tehtävät ovat tasapainossa voimavarojen kanssa.
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa hallituksen sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja sisällyttämistä lainvalmisteluun, toiminnan ja talouden ohjaukseen sekä muihin tasa-arvon kannalta merkittäviin toimintoihin. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan menoista noin 90 % on siirtomenoja, joilla tuetaan eri politiikkasektoreiden vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. Pääsääntöisesti tukien myöntämisperusteena ei ole niiden vaikutus sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Kestävä kehitys

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala toteuttaa valtioneuvoston kestävän kehityksen selontekoa edistämällä osaltaan kestäviä biotalous- ja cleantech-ratkaisuja. Vuoden 2019 talousarviossa biotalous- ja puhtaat ratkaisut -painopistealueelle kohdennetaan määrärahoja yhteensä 636 milj. euroa. Maa- ja metsätalousministeriö edistää toiminnallaan suomalaisen ruoantuotannon kannattavuutta ja kilpailukyvyn parantamista sekä tukee ympäristön tilaa ja uusiutuvan energian käyttöä edistäviä investointeja. Ympäristökorvauksiin, luonnonmukaiseen tuotantoon, neuvontaan ja ei-tuotannollisiin investointeihin kohdennetaan 290,7 milj. euroa ja viherryttämistukeen 157,5 milj. euroa.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala tukee myös luonnonvara- ja biotalouden sekä metsien monimuotoisen käytön ja hoidon edistämistä. Näihin toimenpiteisiin kohdennetaan yhteensä 9,8 milj. euroa. Veteen perustuvien liiketoimintojen kehittämistä sekä vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttämistä tuetaan 4,6 milj. eurolla. Puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen kohdennetaan 56,2 milj. euroa.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

  2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
30.10.40Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)  
 — myöntämisvaltuus67,596,01)
30.10.41Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)  
 — korkotukivaltuus250,0250,0
30.10.64EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus118,5121,71)
30.20.40Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)  
 — myöntämisvaltuus30,0-
30.20.43Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)  
 — myöntämisvaltuus20,020,01)
30.40Luonnonvaratalous  
 — muu valtuus2,02,0
30.40.44Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus59,044,0
30.64.50Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)  
 — myöntämisvaltuus2,21,1

1) Mikäli ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvaa myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2019.

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2017—2019

  v. 2017
tilinpäätös
1000 €
v. 2018
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2019
esitys
1000 €
 
Muutos 2018—2019
  1000 €%
 
01.Hallinto ja tutkimus132 076132 362128 846-3 516-3
01.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)26 18424 01021 984-2 026-8
05.Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)72 40170 00471 8551 8513
22.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)1 3431 3431 3430
23.Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)1 4205 120585-4 535-89
29.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)26 35427 53228 5401 0084
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)4 3744 3534 5391864
10.Maaseudun kehittäminen386 535416 279423 9497 6702
40.Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)71 97675 27684 9769 70013
41.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)10 58225 00025 0000
42.Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v)57 23058 33040 500-17 830-31
43.Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v)67 76767 76767 7670
(44.)Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)0
50.Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)5 3665 2663 466-1 800-34
51.Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)1 8431 8431 8430
54.Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen (siirtomääräraha 2 v)39 77240 09241 5921 5004
55.Valtionapu 4H-toimintaan (siirtomääräraha 2 v)3 9053 9053 305-600-15
63.Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)1 2732 0002 0000
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)126 821136 800153 50016 70012
20.Maa- ja elintarviketalous1 870 4131 795 9701 752 082-43 888-2
01.Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)68 31968 3190
(02.)Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)40 26238 125-38 125-100
(03.)Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)24 20222 178-22 178-100
20.Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta (arviomääräraha)5 5005 9485 9480
40.Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)327 900325 400318 700-6 700-2
41.EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha)533 707531 130529 700-1 4300
43.Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)300 043290 710290 7100
44.Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v)572 888518 738520 7882 0500
46.EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)5 1055 70510 6354 93086
47.Ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)6 8393 1191 395-1 724-55
60.Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha)200200170-30-15
(61.)Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v)48 00049 000-49 000-100
62.Eräät valtionavut (siirtomääräraha 2 v)5 7675 7175 7170
40.Luonnonvaratalous190 819199 827186 161-13 666-7
20.Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v)3 0003 0003 1001003
21.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)13 52013 52013 9264063
22.Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)16 88014 8804 750-10 130-68
31.Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v)7 1368 4864 636-3 850-45
40.Eräät luonnonvaratalouden korvaukset (arviomääräraha)6991 7451 7450
41.Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)3 4004 5755 37580017
42.Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)7 9008 4508 8504005
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)52 81356 23056 2300
45.Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)3 0275 0275 0270
46.Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)41 20039 90038 877-1 023-3
50.Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)10 13011 92011 751-169-1
51.Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)8 85010 25010 286360
53.Eräät luonnonvaratalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v)1 3321 4321 132-300-21
62.Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)20 88120 36220 4761141
(83.)Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v)5050-50-100
64.Metsähallitus5 5147 5546 941-613-8
50.Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)5 5147 5546 941-613-8
70.Maanmittaus ja tietovarannot50 40654 43742 468-11 969-22
01.Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)47 45250 23739 968-10 269-20
40.Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)2 9544 2002 500-1 700-40
Yhteensä2 635 7632 606 4292 540 447-65 982-3
 Henkilöstön kokonaismäärä4 1834 1744 178