Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2019 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja hallinto
       10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
       20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
       30. Syyttäjät
            01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot
       40. Rangaistusten täytäntöönpano
       50. Vaalimenot
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

30. SyyttäjätPDF-versio

Selvitysosa: Syyttäjälaitoksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat seuraavat:

Syyttäjälaitos on arvostettu ja luotettava toimija, joka vaikuttaa rikoksille kielteisen yleisen mielipiteen muodostumiseen. Oikeusturva toteutuu käytännössä, rikosvastuu toteutuu tehokkaasti sekä rikollisuus ja sen haitat vähenevät ja turvallisuus ja sen tunne lisääntyvät.

Asianosaisen kannalta keskeisiä, mitattavissa olevia laatuun ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käsittelyn nopeus ja erot syyttäjänvirastojen välisissä syyteharkinta-ajoissa.

Rikosprosessin laatua ja nopeutta parannetaan kehittämällä syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen yhteistyötä, syyttäjien osaamista ja erikoistumista sekä käyttämällä tarkoituksenmukaisinta prosessimenettelyä. Rikosasioiden käsittelytapojen uudistamisella pyritään nopeampaan ja yhden­mukaisempaan käsittelyyn.

Paikallissyyttäjille saapui v. 2017 yhteensä 82 793 asiaa. Ratkaistuja asioita oli 83 076 kappaletta. Lisäksi ratkaistiin 33 329 rangaistusmääräysasiaa. Saapuvien asioiden kokonaismäärään ei ole odotettavissa laskua. Syyttäjille saapuvien asioiden kokonaismäärässä esiintyy kausittaista vaihtelua, mikä johtuu mm. poliisin tutkintaresursseissa tapahtuvista muutoksista. Saapuvien asioiden vaativuuden ja ns. painotetun työmäärän arvioidaan edelleen kasvavan rikosasioiden oikeudellisten kysymysten monimutkaistumisen, rikollisuuden kansainvälistymisen ja digitalisoitumisen (kyberrikollisuus) myötä.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen syyttäjälaitoksen organisaatiorakenteiden uudistamiseksi. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa syyttäjälaitoksen kykyä rikosvastuun toteuttamiseen tulevaisuudessa sekä yhdenmukaistaa syyttäjäkäytäntöjä valtakunnallisesti.

Syyttäjälaitoksessa vahvistetaan terrorististen rikosten torjuntaa ja parannetaan valmiuksia terrorismirikosten hoitamiseksi. Vuoden 2016 lopulla voimaan tulleen uuden sakkomenettelylain ja 1.6.2019 muuttuvan lain soveltamisalan vaikutuksia syyttäjien työmäärään seurataan.

Tietoja henkilöstöstä

 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
arvio
    
Syyttäjälaitos   
Henkilötyövuodet531523520
— joista syyttäjiä1)375369366
— joista paikallissyyttäjät357351348
Työtyytyväisyysindeksi3,53,53,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv6,27,07,0

1) Syyttäjiin lasketaan myös valtakunnansyyttäjän toimiston (/-viraston) neuvotteleva virkamies, ylitarkastajat ja lakimies.

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 554 000 euroa.

Selvitysosa: Viitaten momentin 25.10.03 selvitysosaan hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi rikoslain 17 luvun, ulkomaalaislain 185 §:n ja aluevalvontalain 44 §:n muuttamisesta.

Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2019 alustavasti seuraavat tavoitteet:

 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
    
Joutuisuus   
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk1,92,02,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna2 4012 2002 000
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna232320300
Tuottavuus   
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1)874899904
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät)1 2381 2631 270
Taloudellisuus   
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa96,098,197,5

1) Painotetussa työmäärässä on otettu huomioon se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot45 06344 23245 854
Bruttotulot30240300
Nettomenot44 76144 19245 554
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta11 056  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle11 043  

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Valtakunnansyyttäjän toimisto4 362
Alueellinen toiminta37 063
Yhteiset menot4 129
Yhteensä45 554

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Maahantulokiellon rikkomista koskevat jutut138
Maksukyvyttömyysrekisterin kehittäminen (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 25.01.05)13
Rangaistusmääräysten käyttöalan laajentaminen (HO 2015)-250
Siviilitiedustelulainsäädännön vaikutus asiamääriin153
Valtorin palvelumaksujen nousu145
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-12
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-8
Palkkausten tarkistukset1 383
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-12
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)-20
Toimintamenojen tuottavuussäästö-206
Toimintamenosäästö (HO 2015)-40
Toimitilamenosäästö (HO 2015)-160
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-125
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen369
Vuokramenojen indeksikorotus27
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-33
Yhteensä1 362

2019 talousarvio45 554 000
2018 I lisätalousarvio850 000
2018 talousarvio44 192 000
2017 tilinpäätös44 748 000