Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
              51. Porotalouden edistäminen
              55. Valtionapu 4H-toimintaan
              63. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

42. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 40 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) luopumiseläkelain (16/1974) mukaisten korvausten maksamiseen

2) maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) ja maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) mukaisten luopumistukien ja hoitokustannusten maksamiseen

3) EU:n ohjelmakauden 1995—1999 luopumistukijärjestelmän ja maatalouden metsätoimenpideohjelman sitoumuksista aiheutuneiden Suomen velvoitteiden maksamiseen kokonaan kansallisesti.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Luopumistuella edistetään yksikkökoon suurentamista ja sukupolvenvaihdoksia maa- ja porotaloudessa. Tavoitteena on myös alentaa maatalousyrittäjien keski-ikää. Uusia luopumistukipäätöksiä voitiin tehdä vuoden 2018 loppuun asti, minkä jälkeen maatalouden varhaiseläkkeiden myöntäminen ei ole enää mahdollista Euroopan unionissa.

Vuonna 2019 maksetaan kokonaan kansallisesti rahoitettavista neljästä maatalousyrittäjien luopumistukijärjestelmästä (ajanjaksot 2003—2006, 2007—2010, 2011—2014 ja 2015—2018) sekä aiempien vuosien luopumiseläke- ja -korvausjärjestelmästä aiheutuvia menoja sekä niihin liittyviä sopimusten hoitokuluja.

Luopumistukien ja -eläkkeiden toteutuminen vuonna 2019

  Järjestelmän piiriin tullut sen voimassaoloaikana Eläkkeitä maksussa v. 2019 lopussa, arvio Keskimääräinen korvaus v. 2019, arvio
Tukimuoto Tiloja Luopujia kpl euroa/kk
         
Luopumiseläke     7 454 242
Luopumistuki 2003—2006 3 389 5 794 18 874
Luopumistuki 2007—2010 2 467 4 298 190 650
Luopumistuki 2011—2014 2 113 3 276 1 410 995
Luopumistuki 2015—20181) 351 535 432 1 214
Yhteensä 8 320 13 903 9 504  

1) Arvio vuoden 2019 lopun tilanteesta.

Vuosina 2018 ja 2019 määrärahan tarpeen arvioidaan jakautuvan seuraavasti (milj. euroa)

  2018
arvio
2019
arvio
     
Luopumiseläkkeet 25,86 23,45
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2003—2006 0,97 0,42
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2007—2010 2,84 1,86
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2011—2014 21,22 18,55
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2015—2018 3,92 6,09
Hoitokulu1) 1,52 0,72
Yhteensä 56,33 51,092)

1) Hoitokulun perusteet ovat vahvistettu vuosille 2015—2018. Vuoden 2019 hoitokulu on Melan arvio.

2) Lisäksi momentilla on käytettävissä edelliseltä vuodelta siirtyvää määrärahaa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -5 830
Tasomuutos -12 000
Yhteensä -17 830

2019 talousarvio 40 500 000
2018 talousarvio 58 330 000
2017 tilinpäätös 57 230 000