Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 080 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä on toimialallaan:

  • — huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta
  • — harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
  • — huolehtia paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön
  • — huolehtia tarvittavien rekisterien ylläpitämisestä
  • — huolehtia alan yleisestä kehittämisestä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön
  • — hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2019 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Maanmittauslaitos syventää tutkimus- ja infrayhteistyötä muiden tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yritysten kanssa eri yhteistyörakenteita hyödyntäen. Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin ja Virolahden tutkimusasemia, joiden laitteistoilla ylläpidetään valtakunnallisia paikannus- ja referenssijärjestelmiä. Paikantamisen luotettavuuden parantamiseksi ja Paikkatietokeskuksen toimitilamuutoshankkeen johdosta Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon (GNSS) uudistustyötä jatketaan vuosien 2016—2020 aikana.

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2017 tilinpäätös 2018 arvio 2019 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Kiinteistötoimitukset 39 149 39 710 521 36 191 35 841 465 35 200 35 200 489
Tilusjärjestelytehtävät 3 215 38 48 3 223 - 50 3 300 - 49
Kirjaamistehtävät 18 668 20 154 282 20 154 20 100 326 22 286 22 286 326
Perustietovarantojen ylläpito 30 989 2 035 421 35 901 2 871 437 31 730 2 570 434
Tietopalvelu 12 871 12 993 49 11 123 11 333 54 13 000 13 200 54
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut 13 377 7 591 277 10 650 6 190 271 15 950 6 500 283
IT-palvelutuotanto 14 048 12 551 139 13 818 12 785 150 - - -
Yhteensä 132 316 95 072 1 737 131 060 89 120 1 753 121 466 79 756 1 635

Viraston tunnusluvut

  2017
toteutuma
2018
tavoite1)
2019
tavoite
       
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus      
— KMTK-yhteistyössä mukana olevien kuntien määrä - - 15
— KTJ-2022 perusparannusohjelman kattavuusindeksi 35 42 49
— tietovarastojen hyödyntäminen, kasvu edellisestä vuodesta, % 6 3 3
       
— tutkimuksen luottamus & maine   3,55 3,60
       
— tilusjärjestelytuotanto (Mha) 6 911 6 900 6 300
       
Toiminnallinen tehokkuus      
— kokonaistuottavuus 102,5 102,0 102,0
— työn tuottavuus 102,1 102,0 102,0
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl 17 216 17 027 17 000
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl 4 4 6
— kirjaamisratkaisujen määrä, kpl 242 551 230 000 220 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km² 54 652 54 000 54 000
— peltotietojen perusparannus, km² 54 134 54 000 54 000
— korkeusmallia 2 metrin ruutukokoon, km² 25 886 21 000 10 000
— lohkomisen kestoaika, kk 4,9 4,9 4,5
— lainhuutojen käsittelyaika, pv 30 25 20
— rakennusten ja tiestön täydellisyys, % - - 96
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, % 86 88 88
— referoidut tieteelliset julkaisut, kpl 109 120 120
       
— sähköisten palveluiden häiriöttömyys % 100 99,5 99,5

1) Päivitetty tulossopimuksen mukaisiksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 140 499 137 590 119 836
Bruttotulot 95 396 87 353 79 756
Nettomenot 45 103 50 237 40 080
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 38 695    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 41 044    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 71 537 66 484 68 686
— muut tuotot - - -
Tuotot yhteensä 71 537 66 484 68 686
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 43 521 40 908 41 787
— osuus yhteiskustannuksista 24 960 25 576 26 889
Kustannukset yhteensä 68 481 66 484 68 676
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 3 056 - -
Kustannusvastaavuus, % 104 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 2 117 2 010 2 000
— muut tuotot - - -
Tuotot yhteensä 2 117 2 010 2 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 141 1 486 1 078
— osuus yhteiskustannuksista 850 424 882
Kustannukset yhteensä 1 991 1 910 1 960
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 126 100 40
Kustannusvastaavuus, % 106 105 102

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Rahoitus hankintamenoihin hallinnonalan palvelukeskukselta (siirto momentille 30.01.05) -150
Siirto momentille 30.20.01 (142 htv) -1 350
Tilusjärjestelyiden tie- ja kuivatushankkeet, siirron palautus (siirto momentilta 30.70.40) 1 000
Tilusjärjestelyidentie- ja kuivatushankkeet (kertaluonteinen siirto momentille 30.70.40) -500
Eläkemaksurakenteen muutos 112
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -103
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -52
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015) -7 100
Palkkausten tarkistukset 1 323
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -13
Säästöpäätös -3 000
Toimintamenojen tuottavuussäästö -245
Toimintamenosäästö (HO 2015) -25
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -449
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -130
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 536
Vuokramenojen indeksikorotus 19
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -30
Yhteensä -10 157

2019 talousarvio 40 080 000
2018 I lisätalousarvio 1 147 000
2018 talousarvio 50 237 000
2017 tilinpäätös 47 452 000