Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
            50. Eräät avustukset
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2019

05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 194 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa:Näkövammaisten kirjasto (Celia) on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, esim. äänikirjoina ja pistekirjoina yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa. Celian toiminnan tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa.

Celia tuottaa uusia kauno-, tieto- ja oppikirjanimekkeitä noin 1 300. Celia tuottaa lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalia sekä tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevia kirjoja tuotantopolitiikan mukaisesti.

Kirjasto välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön noin miljoona kertaa vuodessa yhteistyössä yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen sekä muiden yhteisöjen kanssa.

Asiantuntija- ja konsulttitoiminnan painopisteenä on yhteistyön vakiinnuttaminen yleisten kirjastojen ja oppilaitosten kanssa sekä saavutettavan julkaisemisen edistäminen.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  • — Uusia asiakkaita tuodaan palveluiden piiriin Celian, yleisten kirjastojen ja oppilaitosten yhteistyömallin käyttöönotolla pyrkien laajentamaan erityisesti lasten ja nuorten ja verkkopalveluja käyttävien osuutta asiakaskunnassa.
  • — Saavutettavan julkaisemisen edistämistoimenpiteiden tuloksena saavutettavassa muodossa olevien julkaisujen saatavuus lukemisesteisten käyttöön kasvaa.
Tuloksellisuuden tunnusluvut 2016
toteutuma
2017
toteutuma
2018
tavoite/arvio
2019
tavoite/arvio
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Lukemisesteisten henkilöiden kirjallinen tieto- ja kulttuurivaranto lisääntyy        
— Celian kirjatuotanto, uusien nimekkeiden määrä 1 518 1 390 1 300 1 300
— Saavutettavan julkaisemisen suositukset, saavutettavuusneuvonta ja -koulutukset, lkm 26 34 25 34
Kirjastopalvelujen saatavuutta lukemisesteisille henkilöille lisätään        
— Yhteistyökirjastojen lukumäärä: kunnat/toimipisteet 200/374 220/441 280/500 280/500
— Yhteistyökirjastojen lukumäärä: korkeakoulukirjastot 24 30 38 38
— Celian palveluita säännöllisesti käyttävät lapset ja nuoret 1 778 1 747 2 370 2 700
Toiminnallinen tehokkuus        
— Asiakkaita palveluiden piirissä 35 300 39 000 42 700 46 700
— Oppikirjatoimitusten määrä 14 500 13 885 15 000 16 000
Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy        
— Sähköisiä palveluja käyttävien määrä 11 586 13 895 14 000 16 000
— Verkkolainojen osuus kokonaislainauksesta, % 39 48 45 50
Henkisten voimavarojen hallinta        
— Henkilötyövuodet 52 42,6 44 43
— Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,21 3,12 3,5 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 5 153 4 976 5 304
Bruttotulot 203 110 110
Nettomenot 4 950 4 866 5 194
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 107    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 094    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Cd-jakeluun tarvittavien polttorobottien hankinta 175
Näkövammaisten verkkojakelun uudistaminen 130
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -3
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -1
Palkkausten tarkistukset 76
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -1
Toimintamenojen tuottavuussäästö -25
Toimintamenosäästö (HO 2015) -40
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -8
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 26
Vuokramenojen indeksikorotus 3
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -4
Yhteensä 328

2019 talousarvio 5 194 000
2018 I lisätalousarvio 23 000
2018 talousarvio 4 866 000
2017 tilinpäätös 4 937 000