Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Kansanedustajat
       10. Eduskunnan kanslia
            29. Arvonlisäveromenot

Talousarvioesitys 2019

10. Eduskunnan kansliaPDF-versio

01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 56 358 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy eduskunnan kansliaan palvelussuhteessa olevien kansanedustajien avustajien palkkaus- ja muita henkilöstömenoja, matkakustannuksia ja matkapuhelinkuluja yhteensä 4 440 000 euroa. Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää eduskuntaryhmien toiminnan edellyttämien tilojen, kalusteiden ja laitteiden ylläpitoon ja hankintaan sekä henkilökunnan työterveyshuoltoon siten kuin kansliatoimikunta päättää.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta (HE 199/2017 vp). Lakiin sisältyy esitys tiedustelutoiminnan parlamentaarista valvontaa harjoittavasta eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnasta. Uuden valiokunnan perustaminen edellyttää eduskunnan työjärjestyksen muuttamista, jota ehdotetaan erilisellä eduskunnan puhemiesneuvoston ehdotuksella (PNE 1/2018 vp). Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 185 000 euroa varautumiseksi tiedusteluvalvontavaliokunnan perustamiseen.

Eduskuntaryhmien palveluksessa olevien avustajien tukirahaa varten on momentti 21.10.51.

Peruskorjauksesta johtuvat kiinteistötoimiston ja turvallisuusosaston käyttömenot maksetaan momentilta 21.10.02.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallitusneuvottelujen kertamenot 180
Päätelaiteuudistus v. 2019 800
Suomen EU-puheenjohtajakauden kertamenot 1 800
Tiedusteluvalvontavaliokunnan perustaminen 185
Palkkausten tarkistukset 1 300
Tasomuutos -1 301
Yhteensä 2 964

2019 talousarvio 56 358 000
2018 talousarvio 53 394 000
2017 tilinpäätös 50 999 709

02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 503 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää peruskorjauksesta johtuviin väistötilojen palautustöiden kustannuksiin, turvallisuushankintoihin, tilavuokriin, kalusteiden korjaus- ja kunnossapitokustannuksiin, urakoiden vähäisiin jälkitöihin, kalusteiden ja tekstiilien täydennyshankintoihin, rakennusaikaisiin vakuutuksiin, asiantuntija- ja suunnittelukustannuksiin sekä muutto- ja kuljetuskustannuksiin.

Selvitysosa:Määrärahasta osoitetaan ohjeellisesti kiinteistötoimiston käyttöön 1 453 000 euroa ja turvallisuusosaston käyttöön 50 000 euroa peruskorjauksen jälkitöihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -979
Yhteensä -979

2019 talousarvio 1 503 000
2018 talousarvio 2 482 000
2017 tilinpäätös 5 877 923

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 6 500 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille on budjetoitu koko pääluokan arvonlisäveromenot lukuun ottamatta momenteille 21.30.29 ja 21.40.29 budjetoituja arvonlisäveromenoja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -300
Yhteensä -300

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2019 talousarvio 6 500 000
2018 talousarvio 6 800 000
2017 tilinpäätös 14 151 481

51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 630 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansliatoimikunnan ns. ryhmäkansliamallia koskevan päätöksen (4.3.2015 § 3) mukaisen tuen maksamiseen niille eduskuntaryhmille, joiden kansanedustajien avustajat ovat siirtyneet ryhmäkanslioiden palvelukseen.

Kansliatoimikunta antaa tarvittaessa tarkentavia ohjeita ryhmäkansliamalliin liittyvän tuen suuruudesta, siirtymisen ehdoista ja ajankohdista sekä muista malliin liittyvistä periaatteista.

Selvitysosa:Ryhmäkansliamallin tukisummaa tarkistetaan vuosittain siihen sisältyvien palkkaus- ja henkilöstösivukulujen, ateriaedun verotusarvon, matkakustannusten ja hallintokulujen muutosten mukaisesti. Tarkistukset tehdään virkatyönä hallinto- ja palveluosastolla. 1.6.2018 tarkistuksesta lukien tukisumma on 3 451,00 euroa edustajaa kohden kuukaudessa. Arviossa on huomioitu v. 2019 yleisten palkankorotusten vaikutus kompensaatioon. Avustajatuen määrä on arvioitu esityksen laadintahetken tilanteen mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 99
Yhteensä 99

2019 talousarvio 3 630 000
2018 talousarvio 3 531 000
2017 tilinpäätös 3 020 730

70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon uusien tai nykyisiä sovelluksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen sekä tietohallinnon palvelin- ja laitehankintoihin.


2019 talousarvio 4 000 000
2018 talousarvio 4 000 000
2017 tilinpäätös 5 325 000

(74.) Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2018 talousarvio 4 000 000
2017 tilinpäätös 44 000 000