Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     8. Kuntatalous
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2019

8.3. Valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteenPDF-versio

Oheinen taulukko sisältää kaikki talousarvioesitykseen sisältyvät valtion toimenpiteet, joilla on vaikutusta kuntatalouteen. Valtion toimenpiteiden vaikutus on nettomääräisesti n. 254 milj. euroa kuntataloutta heikentävä v. 2019. Valtionosuusindeksin jäädytys ja kustannustenjaon tarkistus ovat merkittävimmät kuntataloutta heikentävät valtion toimenpiteet. Hallitusohjelma sisältää useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää kuntien menoja. Näitä ovat mm. erikoissairaanhoidon alueellisen järjestämisen tehostaminen ja omais- ja perhehoidon kehittäminen. Kunnat voivat kuitenkin omilla päätöksillään vaikuttaa merkittävästi siihen, miten näiden toimien vaikutukset realisoituvat.

Kuntatalouteen vaikuttavat v. 2019 merkittävästi myös muut tekijät kuin valtion päätökset, kuten kuntien työvoimakustannuksia alentava kilpailukykysopimus. Taulukkoon sisältyy kilpailukykysopimuksen vaikutuksista vain valtionosuuden vähennys, n. 29 milj. euroa, jolla jaetaan sopimuksesta julkiselle taloudelle aiheutuvaa kustannusrasitusta valtion- ja kuntatalouden kesken.

Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien ja kuntayhtymien talouteen, milj. euroa, muutos 2018—20191)

  Menot Tulot Netto
       
1. Toiminnan muutokset ja budjettipäätökset      
VM, Peruspalvelujen valtionosuus      
Kilpailukykysopimukseen liittyvä vähennys 0 -29 -29
Lastensuojelu ja lapsiperheiden kotiapu 15 15 0
Omais- ja perhehoidon kehittämisestä seuraava säästö -25 -6 19
Perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirto Kelalle, kuntien rahoitusosuuden vähennys koskien v. 2019   -18 -18
Perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirto Kelalle, kuntien rahoitusosuudenkorjaus koskien v. 2017   -18 -18
Pitkäaikaistyöttömien eläketuki 3 3 0
Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus -85 -22 63
Vanhusten kotihoito ja veteraanien kotiin vietävät palvelut 1 1 0
Vanhuspalvelujen laatusuosituksen tarkistaminen -17 -4 13
Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutos -3 -1 2
VM yhteensä -110 -80 30
       
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala      
Kouluttamattomien varannon purku ammatillisessa lisä- ja oppisopimuskoulutuksessa -3 -3 0
Lukiokoulutuksen uudistaminen 0,4 0,4 0
Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeet -24 -24 0
Perusopetuksen alueellisen eriarvoisuuden torjunta -10 -10 0
Varhaiskasvatuksen tasa-arvon ja osallistumisasteen edistäminen 10 10 0
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen -2 -2 0
Kerhotoiminnan tukeminen -3 -3 0
Uuden lukiolain toimeenpano ja lukiokoulutuksen laadun kehittäminen 9 9 0
Liikkuva koulu-toiminnan laajentaminen Liikkuva opiskelu –toimintaan 2,5 2,5 0
A1-kielen varhentaminen perusopetuksessa 0,3 0,3 0,3
Vieraskielisten oppilaiden opetuksen tukeminen 2 2 0
OKM yhteensä -35 -35 0
       
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala      
Kärkihanke 1: Palvelut asiakaslähtöisiksi, palvelusetelikokeilu -4 -4 0
Kärkihanke 2: Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -1 -1 0
Kärkihanke 3: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma -8 -10 -2
Kärkihanke 4: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa -8 -12 -5
Kärkihanke 5: Osatyökykyisille väyliä työhön, kuntapilotit -1 -1 0
Koulutus-EVO-korvaukset 1 1 0
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut 40 40 0
Valinnanvapauden pilottihankkeet -100 -100 0
STM yhteensä -80 -86 -7
       
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala      
Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen -7 -7 0
Seutukaupungeille alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen 3 3 0
Palkkatuki kunnille ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen määräaikainen kokeilu -1 -1 0
Pakolaisista ja turvapaikanhakijoista maksettavat korvaukset, pakolaiskiintiön nostaminen v. 2015 -2 -2 0
TEM yhteensä -7 -7 0
       
       
2. Verotuksen ja maksujen muutokset      
Tuloveroperustemuutoksista seuraava verotuottomenetys (-154 milj. euroa) ja niiden valtionosuuskompensaatio 0 0 0
Verotuksesta tehtävien vähennysten korottaminen (-80 milj. euroa) ja niiden valtionosuuskompensaatio 0 0 0
Asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaaminen (+13 milj. euroa) 0 0 0
Työasuntovähennyksen korottaminen (-2 milj. euroa) ja niiden valtionosuuskompensaatio 0 0 0
Verotuksen ja maksujen muutokset yhteensä 0 0 0
       
3. Kustannustenjaon tarkistus      
VM 0 -213 -213
OKM 0 0 0
Kustannustenjaon tarkistus yhteensä 0 -213 -213
       
4. Indeksijäädytykset      
Valtionosuusindeksin jäädytys      
— VM 0 -91 -91
— OKM 0 -14 -14
KEL-indeksin jäädytys ja indeksisidonnaisten menojen lisävähennys      
— Vaikutus kuntien osuuteen etuusmenoista -9 0 10
— Vaikutus kuntien verotuloihin 0 32 32
Indeksijäädytykset yhteensä -9 -74 -64
       
Valtion toimenpiteiden vaikutukset yhteensä -241 -496 -254

1) Valtion budjetilla on kuntatalouteen myös välillisiä vaikutuksia, joita ei ole huomioitu tässä taulukossa. Taulukon luvut eivät sisällä hallinnonalojen välisiä määrärahasiirtoja. Valtion toimenpiteiden vaikutuksiksi ei ole luettu kuntien hakemien valtionavustusten omarahoitusosuutta. Taulukossa luvut on pyöristetty lähimpään täyteen miljoonaan euroon, josta johtuen luvut eivät välttämättä summaudu yhteen.