Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2019

8. KuntatalousPDF-versio

8.1. Vero- ja maksuperustemuutosten vaikutus kuntatalouteen

Kunnallisvero

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään v. 2019 hallitusohjelman mukaisesti indeksitarkistus ansiotasoindeksin muutosta vastaavasti. Muutoksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 154 milj. eurolla v. 2019. Työtulovähennystä korotetaan ja sen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 19 milj. eurolla v. 2019. Perusvähennyksen korotuksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 54 milj. eurolla v. 2019. Valtion- ja kunnallisverotuksen eläkevähennyksen korottaminen pienentää kuntien verotuottoa yhteensä arviolta 7 milj. eurolla v. 2019. Työasuntovähennyksen enimmäismäärää korotetaan nykyisestä 250 eurosta 450 euroon. Toimenpiteen arvioidaan pienentävän verotuottoja n. 3 milj. euroa vuodesta 2019 alkaen, josta kuntien osuus on 2 milj. euroa. Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen osuuden pienentämistä jatketaan hallitusohjelman mukaisesti siten, että v. 2019 asuntolainan koroista on vähennyskelpoista 25 prosenttia. Muutoksen arvioidaan lisäävän kunnallisveron tuottoa 13 milj. eurolla. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien verotulomenetykset kompensoidaan täysimääräisesti.

Yhteisövero

Elinkeinoverolain korkovähennysrajoitusta koskevaa sääntelyä muutetaan vuodesta 2019 alkaen syksyllä 2018 annettavan hallituksen esityksen mukaisesti. Tämän arvioidaan lisäävän yhteisöveron tuottoa v. 2019 n. 10 milj. eurolla, josta kuntien osuus on 3 milj. euroa. Toimenpiteellä ei kuitenkaan ole vaikutusta kuntien verotuottoon, sillä kuntien osuutta yhteisöveron jako-osuudesta alennetaan verotuoton lisäystä vastaavasti.

Talousarvioesitykseen liittyvien veroperustemuutosten vaikutukset kuntien verotuloihin v. 2019 (milj. euroa)

   
Ansiotuloveroperusteiden indeksitarkistus -154
Asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen 13
Kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen korottaminen -3
Työasuntovähennyksen korottaminen -2
Työtulovähennyksen korottaminen -19
Perusvähennyksen korottaminen -54
Valtionverotuksen eläketulovähennyksen korottaminen -4
Yhteensä -223

8.2. Kuntien valtionavut

Kuntien valtionavut ovat 10,5 mrd. euroa v. 2019, mikä on 3 % vähemmän kuin v. 2018.

Kuntien ja kuntayhtymien valtionavut 2017—2019 (milj. euroa) ja muutos 2018—2019 (%)

Momentti   2017 2018 2019 Muutos %
v. 2018 vs. 2019
           
Laskennalliset valtionosuudet 9 539 9 627 9 538 -0,9 %
28.90.30 VM 8 606 8 577 8 491 -1,0 %
useita momentteja OKM 933 1 051 1 047 -0,3 %
  siitä kuntayhtymät 905 988 993 0,5 %
  Muut valtionavut        
25.50.20 OM, Vaalimenot 10 30 27
OM yhteensä 10 30 27
Palosuojelurahasto Kunnille maksettavat avustukset 5 5 5
SM yhteensä 5 5 5
28.70.05 Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus1) 33 141 0
28.90.31 Kuntien yhdistymisavustukset 27 8 4
28.90.32 Valtionavustus kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään     30  
VM yhteensä 61 149 34
useita momentteja OKM, harkinnanvaraiset avustukset 231 249 229
  siitä kuntayhtymien osuus 34 35 34
OKM yhteensä 231 249 229
30.20.01 (30.20.03 vuodet 2017—2018) Maaseutuviraston toimintamenot: korvaus Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanosta aiheutuvien tehtävien hoitamisesta 0,05 0,05 0,05
30.20.20 Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta: korvaus kuntien järjestämästä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 4 4 4
30.20.41 EU-tulotuki ja EU-markkinatuki: koulujakelujärjestelmä 1 1 1
30.20.46 Koulujakelujärjestelmä     0,2  
MMM yhteensä 6 6 6
31.10.41 Valtionavustus eräiden lentopaikkojen investointi ja ylläpitomenoihin 1 1 1
31.30.63 Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen 35 35 35
31.30.42 Valtionavustus koulutuksesta 1 1 1
LVM yhteensä 37 37 37
32.30.51 Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut / kunnille maksettavan palkkatuen määrä 25 26 27
32.50.40 Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen     3  
32.70.30 Valtion korvaukset kunnille kansainvälistä suojelua saavien palvelujen järjestämisestä 207 214 197
TEM yhteensä 232 240 227
33.03.31 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 22 19 0
33.10.57 Valtionosuus kunnille perustoimeentulotukeen 25 0 0  
33.20.31 Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä 27 27 27
33.20.50, 51 ja 52 Kunnille maksettava palkkatuki 62 74 74
33.50.51 Sotilasvammakorvaukset 33 32 31
33.50.56, 57 ja 58 Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot ja valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan 40 41 77
33.60.30 Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin 0,5 1 0,5
33.60.32 Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen 20 21 21
33.60.33 Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin menoihin 94 95 96
33.60.34 Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin 15 15 15
33.60.36 Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi 0,5 0,5 0,5
30.60.37 Korvaukset kunnille kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin 0 5 5
33.60.38 Valtionavustus valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin 30 99 0
33.60.63 Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan 3 3 3
33.60.64 Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin 6 7 7
33.80.50 Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin 16 16 15
STM yhteensä 389 456 373
Laki öljysuojarahastosta 1406/2004 Korvaukset alueiden pelastustoimille öljyntorjuntavalmiuden hankinta- ja ylläpitokustannuksiin 14 10 10
Valtion asuntorahasto Aiesopimuskuntien kunnallistekniikan rakentamisavustusvaltuus 15 15 15
Valtion asuntorahasto Asuinaluekohtainen avustus 4 0 0
35.10.61 Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen 1 1 1
35.20.30 Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen 0 1 1
YM yhteensä 30 27 27
  Muut valtionavut yhteensä, milj. euroa 1 000 1 199 965 -19,5 %
   
  Valtionavut yhteensä, milj. euroa 10 539 10 826 10 502 -3,0 %

1) Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuen ja ohjauksen rahoitus on osoitettu maakuntien liitoille eli kuntayhtymille v. 2017 ja v. 2018. V. 2019 rahoitus osoitetaan maakuntien väliaikaisille valmisteluelimille.

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen ehdotetaan n. 8 491 milj. euroa, joka on 86 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. Eniten valtionosuutta vähentää valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus koskien vuotta 2016. Kustannustenjaon tarkistus vähentää valtionosuutta 213,4 milj. euroa. Valtionosuutta vähentävät lisäksi mm. hallitusohjelman liitteen 6 mukaiset esitykset kuntien tehtävien vähentämisestä: erikoissairaanhoidon alueellinen keskittäminen, vanhuspalveluiden laatusuositus, omais- ja perhehoidon kehittämisestä seuraava säästö kuntien menoissa sekä varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutos. Nämä kuntien tehtäviä vähentävät toimenpiteet vähentävät valtionosuutta n. 32,8 milj. euroa verrattuna vuoden 2018 talousarvioon. Lisäksi kilpailukykysopimukseen liittyvä valtionosuudenvähennys kasvaa 29,5 milj. eurolla vuoden 2018 talousarviosta. Valtionosuutta vähentää myös 30 milj. euron siirto kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ei tehdä indeksikorotusta vuodelle 2019.

Julkisen talouden suunnitelman 2019—2022 mukaista 10 milj. euron siirtoa kriisikuntien harkinnanvaraiseen yhdistymisavustukseen ei esitetä, koska vuodelle 2019 ei ole tulossa yhtään kuntaliitosta. Valtionosuudesta on tarkoitus käyttää 10 milj. euroa kuntien valtionosuuden harkinnanvaraiseen korottamiseen.

Julkisen talouden suunnitelman 2019—2022 mukaan kustannustenjaon tarkistuksesta johtuva kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen ylimääräinen leikkaus koskien v. 2016 kompensoidaan kunnille v. 2020. Samassa yhteydessä kompensoidaan myös vuosien 2017—2019 ylimääräinen lomarahaleikkaus. Yhteensä kompensaatio on siten 237 milj. euroa.

Valtionosuutta lisäävät suhteessa vuoden 2018 talousarvioon muun muassa kuntien verotulomenetysten kompensaatio 223 milj. eurolla, asukasluvun ja laskentatekijöiden muutos 25,2 milj. eurolla sekä 15 milj. euron lisäys lastensuojeluun ja lapsiperheiden kotiapuun ja 1 milj. euron lisäys vanhusten kotihoitoon ja veteraanien kotiin vietäviin palveluihin.

Valtionosuusprosentti vuodelle 2019 on 25,37 %. Muutoksessa on otettu lisäyksenä huomioon 0,03 prosenttiyksikköä liittyen uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamiseen siten, että valtionosuus on 100 %.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin ehdotetaan 40 milj. euron lisämääräraha v. 2019. Pitkäaikaistyöttömien määräaikaista eläketukea jatketaan. Vuoden 2018 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnettiin valinnanvapauspilotteihin 100 milj. euron valtuus. Mikäli vuoden 2018 valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia v. 2019.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Uusi lukiolaki tulee voimaan 1.8.2019. Lain tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle. Opintojen rakenne mahdollistaa entistä joustavamman opetuksen järjestämisen ja aiempaa laajempien oppiainerajat ylittävien opintokokonaisuuksien tarjoamisen. Lukiolaisten tuki ja ohjaus vahvistuvat ja korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö sekä kansainvälisyys lisääntyvät. Ylioppilaskokeiden uusimisrajoitus poistuu. Vuonna 2019 lukiolain uudistamisesta aiheutuviin kustannuksiin osoitetaan 0,4 milj. euroa. Lisäksi uuden lukiolain toimeenpanoon ja lukiokoulutuksen laadun kehittämiseen ehdotetaan 10 milj. euroa. Valtionosuus uudistuksen kustannuksista on 100 %.

Varhaiskasvatuksen tasa-arvon ja osallistumisasteen edistämiseen kohdennetaan 10 milj. euroa v. 2019. Avustuksen tavoitteena on pienentää ryhmäkokoja ja palkata lisähenkilöstöä haasteellisilla alueilla toimiviin päiväkoteihin. Kokeilua viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta jatketaan, ja siihen kohdistetaan 5 milj. euroa v. 2019.

Liikkuva opiskelu -toimintaan ehdotetaan 2,8 milj. euroa v. 2019.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanoa jatketaan. Sitä tuetaan edelleen 15 milj. eurolla v. 2019.

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan vahvistamiseen ehdotetaan 5 milj. euroa v. 2019.

Hallitusohjelman mukaisesti opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotusta vuodelle 2019.

8.3. Valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen

Oheinen taulukko sisältää kaikki talousarvioesitykseen sisältyvät valtion toimenpiteet, joilla on vaikutusta kuntatalouteen. Valtion toimenpiteiden vaikutus on nettomääräisesti n. 254 milj. euroa kuntataloutta heikentävä v. 2019. Valtionosuusindeksin jäädytys ja kustannustenjaon tarkistus ovat merkittävimmät kuntataloutta heikentävät valtion toimenpiteet. Hallitusohjelma sisältää useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää kuntien menoja. Näitä ovat mm. erikoissairaanhoidon alueellisen järjestämisen tehostaminen ja omais- ja perhehoidon kehittäminen. Kunnat voivat kuitenkin omilla päätöksillään vaikuttaa merkittävästi siihen, miten näiden toimien vaikutukset realisoituvat.

Kuntatalouteen vaikuttavat v. 2019 merkittävästi myös muut tekijät kuin valtion päätökset, kuten kuntien työvoimakustannuksia alentava kilpailukykysopimus. Taulukkoon sisältyy kilpailukykysopimuksen vaikutuksista vain valtionosuuden vähennys, n. 29 milj. euroa, jolla jaetaan sopimuksesta julkiselle taloudelle aiheutuvaa kustannusrasitusta valtion- ja kuntatalouden kesken.

Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien ja kuntayhtymien talouteen, milj. euroa, muutos 2018—20191)

  Menot Tulot Netto
       
1. Toiminnan muutokset ja budjettipäätökset      
VM, Peruspalvelujen valtionosuus      
Kilpailukykysopimukseen liittyvä vähennys 0 -29 -29
Lastensuojelu ja lapsiperheiden kotiapu 15 15 0
Omais- ja perhehoidon kehittämisestä seuraava säästö -25 -6 19
Perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirto Kelalle, kuntien rahoitusosuuden vähennys koskien v. 2019   -18 -18
Perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirto Kelalle, kuntien rahoitusosuudenkorjaus koskien v. 2017   -18 -18
Pitkäaikaistyöttömien eläketuki 3 3 0
Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus -85 -22 63
Vanhusten kotihoito ja veteraanien kotiin vietävät palvelut 1 1 0
Vanhuspalvelujen laatusuosituksen tarkistaminen -17 -4 13
Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutos -3 -1 2
VM yhteensä -110 -80 30
       
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala      
Kouluttamattomien varannon purku ammatillisessa lisä- ja oppisopimuskoulutuksessa -3 -3 0
Lukiokoulutuksen uudistaminen 0,4 0,4 0
Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeet -24 -24 0
Perusopetuksen alueellisen eriarvoisuuden torjunta -10 -10 0
Varhaiskasvatuksen tasa-arvon ja osallistumisasteen edistäminen 10 10 0
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen -2 -2 0
Kerhotoiminnan tukeminen -3 -3 0
Uuden lukiolain toimeenpano ja lukiokoulutuksen laadun kehittäminen 9 9 0
Liikkuva koulu-toiminnan laajentaminen Liikkuva opiskelu –toimintaan 2,5 2,5 0
A1-kielen varhentaminen perusopetuksessa 0,3 0,3 0,3
Vieraskielisten oppilaiden opetuksen tukeminen 2 2 0
OKM yhteensä -35 -35 0
       
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala      
Kärkihanke 1: Palvelut asiakaslähtöisiksi, palvelusetelikokeilu -4 -4 0
Kärkihanke 2: Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -1 -1 0
Kärkihanke 3: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma -8 -10 -2
Kärkihanke 4: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa -8 -12 -5
Kärkihanke 5: Osatyökykyisille väyliä työhön, kuntapilotit -1 -1 0
Koulutus-EVO-korvaukset 1 1 0
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut 40 40 0
Valinnanvapauden pilottihankkeet -100 -100 0
STM yhteensä -80 -86 -7
       
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala      
Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen -7 -7 0
Seutukaupungeille alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen 3 3 0
Palkkatuki kunnille ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen määräaikainen kokeilu -1 -1 0
Pakolaisista ja turvapaikanhakijoista maksettavat korvaukset, pakolaiskiintiön nostaminen v. 2015 -2 -2 0
TEM yhteensä -7 -7 0
       
       
2. Verotuksen ja maksujen muutokset      
Tuloveroperustemuutoksista seuraava verotuottomenetys (-154 milj. euroa) ja niiden valtionosuuskompensaatio 0 0 0
Verotuksesta tehtävien vähennysten korottaminen (-80 milj. euroa) ja niiden valtionosuuskompensaatio 0 0 0
Asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaaminen (+13 milj. euroa) 0 0 0
Työasuntovähennyksen korottaminen (-2 milj. euroa) ja niiden valtionosuuskompensaatio 0 0 0
Verotuksen ja maksujen muutokset yhteensä 0 0 0
       
3. Kustannustenjaon tarkistus      
VM 0 -213 -213
OKM 0 0 0
Kustannustenjaon tarkistus yhteensä 0 -213 -213
       
4. Indeksijäädytykset      
Valtionosuusindeksin jäädytys      
— VM 0 -91 -91
— OKM 0 -14 -14
KEL-indeksin jäädytys ja indeksisidonnaisten menojen lisävähennys      
— Vaikutus kuntien osuuteen etuusmenoista -9 0 10
— Vaikutus kuntien verotuloihin 0 32 32
Indeksijäädytykset yhteensä -9 -74 -64
       
Valtion toimenpiteiden vaikutukset yhteensä -241 -496 -254

1) Valtion budjetilla on kuntatalouteen myös välillisiä vaikutuksia, joita ei ole huomioitu tässä taulukossa. Taulukon luvut eivät sisällä hallinnonalojen välisiä määrärahasiirtoja. Valtion toimenpiteiden vaikutuksiksi ei ole luettu kuntien hakemien valtionavustusten omarahoitusosuutta. Taulukossa luvut on pyöristetty lähimpään täyteen miljoonaan euroon, josta johtuen luvut eivät välttämättä summaudu yhteen.