Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2019

10. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma ja -tasePDF-versio

Luku sisältää talousarviotalouden, talousarviotalouden ulkopuolella olevien valtion rahastojen (11 kpl) sekä valtion liikelaitoskonsernien (Metsähallitus ja Senaatti-kiinteistöt) tuotto- ja kululaskelmista sekä taseista yhdistellyt valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman ajanjaksolta 1.1.—30.6.2018 ja kokonaistaseen tilanteesta 30.6.2018. Kokonaislaskelmien tarkoituksena on yleiskatsauksellisen kokonaiskuvan saaminen suoraan eduskunnan ja valtioneuvoston ohjausvallan alaisesta valtiontaloudesta (valtio-oikeushenkilöstä).

10.1. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma ajalta 1.1.—30.6.2018

Valtio, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot ja valtion liikelaitokset eivät laadi virallista välitilinpäätöstä kesäkuun lopun tilanteesta. Ajanjakson 1.1.—30.6.2018 kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä ei siten ole suoraan vertailukelpoinen koko vuodelta kertyvien tuottojen ja kulujen erotuksen kanssa. Esimerkiksi eräitä loppuvuodesta maksuun tulevia menoja ei ole jaksotettu kuluiksi alkuvuodelle.

Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä 1.1.—30.6.2018 oli 61,3 milj. euroa (v. 2017: 1 063 milj. euroa) ja siten pienentynyt edelliseen tarkasteluajanjaksoon verrattuna 1 002 milj. euroa.

Kokonaistuottojäämät ja kokonaiskulujäämät tarkasteluajanjaksoilta 1.1.—30.6.2017 ja 1.1— 30.6.2018 (milj. euroa)

  Talousarviotalouden kulujäämä Rahastojen tuottojäämä Liikelaitosten voitto Kokonaislaskelmien kulujäämä
         
1—6/2017 -1 391 874 165 -1 063
1—6/2018 -206 793 104 -61

Talousarviotalouden kulujäämä alkuvuodelta 2018 oli merkittävästi pienempi kuin edellisellä tarkasteluajanjaksolla. Rahastojen tuottojäämä ja liikelaitosten voitto jäivät edellistä tarkastelujaksoa pienemmiksi.

Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma 1.1.—30.6.2018 (1 000 euroa)

  Talousarviotalous Rahastot Liikelaitokset Eliminoinnit 1.1.—30.6.2018 1.1.—30.6.2017
             
TOIMINNAN TUOTOT            
Maksullisen toiminnan tuotot 396 713 139 615 165 603 685 701 246 590 030
Vuokrat ja käyttökorvaukset 18 948 2 359 327 091 282 135 66 262 69 781
Muut toiminnan tuotot 973 519 833 338 29 517 258 292 1 578 082 819 894
       
TOIMINNAN KULUT            
Aineet, tarvikkeet ja tavarat            
 Ostot tilikauden aikana 267 356 58 202 32 026 206 357 377 270 401
 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -716 472 2 981   2 737 502
Henkilöstökulut 2 228 767 3 053 44 784 247 307 2 029 297 1 989 573
Vuokrat 360 653 2 089 40 972 282 135 121 578 126 200
Palvelujen ostot 1 205 978 12 631 134 538 1 502 1 351 645 1 303 749
Muut kulut 312 259 3 786 62 279 7 648 370 676 344 411
Valmistevaraston lisäys (-) tai vähennys (+) 36       36 199
Valmistus omaan käyttöön -42 593       -42 593 -44 702
Poistot 568 829 7 454 115 468   691 750 632 948
             
JÄÄMÄ I -3 511 389 887 626 89 164   -2 536 913 -3 143 577
             
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT            
Rahoitustuotot 1 183 473 386 575 3 219 160 004 1 413 263 1 684 777
Rahoituskulut -463 080 -107 124 -12 836   -583 040 -716 962
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta1)     4 616   4 616  
             
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT            
Satunnaiset tuotot 16 291       16 291 3 638
Satunnaiset kulut -1 378       -1 378 -3 132
             
JÄÄMÄ II -2 776 084 1 167 077 84 163   -1 687 162 -2 175 256
             
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT            
Tuotot            
 Paikallishallinnolta 64 783       64 783 71 797
 Euroopan unionin toimielimiltä ja muilta elimiltä 712 507 147     712 655 684 672
 Muut siirtotalouden tuotot 996 356 19 674 20 450 973 451 63 029 71 177
Kulut            
 Paikallishallinnolle2) 6 265 449 19 069     6 284 519 6 167 194
 Sosiaaliturvarahastoille 6 885 218       6 885 218 7 020 545
 Elinkeinoelämälle2) 1 179 040 14 795   20 450 1 173 385 1 118 124
 Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 1 382 378 65 631     1 448 008 1 397 187
 Kotitalouksille 2 172 358 263     2 172 621 2 142 073
 Euroopan unionin toimielimille ja muille elimille 938 186 55 449     993 635 1 162 579
 Ulkomaille 367 765       367 765 332 008
 Muut siirtotalouden kulut (ml. yliopistot) 2 582 594 277 006   314 542 2 545 058 2 615 966
             
JÄÄMÄ III -22 775 425 754 686 104 613   -22 716 904 -23 303 285
             
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA            
Verot ja veronluonteiset maksut 22 498 929 38 744   -47 447 22 585 120 22 072 390
Muut pakolliset maksut 70 480       70 480 167 581
             
Vähemmistöosuus     41   41 43
             
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -206 016 793 430 104 654 753 330 -61 263 -1 063 270

1) Osuus osakkuusyritysten tuloksesta: Sisältää liikelaitoskonsernien osuuden osakkuusyhtiöidensä tuloksesta

2) Siirtotalouden kulut paikallishallinnolle ja elinkeinoelämälle: Siirtotalouden kuluista elinkeinoelämälle on siirretty ammattikorkeakoulujen perusrahoitus 833 864 000,00 € siirtotalouden kuluihin paikallishallinnolle. Kyseiset ammattikorkeakoulut kuuluvat paikallishallintosektoriin. Kyseinen korjaus on tehty kirjanpidossa vuoden 2017 loppupuolella ja on oikein valtion tilinpäätöksessä vuodelta 2017.

Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman mukainen kulujäämä alkuvuodelta 2018 pienentyi n. 1 002 milj. euroa verrattuna alkuvuoteen 2017 ollen enää n. 61 milj. euroa. Kulujäämän pienentymiseen vaikuttivat ennen kaikkea toiminnan muiden tuottojen sekä verotuottojen ja pakollisten maksujen kasvu. Toiminnan tuotot kasvoivat 866 milj. euroa ja olivat 2 346 milj. euroa. Toiminnan tuottojen kasvu johtui pitkälti valtion myymien osakkeiden 804 milj. euron myyntivoitosta. Tuotot veroista ja pakollisista maksuista kasvoivat 513 milj. euroa ja olivat 22 585 milj. euroa, voimakkainta verotuottojen kasvu oli arvonlisä- ja valmisteveroissa. Muut valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman erien keskeisimmät muutokset verrattaessa alkuvuotta 2018 alkuvuoteen 2017 olivat:

  • — Poistoja ja vuokrakuluja lukuun ottamatta kaikki toiminnan kuluerät kasvoivat edellisestä vuodesta, yhteensä 259 milj. euroa 4 883 milj. euroon. Euromääräisesti merkittävintä kulujen kasvu oli ostoissa tilikauden aikana (87 milj. euroa) sekä palvelujen ostoissa (48 milj. euroa).
  • — Rahoitustuotot vähenivät 272 milj. euroa ja olivat 1 413 milj. euroa.
  • — Rahoituskulut vähenivät 134 milj. euroa ja olivat 583 milj. euroa.
  • — Siirtotalouden tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 13 milj. euroa ja olivat 840 milj. euroa.
  • — Siirtotalouden kulut vähenivät 85 milj. euroa ja olivat yhteensä 21 870 milj. euroa.

10.2. Valtion kokonaistase 30.6.2018

Valtion kokonaistase on kasvanut 30.6.2017 ja 30.6.2018 välillä 175 milj. euroa, mikä näkyy vieraan pääoman ja esimerkiksi rahoitusomaisuuden kasvuna.

Kokonaistaseen omaisuusrakenne poikkeaa valtion talousarviotalouden taseen omaisuusrakenteesta. Liikelaitosten omaisuuserät, kuten rakennukset ja maa-alueet, näkyvät talousarviotalouden taseessa sijoituksina liikelaitosten peruspääomiin, kun taas kokonaistaseessa ne raportoidaan omaisuuserän luonteen mukaisesti.

Valtion kokonaistase 30.6.2018 (1 000 euroa)

  Talousarviotalous Rahastot Liikelaitokset Eliminoinnit 30.6.2018 30.6.2017
             
VASTAAVAA            
KANSALLISOMAISUUS        
Maa- ja vesialueet 47 464   971 992   1 019 456 995 196
Rakennusmaa- ja vesialueet 16 124   37 817   53 941 50 143
Rakennukset 416 269   195 411   611 680 521 741
Muu kansallisomaisuus 50 478       50 478 48 878
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 26 582       26 582 107 616
             
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET            
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET            
Aineettomat oikeudet 32 263 1 267 222   33 752 42 063
Muut pitkävaikutteiset menot 551 782   16 600   568 382 490 557
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 258 524   5 426   263 949 233 061
             
AINEELLISET HYÖDYKKEET        
Maa- ja vesialueet 9 076 1 182 2 881 760   2 892 018 2 902 009
Rakennusmaa- ja vesialueet 1 097 858   458 451   1 556 308 1 562 726
Rakennukset ja rakennelmat 216 342   3 049 265   3 265 607 3 267 105
Rakenteet 18 062 637   26 748   18 089 385 17 865 651
Koneet ja laitteet ja kalusteet 567 759 16 319 6 719   590 798 601 410
Muut aineelliset hyödykkeet 12 009 15 150 89 265   116 425 132 067
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 927 177   211 830 8 925 1 130 082 1 196 751
             
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET            
Käyttöomaisuusarvopaperit 20 829 876 497 973 6 443 6 020 179 15 314 113 15 494 493
Euromääräiset sijoitukset 1 993 497 15 941 208     17 934 705 17 957 411
Valuuttamääräiset sijoitukset   3 865 384     3 865 384 3 256 226
Osuudet omistusyhteysyrityksissä1)     212 490   212 490 213 544
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä1)     63 000   63 000 65 000
             
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 44 558 799 20 338 484 7 028 220   65 896 398 65 280 074
             
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS            
VAIHTO-OMAISUUS          
Aineet ja tarvikkeet 436 009 5 753     441 763 440 092
Keskeneräinen tuotanto 4 677       4 677 4 905
Valmiit tuotteet/Tavarat 41 476 1 332 725 12 938   1 387 140 1 360 466
             
PITKÄAIKAISET SAAMISET            
Pitkäaikaiset saamiset 5 708 422 26 330 75 686 1 018 563 4 791 875 4 873 540
             
LYHYTAIKAISET SAAMISET            
Myyntisaamiset 75 757 42 981 60 371 11 528 167 581 151 735
Lainasaamiset 240 782 1 684 082 10 931 171 676 1 764 120 1 640 235
Siirtosaamiset 35 558 67 590 5 482 17 108 613 130 967
Muut lyhytaikaiset saamiset 261 872 76 498 42 799 27 571 353 598 394 279
Ennakkomaksut 790 986 465     791 451 881 818
             
RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET          
Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot   162 903     162 903 686 708
Muut euromääräiset sijoitukset 700 000       700 000 750 000
Valuuttamääräisten joukkovelkakirjojen ostot   199 665     199 665 500 054
             
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT 3 100 162 3 765 786 79 826 3 319 725 3 626 049 3 164 906
             
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 11 395 701 7 364 778 288 033   14 499 433 14 979 705
             
VASTAAVAA YHTEENSÄ 56 511 416 27 703 262 8 521 473 10 578 184 82 157 968 81 983 352
             
VASTATTAVAA            
OMA PÄÄOMA            
Valtion pääoma 1.1.1998 -30 048 198       -30 048 198 -30 048 198
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen pääomat   -17 396 859     -17 396 859 -16 159 263
Siirrot talousarviotalouteen / liikelaitosten pääomat     6 026 795 6 020 179 6 616  
Talousarviosiirrot   -642 500   -642 500    
Edellisten tilikausien pääoman muutos -31 982 599 44 878 164 698 811 -160 004 13 754 380 15 046 222
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -206 016 793 430 104 654 753 330 -61 263 -1 063 270
             
VÄHEMMISTÖOSUUS            
Vähemmistöosuus     5 003   5 003 5 629
             
RAHASTOJEN PÄÄOMAT            
Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat 8 951       8 951 8 804
             
VARAUKSET            
Varaukset     5 514   5 514 4 493
             
VIERAS PÄÄOMA            
PITKÄAIKAINEN            
Otetut euromääräiset lainat 96 331 637   1 343 217 1 018 563 96 656 290 93 661 316
Otetut valuuttamääräiset lainat 823 188   5 000   828 188 1 201 031
Pitkäaikaiset siirtovelat 105 049       105 049 57 592
Muut pitkäaikaiset velat 557 020   4 855   561 875 407 725
             
LYHYTAIKAINEN            
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 6 642 944       6 642 944 6 693 272
Lyhytaikaiset lainat 5 511 764 5 000 216 299 3 491 401 2 241 662 3 111 179
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 430 477       430 477 428 291
Saadut ennakot 593 082   28 263 8 925 612 420 675 104
Ostovelat 392 642 2 980 20 768 39 099 377 291 215 946
Siirtovelat 1 481 915 31 188 42 200   1 555 303 1 694 665
Muut lyhytaikaiset velat 5 869 563 31 859 20 095 49 191 5 872 326 6 042 814
             
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 118 739 280 71 028 1 680 696 4 607 179 115 883 824 114 188 935
             
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 56 511 416 27 703 262 8 521 473 10 578 184 82 157 968 81 983 352

1) Osuudet omistusyhteysyrityksissä, Saamiset omistusyhteysyrityksiltä: Sisältää liikelaitoskonsernien tiedot

Talousarviotalouden, talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen ja valtion liikelaitosten taseiden ulkopuoliset kokonaisvastuut olivat valtion vuoden 2017 tilinpäätöksessä yhteensä 180,4 mrd. euroa. Suurin yksittäinen vastuu oli valtion eläkevastuu, n. 92,6 mrd. euroa.

Voimassa olevat valtiota rasittavat valtiontakaukset ja -takuut olivat 30.6.2018 yhteensä 54,8 mrd. euroa. Kasvua alkuvuodesta oli 2,7 mrd. euroa. Valtiontakausten ja -takuiden käytettävissä oleva enimmäismäärä oli 30.6.2018 yhteensä 93,9 mrd. euroa.

Voimassa olevat valtiontakaukset ja -takuut sekä käytettävissä oleva enimmäismäärä 30.6.2018 (mrd. euroa)

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Voimassa 30.6.2018 Käytettävissä enimmäismäärä
                   
Finnvera 14,0 14,8 14,6 17,5 22,6 22,6 27,7 29,5 48,6
Opintolainat 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,3 2,7 3,1 3,9
ERVV1) 0,5 5,1 6,2 6,6 6,2 6,3 7,0 6,9 14,0
Suomen Pankki 0,6 0,8 0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 8,0
Valtion rahastot 9,1 10,2 11,2 11,8 12,3 13,2 13,8 14,5 17,0
Muut 1,0 1,2 0,8 0,9 0,6 1,1 0,4 0,4 2,4
Yhteensä 26,8 33,7 35,0 39,2 44,2 46,1 52,1 54,8 93,9

1) Euroopan rahoitusvakausväline

10.3. Liikenneväylien korjausvelka

Liikenneväyliin liittyvän infrastruktuurin hankintamenopohjainen tasearvo oli 19,9 mrd. euroa 31.12.2017. Liikenneväylät muodostivat 44,2 % valtion käyttöomaisuudesta ja muista pitkäaikaisista sijoituksista, jotka olivat yhteensä 44,8 mrd. euroa.

Valtion käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset (mrd. euroa)

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                     
Väylärakenteet ja maapohjat 18,2 18,6 18,8 18,9 19,0 19,1 19,6 19,6 19,8 19,9
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 20,0 20,4 20,7 21,6 22,7 22,0 22,5 22,7 23,1 23,1
Muu käyttöomaisuus 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yht. 39,7 40,6 41,0 42,2 43,3 42,9 43,8 44,1 44,7 44,8

Liikenneväyläinvestoinnit, poistot ja tasearvojen muutos vuosina 2000—2017 (milj. euroa)

  Tie Rata Vesi Väylät yhteensä
  Investoinnit Poistot Muutos Investoinnit Poistot Muutos Investoinnit Poistot Muutos Investoinnit Poistot Muutos
                         
2000 291 399 -107 282 203 78 5 15 -10 578 617 -38
2001 224 399 -175 143 211 -68 6 16 -10 372 626 -253
2002 591 488 103 250 224 26 15 14 1 857 726 131
2003 398 508 -110 290 229 61 8 14 -6 696 751 -55
2004 628 555 73 348 137 211 1 14 -12 977 706 271
2005 420 582 -161 303 148 155 6 12 -6 729 742 -13
2006 425 609 -184 255 141 115 11 12 0 692 761 -69
2007 455 633 -178 256 153 103 9 11 -2 721 797 -77
2008 642 484 158 363 162 202 6 12 -6 1 011 658 353
2009 753 507 245 357 179 178 5 12 -7 1 115 699 416
2010 542 515 27 381 239 142 29 10 19 951 764 188
2011 619 536 83 320 243 76 5 10 -5 944 789 155
2012 504 560 -56 372 246 126 0 10 -9 877 816 61
2013 481 562 -81 412 160 252 8 10 -2 901 732 169
2014 729 579 149 427 162 266 8 10 -2 1 164 751 413
2015 559 596 -38 259 174 85 6 11 -5 823 781 43
2016 629 610 20 315 187 127 19 9 9 963 807 156
2017 589 630 -41 302 197 105 17 10 8 908 837 71
Yht. 9 479 9 753 -274 5 636 3 395 2 240 165 211 -46 15 280 13 359 1 921

Väyläomaisuuden investoinnit sisältävät sekä uusinvestointeja että korvaus- ja korjausinvestointeja. Koko väyläomaisuuden hankintamenopohjaisen tasearvon kasvusta huolimatta väyliin liittyy korjausvelkaa. Tieväylien poistot ovat olleet tarkastelukaudella n. 274 milj. euroa suuremmat kuin investoinnit ja vesiväylien osalta vastaavasti n. 46 milj. euroa. Väylien investointien ja poistojen erotusta voidaan hankintamenopohjaisessa tarkastelussa pitää 2000-luvulla syntyneenä minimikorjausvelkana. Rataväylien investoinnit ovat 2000-luvulla puolestaan olleet n 2,2 mrd. euroa suuremmat kuin poistot.

10.4. Valtion suoraan omistamat julkisesti noteeratut osakkeet

Käyttöomaisuuteen ja muihin pitkävaikutteisiin sijoituksiin sisältyvät talousarviotalouden suoraan omistamat julkisesti noteeratut Finnair Oyj:n, Fortum Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n osakkeet. Niiden kirjanpitoarvo oli n. 5,7 mrd. euroa ja markkina-arvo 15,2 mrd. euroa 31.12.2017. Osakkeiden markkina-arvo 1.8.2018 oli 18,4 mrd. euroa. Markkina-arvon kasvu kuluvan vuoden aikana tulee Fortum Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n osakkeiden vahvistumisesta.

Valtion suoraan omistamien julkisesti noteerattujen osakkeiden arvon kehitys vuosina 2008—1.8.2018 (mrd. euroa)

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.8.2018
                       
Julkisesti noteerattujen osakkeiden markkina-arvo 8,8 10,4 12,1 8,6 7,8 9,5 10,9 10,2 11,5 15,2 18,4
Julkisesti noteerattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,4
Markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotus 3 4,7 6,4 2,9 2,1 3,8 5,2 4,5 5,8 9,5 13

10.5. Negatiivinen oma pääoma

Sekä valtion talousarviotalouden taseen että valtion kokonaistaseen osoittama valtion oma pääoma on negatiivinen. Valtion kokonaistaseen osoittama negatiivinen oma pääoma 30.6.2018 (-33,7 mrd. euroa) on rahastojen ja liikelaitosten positiivista omista pääomista johtuen talousarviotalouden negatiivista omaa pääomaa (-62,2 mrd. euroa) olennaisesti pienempi. Oman pääoman heikentyminen on alkuvuodesta 2018 tasaantunut.

Oman pääoman kehitys 2008—30.6.2018 (mrd. euroa)

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 30.6.2018
                       
Talousarviotalouden oma pääoma -8,1 -15,8 -24,9 -30,4 -37,1 -44,2 -50,3 -55,1 -59,0 -62,0 -62,2
Rahastojen oma pääoma1)             26,7 26,5 27,0 27,4 27,6
Liikelaitosten oma pääoma1)             6,8 6,7 6,8 6,9 6,8
Kokonaistaseen oma pääoma             -22,7 -27,7 -31,5 -33,7 -33,7

1) Rahastojen ja liikelaitosten oma pääoma on esitetty vain valtion kokonaistaseen laatimisvuosilta.

Valtion talousarviotalouden aloittavassa taseessa 1.1.1998 oma pääoma oli n. 30 mrd. euroa negatiivinen. Tilanne johtui sekä valtion ankarasta velkaantumisesta 1990-luvun alussa että aloittavan taseen laatimisessa tehdyistä ratkaisuista. Osa kansallisomaisuudesta jätettiin taseen ulkopuolelle ja valtion yhtiöomaisuus arvostettiin erittäin varovaisesti.

Vuosina 1998—2008 valtion tuotto- ja kululaskelmat olivat pääsääntöisesti positiivisia. Tämä vahvisti valtion varallisuusasemaa ja v. 2008 valtion talousarviotalouden oma pääoma oli enää 8,1 mrd. euroa negatiivinen.

Valtion talousarviotalouden tilinpäätökset ovat olleet tappiollisia vuodesta 2009 lähtien. Tämä on heikentänyt valtion varallisuusasemaa ja johtanut valtion negatiivisen oman pääoman kasvuun.

Vuodesta 2012 alkaen valtion varallisuusasema on ollut nimellisarvoisesti heikompi kuin vuoden 1998 aloittavassa taseessa. Valtion omaisuus ei ole kasvanut samassa suhteessa kuin vieras pääoma, mikä tarkoittaa, että lainanotolla on katettu myös juoksevia kuluja.