Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            20. Erityismenot
            50. Avustukset
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2019

05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 418 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon hallinnonalan toimialariippuvaiset ICT-palvelumaksut ja rekisterinpitoviranomaisena tehtyjen tietoluovutuspäätösten nojalla annettujen massapoimintatietojen kustannusten perusteella saadut tulot.

Selvitysosa:Oikeusrekisterikeskus toimii oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä sekä välittää hallinnonalan viranomaisten ilmoittamia tietoja muille viranomaisille. Käytetyimpiä rekisterejä ovat rikosrekisteri, sakkorekisteri, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri sekä velkajärjestelyrekisteri. Oikeusrekisterikeskus huolehtii sakkoihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin ja saataviin liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä ja käyttää valtion puhevaltaa näissä tehtävissä. Lisäksi Oikeusrekisterikeskus huolehtii hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä hallinnonalan virastojen kanssa siten kuin palvelusopimuksissa on sovittu. Oikeusrekisterikeskus toimii myös hallinnonalan IT-hankintojen hankintayksikkönä ja on oma kirjanpitoyksikkönsä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 12 334 16 167 15 724
Bruttotulot 4 843 6 637 7 306
Nettomenot 7 491 9 530 8 418
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 400    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 210    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alkoholilakiuudistuksesta aiheutuvat ict-menot -72
Hallinnollisten seuraamusmaksujen kasvu 50
Maksukyvyttömyysrekisterin kehittäminen (IRIS) (v. 2018 rahoitus) (siirto momenteille 25.10.03, 25.10.04, 25.20.01 ja 25.30.01) -130
Maksukyvyttömyysrekisterin kehittäminen (IRIS II) 200
Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistoiminnan tietojärjestelmien kehittämishanke (eORK) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 880
Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistoiminnan tietojärjestelmien kehittämishanke (eORK) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 895
Tietosuojadirektiivi ja -asetus -200
Valtorin palvelumaksujen nousu 36
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -2
Palkkausten tarkistukset 152
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -1
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) -8
Toimintamenojen tuottavuussäästö -15
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -13
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 40
Vuokramenojen indeksikorotus 2
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -6
Tasomuutos -160
Yhteensä -1 112

2019 talousarvio 8 418 000
2018 I lisätalousarvio 46 000
2018 talousarvio 9 530 000
2017 tilinpäätös 8 301 000