Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     8. Kuntatalous
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2019

10.1. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma ajalta 1.1.—30.6.2018PDF-versio

Valtio, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot ja valtion liikelaitokset eivät laadi virallista välitilinpäätöstä kesäkuun lopun tilanteesta. Ajanjakson 1.1.—30.6.2018 kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä ei siten ole suoraan vertailukelpoinen koko vuodelta kertyvien tuottojen ja kulujen erotuksen kanssa. Esimerkiksi eräitä loppuvuodesta maksuun tulevia menoja ei ole jaksotettu kuluiksi alkuvuodelle.

Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä 1.1.—30.6.2018 oli 61,3 milj. euroa (v. 2017: 1 063 milj. euroa) ja siten pienentynyt edelliseen tarkasteluajanjaksoon verrattuna 1 002 milj. euroa.

Kokonaistuottojäämät ja kokonaiskulujäämät tarkasteluajanjaksoilta 1.1.—30.6.2017 ja 1.1— 30.6.2018 (milj. euroa)

  Talousarviotalouden kulujäämä Rahastojen tuottojäämä Liikelaitosten voitto Kokonaislaskelmien kulujäämä
         
1—6/2017 -1 391 874 165 -1 063
1—6/2018 -206 793 104 -61

Talousarviotalouden kulujäämä alkuvuodelta 2018 oli merkittävästi pienempi kuin edellisellä tarkasteluajanjaksolla. Rahastojen tuottojäämä ja liikelaitosten voitto jäivät edellistä tarkastelujaksoa pienemmiksi.

Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma 1.1.—30.6.2018 (1 000 euroa)

  Talousarviotalous Rahastot Liikelaitokset Eliminoinnit 1.1.—30.6.2018 1.1.—30.6.2017
             
TOIMINNAN TUOTOT            
Maksullisen toiminnan tuotot 396 713 139 615 165 603 685 701 246 590 030
Vuokrat ja käyttökorvaukset 18 948 2 359 327 091 282 135 66 262 69 781
Muut toiminnan tuotot 973 519 833 338 29 517 258 292 1 578 082 819 894
       
TOIMINNAN KULUT            
Aineet, tarvikkeet ja tavarat            
 Ostot tilikauden aikana 267 356 58 202 32 026 206 357 377 270 401
 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -716 472 2 981   2 737 502
Henkilöstökulut 2 228 767 3 053 44 784 247 307 2 029 297 1 989 573
Vuokrat 360 653 2 089 40 972 282 135 121 578 126 200
Palvelujen ostot 1 205 978 12 631 134 538 1 502 1 351 645 1 303 749
Muut kulut 312 259 3 786 62 279 7 648 370 676 344 411
Valmistevaraston lisäys (-) tai vähennys (+) 36       36 199
Valmistus omaan käyttöön -42 593       -42 593 -44 702
Poistot 568 829 7 454 115 468   691 750 632 948
             
JÄÄMÄ I -3 511 389 887 626 89 164   -2 536 913 -3 143 577
             
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT            
Rahoitustuotot 1 183 473 386 575 3 219 160 004 1 413 263 1 684 777
Rahoituskulut -463 080 -107 124 -12 836   -583 040 -716 962
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta1)     4 616   4 616  
             
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT            
Satunnaiset tuotot 16 291       16 291 3 638
Satunnaiset kulut -1 378       -1 378 -3 132
             
JÄÄMÄ II -2 776 084 1 167 077 84 163   -1 687 162 -2 175 256
             
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT            
Tuotot            
 Paikallishallinnolta 64 783       64 783 71 797
 Euroopan unionin toimielimiltä ja muilta elimiltä 712 507 147     712 655 684 672
 Muut siirtotalouden tuotot 996 356 19 674 20 450 973 451 63 029 71 177
Kulut            
 Paikallishallinnolle2) 6 265 449 19 069     6 284 519 6 167 194
 Sosiaaliturvarahastoille 6 885 218       6 885 218 7 020 545
 Elinkeinoelämälle2) 1 179 040 14 795   20 450 1 173 385 1 118 124
 Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 1 382 378 65 631     1 448 008 1 397 187
 Kotitalouksille 2 172 358 263     2 172 621 2 142 073
 Euroopan unionin toimielimille ja muille elimille 938 186 55 449     993 635 1 162 579
 Ulkomaille 367 765       367 765 332 008
 Muut siirtotalouden kulut (ml. yliopistot) 2 582 594 277 006   314 542 2 545 058 2 615 966
             
JÄÄMÄ III -22 775 425 754 686 104 613   -22 716 904 -23 303 285
             
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA            
Verot ja veronluonteiset maksut 22 498 929 38 744   -47 447 22 585 120 22 072 390
Muut pakolliset maksut 70 480       70 480 167 581
             
Vähemmistöosuus     41   41 43
             
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -206 016 793 430 104 654 753 330 -61 263 -1 063 270

1) Osuus osakkuusyritysten tuloksesta: Sisältää liikelaitoskonsernien osuuden osakkuusyhtiöidensä tuloksesta

2) Siirtotalouden kulut paikallishallinnolle ja elinkeinoelämälle: Siirtotalouden kuluista elinkeinoelämälle on siirretty ammattikorkeakoulujen perusrahoitus 833 864 000,00 € siirtotalouden kuluihin paikallishallinnolle. Kyseiset ammattikorkeakoulut kuuluvat paikallishallintosektoriin. Kyseinen korjaus on tehty kirjanpidossa vuoden 2017 loppupuolella ja on oikein valtion tilinpäätöksessä vuodelta 2017.

Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman mukainen kulujäämä alkuvuodelta 2018 pienentyi n. 1 002 milj. euroa verrattuna alkuvuoteen 2017 ollen enää n. 61 milj. euroa. Kulujäämän pienentymiseen vaikuttivat ennen kaikkea toiminnan muiden tuottojen sekä verotuottojen ja pakollisten maksujen kasvu. Toiminnan tuotot kasvoivat 866 milj. euroa ja olivat 2 346 milj. euroa. Toiminnan tuottojen kasvu johtui pitkälti valtion myymien osakkeiden 804 milj. euron myyntivoitosta. Tuotot veroista ja pakollisista maksuista kasvoivat 513 milj. euroa ja olivat 22 585 milj. euroa, voimakkainta verotuottojen kasvu oli arvonlisä- ja valmisteveroissa. Muut valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman erien keskeisimmät muutokset verrattaessa alkuvuotta 2018 alkuvuoteen 2017 olivat:

  • — Poistoja ja vuokrakuluja lukuun ottamatta kaikki toiminnan kuluerät kasvoivat edellisestä vuodesta, yhteensä 259 milj. euroa 4 883 milj. euroon. Euromääräisesti merkittävintä kulujen kasvu oli ostoissa tilikauden aikana (87 milj. euroa) sekä palvelujen ostoissa (48 milj. euroa).
  • — Rahoitustuotot vähenivät 272 milj. euroa ja olivat 1 413 milj. euroa.
  • — Rahoituskulut vähenivät 134 milj. euroa ja olivat 583 milj. euroa.
  • — Siirtotalouden tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 13 milj. euroa ja olivat 840 milj. euroa.
  • — Siirtotalouden kulut vähenivät 85 milj. euroa ja olivat yhteensä 21 870 milj. euroa.