Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
          4.4. Verotuet
     8. Kuntatalous
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2019

4.5. Muiden tulojen arviotPDF-versio

  2017
tilinpäätös
2018
arvio
2019
esitys
2018—2019
muutos, %
         
Sekalaiset tulot, milj. euroa 5 533 5 540 5 826 5
— siirto valtion eläkerahastosta 1 827 1 866 1 904 2
— EU-tulot 1 137 1 090 1 234 13
— Rahapelitoiminnan tuotto (STM, OKM, MMM) 1 060 1 087 1 100 1
— siirto valtion asuntorahastosta 27 12 5 -56
— muut 1 483 1 485 1 582 7
  2017
tilinpäätös
2018
arvio
2019
esitys
2018—2019
muutos, %
         
Korkotulot ja voiton tuloutukset, milj. euroa 2 135 2 769 2 213 -20
— korkotulot 87 95 44 -54
— osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 746 2 404 1 883 -22
— osuus Suomen Pankin voitosta 91 90 100 11
— valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 211 180 186 3

Valtion sekalaisiksi tuloiksi v. 2019 arvioidaan 5 826 milj. euroa eli 287 milj. euroa vuodelle 2018 budjetoitua enemmän. Merkittävimmän yksittäisen erän sekalaisista tuloista muodostaa valtion eläkerahastosta valtion budjettitalouteen tehtävä 1 904 milj. euron suuruinen tuloutus.

Euroopan unionilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 1 234 milj. euroa, josta suurimmat erät koostuvat maatalouden ja maaseudun kehittämisen tuista sekä rakennepoliittisesta tuesta. Maaseudun kehittämiseen liittyvät tuet lähes kaksinkertaistuvat vuodelle 2018 budjetoituun verrattuna. Kokonaisuutena EU:lta saatavien tulojen arvioidaan kasvavan kuitenkin vain hieman.

Sekalaisiin tuloihin kirjataan myös rahapelitoiminnan voittovaroista opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön saamat osuudet, joiden yhteissumman ennakoidaan yltävän 1 100 milj. euroon v. 2019.

Korkotuloja ja voitontuloutuksia arvioidaan kertyvän 2 213 milj. euroa, mikä on 557 milj. euroa vuodelle 2018 budjetoitua vähemmän. Tulojen aleneminen selittyy suurelta osin sillä, että osakemyyntien oletetaan jäävän edellisvuotista vähäisemmiksi. Tähän vaikuttaa hallituksen määräaikaiseksi tarkoittamien ns. kärkihankkeiden rahoituksen päättyminen. Hallituskauden alussa sovitun mukaisesti kärkihankkeita on rahoitettu omaisuustuloilla, minkä vuoksi osinko- ja osakkeiden myyntitulot budjetoitiin v. 2018 poikkeuksellisen korkealle tasolle.

Myös valtion saamat korkotulot supistuvat. Valtion korkotulot kertyvät valtion myöntämien lainojen sekä päivittäisen tarpeen ylittävien kassareservien sijoitustoiminnan koroista. Alhaisen korkotason vuoksi valtion kassareserveistä saatava tuotto jää vähäiseksi. Lisäksi vuodelle 2018 ajoittunut valtion myöntämien vientiluottojen ennenaikainen takaisinmaksu pienentää korkotuloa.

Suomen Pankista annetun lain mukaan Suomen Pankki tulouttaa valtiolle 50 % edellisen vuoden tuloksesta. Pankkivaltuusto voi päättää tätä suuremman osuuden tulouttamisesta. Vuodelle 2019 on oletettu tuloutukseksi 100 milj. euroa. Valtion liikelaitosten voitontuloutukseksi arvioidaan 186 milj. euroa, josta Metsähallituksen osuus on 101 milj. euroa ja Senaatti-kiinteistöjen 85 milj. euroa.