Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2019

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 743 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Korkein oikeus on ylin tuomioistuin riita- ja rikosasioissa. Sen tehtävänä on valituslupajärjestelmän pohjalta yksittäisiä valitusasioita tutkimalla ja ratkaisemalla antaa oikeuskäytäntöä ohjaavia ja yhtenäistäviä ennakkopäätöksiä lain tulkinnasta ja soveltamisesta. Lisäksi korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee ylimääräistä muutoksenhakua koskevia asioita sekä antaa tasavallan presidentille lausuntoja armahdusasioissa ja Ahvenanmaan itsehallintoa koskevissa asioissa. Korkein oikeus valvoo alempien tuomioistuinten lainkäyttöä.

Tietyissä oikeudellisissa asioissa on tarpeen saada nopeasti ennakkoratkaisu, jolla on alemmissa asteissa ratkaisuja yhtenäistävä ja muutoksenhakua vähentävä vaikutus. Tavoitteena on, että vuoden 2019 lopussa vireillä olevista valitusasioista (valitusluvan saaneet ja suorat valitukset) enintään 40 % on ollut vireillä yli 12 kuukautta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että vireillä olevista valitusasioista vähintään 33 % on ollut vireillä alle 9 kuukautta, noin 33 % 9—12 kuukautta ja enintään 33 % yli 12 kuukautta.

Tunnuslukutaulukko

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite/arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 2 428 2 425 2 400
— annetut asiaratkaisut valitusasioissa 110 120 130
— julkaistut ratkaisut 98 90 100
Keskimääräinen käsittelyaika (kk)      
— kaikki asiat 6,0 6,0 6,0
— valituslupa-asiat 5,1 5,1 5,1
— asiaratkaisut 18,5 18,0 18,0
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/asia) 3 447 3 680 3 740
— tuottavuus (asia/htv) 33 33 32

Korkeimman oikeuden suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 320 000 euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 8 380 8 554 8 753
Bruttotulot 11 10 10
Nettomenot 8 369 8 544 8 743
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 253    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 511    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtorin palvelumaksujen nousu 25
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -2
Palkkausten tarkistukset 245
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -2
Toimintamenojen tuottavuussäästö -44
Toimintamenosäästö (HO 2015) -20
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -52
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -22
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 68
Vuokramenojen indeksikorotus 9
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -6
Yhteensä 199

2019 talousarvio 8 743 000
2018 I lisätalousarvio 123 000
2018 talousarvio 8 544 000
2017 tilinpäätös 8 627 000