Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2019 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
       10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
       20. Ammatillinen koulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

Pääluokka 29

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla myönnettävät valtionosuudet budjetoidaan myöntöpäätöksen perusteella poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä. Valtuusmenettelyn piiriin kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset budjetoidaan kuitenkin maksuperusteisesti.

Selvitysosa:

Hallinnonalan toimintaympäristö

Kansainvälisen keskinäisriippuvuuden lisääntyminen, automaatio, robotit ja tekoäly muuttavat nopeasti yhteiskuntaa, työelämää, instituutioita, ansaintatapoja sekä ihmisten arkea ja osaamistarpeita. Ilmastonmuutos, Eurooppaan suuntautunut muuttoliike ja demokratiaan kohdistuvat maailmanlaajuiset uhat ovat tehneet toimintaympäristöstä epävarman ja muutosherkän. Epävarmuutta lisäävät meneillään olevat arvojen ja asenteiden muutokset. Osaamista, yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta ja luottamusta ylläpitävien instituutioiden ja politiikkojen merkitys korostuu. Rakenteellisiin muutoksiin sopeutuminen edellyttää sukupolvipoliittista näkemystä ja hallinnonalarajat ylittävää lapsi- ja nuorisopolitiikkaa sekä uusia toimia kasvatuksessa ja koulutuksessa. Väestön vähäinen fyysinen aktiivisuus ja liikkumattomuudesta aiheutuvat yhteiskunnalliset kustannukset heikentävät yksilöiden ja yhteiskunnan toimintakykyä.

Maailmanlaajuisesti arvoketjuihin kytkeytyvä tuotanto on mennyt yhä enemmän osaamisintensiiviseen suuntaan. Aiempaa merkittävämpi osuus talouskasvusta muodostuu aineettomasta pääomasta ja sen tuottamasta lisäarvosta. Osaava työvoima on Suomen tärkein kilpailutekijä.

Talouden kasvun myötä työttömyys on alentunut ja avoimien työpaikkojen määrä on lisääntynyt. Työvoiman rekrytointiongelmat ovat lisääntyneet ja ne ovat rakentamisessa ja palveluissa jo yleisin toiminnan laajentamisen este. Hallituksen toteuttamilla eri koulutusasteita koskevilla uudistuksilla turvataan osaavan työvoiman saatavuus pitkällä aikavälillä.

Talouden rakennemuutos, ikäsidonnaisten menojen kasvaminen, velkaantuminen, väestörakenteen ja palvelujen edellytysten alueellinen eriytyminen ja julkisen sektorin sopeuttamistoimet asettavat ministeriön toiminnalle tiukat reunaehdot. Samaan aikaan kotimaiset ja kansainväliset vertailut ovat osoittaneet, että Suomen suhteellinen asema osaamisyhteiskuntana on heikentynyt. Koulutustason nousu on pysähtynyt. Nuorten osaamistaso on laskussa ja Suomen tiede on jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan.

Koulutusjärjestelmän laadun ja vaikuttavuuden parantaminen edellyttävät uudenlaisia, avoimia ja kokeilevia toimintatapoja sekä aiempaa aktiivisempaa kotimaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön kehityksen seurantaa ja siihen vaikuttamista. Väestön osaamistason nostaminen ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen edellyttävät yhteistyötä lasten ja nuorten kasvuyhteisöissä.

Kulttuurin toimialan kehittäminen edellyttää toimenpiteitä luovan työn ja tuotannon, osallisuuden ja kulttuuriin osallistumisen sekä kulttuurin perustan ja jatkuvuuden strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Painopisteinä ovat toimialan valtionosuusjärjestelmän kehittäminen ja taiteilijoiden työskentelyedellytysten parantaminen. Luovat alat ovat voimakkaasti digitaalisuutta hyödyntäviä kasvualoja, joiden liiketoiminnan ja palvelujen kehittämiselle digitaalinen kehitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Kansalaisvaikuttaminen digitalisoituu ja ilmiöpohjaistuu. Erilaiset vaihtoehtoiset totuudet ovat haaste demokratialle ja luottamukselle.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
  • — Osaaminen, osallisuus, sivistys ja luovuus vahvistuvat
  • — Yhteiskunnan yhdenvertaisuus, avoimuus ja vakaus lisääntyvät
  • — Osaavan työvoiman saatavuus sekä tieteen taso, vaikuttavuus ja innovaatioiden kaupallistettavuus paranevat
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Luodaan ja vakiinnutetaan hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan sukupuolten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Kestävä kehitys

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää valtioneuvoston kestävän kehityksen selonteon tavoitteiden toteutumista yhdenvertaisen, tasa-arvoisen ja osaavan Suomen kehittämisessä. Tarkoituksena on jatkaa uudistusten toimeenpanoa varhaiskasvatuksessa, yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa sekä korkeakoulutuksessa kiinnittämällä huomiota yhteisvastuun, kulttuurien moninaisuuden ja kansainvälisyyden, terveiden elämäntapojen sekä ympäristön ja elämän kunnioittamiseen.

Lisäksi pyritään varmistamaan kaikille avoin ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. Opetusryhmäkokoja pienennetään, koulukäyntiavustajien määrää lisätään ja erityisopetuksen laatua kehitetään. Varhaiskasvatuksen osallistumisastetta edistetään ja haasteellisilla alueilla toimivien päiväkotien henkilöstömäärää pyritään lisäämään. Rakennetaan koulutus- ja työelämäpolkuja koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille ja aikuisille. Korkeakoulut myös edistävät kestävää kehitystä opetus- ja tutkimustoiminnassaan.

Kirkollisasiat

Tavoitteena on turvata toimintaedellytykset evankelis-luterilaiselle ja ortodoksiselle kirkolle sekä muille uskonnollisille yhdyskunnille, edistää mahdollisuuksia uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen sekä muilla tavoin edistää uskonnonvapauden toteutumista. Hautaustoimen yleisessä järjestämisessä lähtökohtana on uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden sekä arvokkuuden ja kunnioittavuuden toteutuminen.

Valtionosuusmäärärahat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla (1 000 euroa)

Mom.Toimintamuoto2017
TP
2018
TA
2019
TAE
2018/2019
muutos
      
29.10.30Yleissivistävä koulutus674 602704 808693 585-11 223
29.10.31Vapaa sivistystyö145 000152 433155 2302 797
29.20.30Ammatillinen koulutus716 535774 071803 25129 180
29.20.33Nuorten aikuisten osaamisohjelma24 2665 048--5 048
29.80.30Kirjastot3 7003 7003 700-
29.80.31 ja 52Teatterit, orkesterit ja museot103 513105 097105 17780
29.90.50 ja 52Liikunnan koulutuskeskukset17 78317 94317 888-55
29.90.50Kuntien liikuntatoimi19 50019 51519 54530
29.91.50Kuntien nuorisotyö8 0378 0207 975-45
Yhteensä 1 713 4361 790 6351 803 35115 716
      
Arvio valtionosuuksien ja -avustusten jakautumisesta   
Kunnat ja kuntayhtymät 897 517927 549945 53217 983
— Kunnat -80 346-94 610-96 444-1 834
— Kuntayhtymät 977 8631 022 1591 041 97619 817
Yksityiset 815 919863 086879 81916 733

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukainen kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin on 58,11 % lisättynä 14,69 eurolla kunnan asukasta kohti ammattikorkeakoulujen rahoituksesta poistamisen johdosta. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) muuttamiseksi lukiouudistuksen kunnan omarahoitusosuuteen kohdistuvan vaikutuksen vuoksi. Kuntien rahoitusosuus ammatillisen koulutuksen rahoituksessa on euromäärä, joka saadaan, kun em. lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu valtion määräraha kerrotaan luvulla 1,3461. Kuntien rahoitusosuus on kuitenkin enintään vuoden 2017 tasossa. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) muuttamiseksi siten, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla kustannustason arvioidusta muutoksesta aiheutuva tarkistus valtionosuuksiin jätetään säästösyistä tekemättä vuonna 2019.

Rahapelitoiminnan tuotto

Veikkaus Oy:n varsinainen tuottoarvio urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämisen osalta vuodelle 2019 on 542,6 milj. euroa. Varsinaisen tuottoarvion lisäksi jakamattomia voittovaroja tuloutetaan yhteensä 16,85 milj. euroa ja palautuneita käyttämättömiä veikkausvoittovaroja 4,364 milj. euroa, jolloin rahapelitoiminnan voittovaroja on käytettävissä vuonna 2019 yhteensä 563,814 milj. euroa eli noin 6,7 milj. euroa vähemmän vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Tuottoarvio on kohdennettu edunsaajille arpajaislain (1047/2001) 17 a §:n mukaisesti.

Rahapelitoiminnan voittovarat1) ja samoihin tarkoituksiin myönnetyt muut määrärahat, milj. euroa

 2012
TP
2013
TP
2014
TP
2015
TP
2016
TP
2017
TP
2018
TA
2019
TAE
         
Tiede409,9398,8308,6258,3424,9432,7497,3499,5
— voittovarat101,2102,2102,4102,2103,2104,4106,5107,6
— budj.varat2)308,7296,6205,4156,1321,7328,3390,8391,9
         
Taide432,6451,8458,3470,3458,6460,8458,8443,6
— voittovarat222,4224,6237,0236,9233,3233,4238,3246,3
— budj.varat210,2227,2221,3233,4225,4227,4220,5197,4
         
Liikunta153,6151,7187,4188,5154,9178,6173,4155,1
— voittovarat150,9151,6147,3148,0147,1166,2164,9154,7
— budj.varat2,70,140,140,57,812,38,50,5
         
Nuoriso71,873,974,374,473,176,876,576,5
— voittovarat51,952,452,853,052,752,654,855,3
— budj.varat19,921,521,521,420,424,221,721,2
Voittovarat yhteensä526,4530,8539,5540,1536,3556,7564,5563,8

1) Rahapelitoiminnan voittovarat ovat vuoteen 2017 saakka veikkausvoittovaroja.

2) Määrärahoihin ei sisälly yliopistojen valtionrahoituksen mom. 29.40.50 määrärahat.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

  2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
29.10.01Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)  
 — vuokrasopimusvaltuus2,7-
29.40Korkeakouluopetus ja tutkimus  
 — Suomen Akatemian tutkimushankevaltuus343,3343,4
29.40.20Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)  
 — tutkimushankevaltuus33,0-
29.40.54Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha)  
 — tutkimushankevaltuus55,655,6
29.80.75Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)  
 — perusparannus- ja pienhankevaltuus1,31,0

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2017—2019

  v. 2017
tilinpäätös
1000 €
v. 2018
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2019
esitys
1000 €
 
Muutos 2018—2019
  1000 €%
 
01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot248 637244 408240 810-3 598-1
01.Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)19 67417 67217 7861141
02.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)60 20558 45858 7162580
03.Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 9727 4536 314-1 139-15
21.Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)3 0583 0583 108502
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)29 68828 60131 0002 3998
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha)1 5371 5371 337-200-13
51.Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)3 3133 3133 3130
52.Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha)114 000114 000114 0000
53.Eräät maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v)8 0908 0903 010-5 080-63
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)2 1002 2262 2260
10.Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus903 894945 895912 713-33 182-4
01.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)42 18341 25443 0781 8244
20.Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)34 01639 55713 557-26 000-66
30.Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)674 602704 808693 585-11 223-2
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)145 500152 433155 2302 7972
51.Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)7 5937 8437 263-580-7
20.Ammatillinen koulutus759 287813 786838 04424 2583
01.Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 9757 9308 0561262
21.Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)10 51126 73726 7370
30.Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha)716 535774 071803 25129 1804
(33.)Nuorten aikuisten osaamisohjelma (kiinteä määräraha)24 2665 048-5 048-100
40.Korkeakouluopetus ja tutkimus3 329 3873 303 7823 128 283-175 499-5
01.Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)12 08111 60511 528-77-1
02.Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)17 96017 03119 4062 37514
03.Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 1451 1131 107-6-1
04.Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 6811 6481 664161
20.Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)110 981142 82153 715-89 106-62
22.Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v)8 5008 5008 5000
50.Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)1 800 8141 767 4281 748 613-18 815-1
51.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha)221 610276 665274 116-2 549-1
53.Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen (arviomääräraha)104 380106 497107 5671 0701
54.Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha)46 00454 37955 6311 2522
55.Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)834 915826 250826 4642140
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)19 31719 84519 9721271
(86.)Valtion rahoitus ammattikorkeakoulujen pääomaan (siirtomääräraha 2 v)24 000-24 000-100
(89.)Valtion rahoitus yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha)150 00046 000-46 000-100
70.Opintotuki714 907588 895587 115-1 7800
01.Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)696613633203
52.Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)34 60554 20059 2005 0009
55.Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)602 051449 326442 156-7 170-2
57.Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)30 71231 45631 6261701
59.Koulumatkatuki (arviomääräraha)46 84353 30053 5002000
80.Taide ja kulttuuri460 806458 802443 612-15 190-3
01.Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 0523 9664 1001343
03.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 1212 2772 106-171-8
04.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)23 09319 31619 9806643
05.Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 9374 8665 1943287
06.Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 0805 9696 66369412
16.Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha)17 97118 96019 2252651
20.Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v)15 40015 68615 8041181
30.Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha)3 7003 7003 7000
31.Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)48 38848 56546 482-2 083-4
(35.)Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)8 0008 000-8 000-100
40.Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha)02522520
41.Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)26 64826 64824 648-2 000-8
50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)8 2937 880840-7 040-89
51.Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha)14 05914 61514 8532382
52.Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha)233 369238 294246 2607 9663
53.Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)26 84727 38126 867-514-2
55.Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen (siirtomääräraha 3 v)1 9501 9501 9500
(59.)Eräät avustukset Kansallisgallerialle (siirtomääräraha 2 v)10 0000
72.Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v)7397397390
75.Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)5 1593 6883 8992116
95.Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha)050500
(96.)Lahjoitus Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön pääomaan (siirtomääräraha 2 v)6 000-6 000-100
90.Liikuntatoimi178 562173 433155 141-18 292-11
(30.)Avustus Liikkuva koulu -ohjelmaan (siirtomääräraha 3 v)7 0007 000-7 000-100
50.Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)166 236164 939154 667-10 272-6
52.Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha)1 8261 494474-1 020-68
(55.)Valtionavustus liikuntapaikan rakentamiseen KymiRing Oy:lle (siirtomääräraha 2 v)3 5000
91.Nuorisotyö76 79576 49376 4930
50.Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)52 64254 77055 3205501
51.Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v)20 00319 92319 523-400-2
52.Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)4 1501 8001 650-150-8
Yhteensä6 672 2746 605 4946 382 211-223 283-3
 Henkilöstön kokonaismäärä 2 5682 5102 474