Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2008
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna bestämmelser
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådet
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01.  (33.01, delvis, 03, 04, 12 och 14) Förvaltning
            (02.) Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
         02.  (33.05, 06, delvis, 09, 10, 11, delvis och 33, delvis) Tillsyn
            (03.) Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
         03.  (33.01, delvis, 02, 07, delvis, 08, delvis och 11, delvis) Forskning och utveckling
            (04.) Besvärsnämnden för social trygghet
            (05.) Försäkringsinspektionen
            (06.) Rättsskyddscentralen för hälsovården
            (07.) Arbetshälsoinstitutet
            (08.) Folkhälsoinstitutet
            (09.) Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral
            (10.) Strålsäkerhetscentralen
         10.  (33.15, 28, delvis och 35.30, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader
            (11.) Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling
            (12.) Statens skolhem
            (13.) Arbetarskyddets distriktsförvaltning
            (14.) Statens sinnessjukhus
            (15.) Utjämning av familjekostnader
            (16.) Allmän familjepension
            (17.) Utkomstskydd för arbetslösa
            (18.) Sjukförsäkring
            (19.) Pensionsförsäkring
            (20.) Olycksfallsförsäkring
         20.  (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa
              31.  (34.06.31) Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
              50.  (33.17.50) Statsandel till arbetslöshetskassor
              51.  (33.17.51) Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa
              52.  (34.06.52) Arbetsmarknadsstöd
              53.  (33.17.53) Statsandel till utbildningsdagpenning
              54.  (34.06.50) Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
              55.  (33.17.54) Statsandel till vuxenutbildningsstöd
              56.  (33.17.55) Statsandel till alterneringsersättning
            (21.) Frontveteranpensioner
            (22.) Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering
            (23.) Annat skydd för personer som lidit skada av krigen
            (28.) Annat utkomstskydd
         30.  (33.18) Sjukförsäkring
            (32.) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
            (33.) Vissa utgifter inom social- och hälsovården
         40.  (33.16, 19, 20 och 28, delvis) Pensioner
         50.  (33.21, 22, 23 och 92, delvis) Stöd till veteranerna
            (53.) Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning
            (57.) Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare
         60.  (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70.  (33.07, delvis, 08, delvis, 13 och 53) Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80.  (33.57) Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare
         90.  (33.92, delvis) Understöd från Penningautomatföreningen
            (92.) Användningen av avkastningen av Penningautomatföreningens verksamhet
       34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden
       37. Minskning av statsskulden

Talousarvioesitys 2019

55. (33.17.54) Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 21 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000).

Förklaring: Staten finansierar vuxenutbildningsstödets grunddel och arbetslöshetsförsäkringsfonden förtjänstdelen.

Vuxenutbildningsstöd har betalats ut sedan den 1 augusti 2001. År 2008 betalas vuxenutbildningsstöd till uppskattningsvis i medeltal 3 500 mottagare.

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
  
Ändring i det uppskattade anslaget-5 000


2008 budget21 000 000
2007 budget26 000 000
2006 bokslut18 350 000