Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2019

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 216 420 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevan lainsäädännön muuttamiseksi sekä esityksen ehdonalaisen vapauden valvontaa koskevien säännösten muuttamiseksi.

Viitaten momentin 25.10.03 selvitysosaan hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi rikoslain 17 luvun, ulkomaalaislain 185 §:n ja aluevalvontalain 44 §:n muuttamisesta.

Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2019 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosturvallisuusindeksi1) 112 110 105
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 43 42 43
Vankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta 69 70 72
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä 84 82 82
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä 83 83 83
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv 1,4 1,4 1,4
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv 11,6 11,5 10,8
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 58 830 60 500 62 300
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava 5 865 6 100 6 400

1) Vuosien 2011—2014 keskiarvo muodostaa indeksin arvon 100. Indeksin noustessa turvallisuustaso laskee.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Rangaistusten täytäntöönpano 191 033
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) 7 759
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 2 541
Täytäntöönpanoyksikkö 1 714
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 13 373
Yhteensä 216 420

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 219 981 221 980 229 371
Bruttotulot 14 003 12 182 12 951
Nettomenot 205 978 209 798 216 420
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 21 686    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 26 572    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 9 448 8 357 8 360
— muut tuotot 894 833 830
Tuotot yhteensä 10 342 9 190 9 190
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 14 974 13 342 13 340
— osuus yhteiskustannuksista 11 713 10 512 10 500
Kustannukset yhteensä 26 687 23 854 23 840
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -16 345 -14 664 -14 650
Kustannusvastaavuus, % 39 39 39

1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevan järjestelmän täydentäminen 1 100
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) 14
Kirjanpidon keskittäminen -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) 7
Maahantulokiellon rikkomista koskevat menot 27
Vakavan väkivallan uusimisriskin vähentäminen 670
Valtorin palvelumaksujen nousu 614
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -99
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -50
Palkkausten tarkistukset 4 346
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -39
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 82
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 116
Toimintamenosäästö (HO 2015) -1 130
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -2 048
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -393
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 1 355
Vuokramenojen indeksikorotus 306
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -154
Tasomuutos 3 130
Yhteensä 6 622

2019 talousarvio 216 420 000
2018 I lisätalousarvio 1 314 000
2018 talousarvio 209 798 000
2017 tilinpäätös 210 864 000