Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
              55. Opintoraha ja asumislisä
              59. Koulumatkatuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

70. OpintotukiPDF-versio

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite opintotukitoimille on

  • — Opiskeluajan toimeentulon turvaaminen ja opintotuen mitoittaminen siten, että mahdollistetaan tasa-arvoiset edellytykset osaamistason parantamiseen tukemalla omaehtoiseen koulutukseen hakeutumista ja päätoimista opiskelua.

Opintotuen vaikuttavuutta arvioidaan määräajoin toteutettavilla tutkimushankkeilla.

Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintorahan huoltajakorotuksesta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen tarkoituksena on turvata opintojen aikaista toimeentuloa.

Opintolaina korostaa koulutuksen investointiluonnetta ja se on maksettava takaisin. Opintolainaa nostanut ja määräajassa korkeakoulututkinnon suorittanut on oikeutettu lainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen, minkä tarkoituksena on kannustaa tutkinnon suorittamiseen tavoiteajassa.

Opintojen päätyttyä voidaan opintolainojen erääntyneet korot maksaa pienituloiselle opintovelalliselle korkoavustuksena valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Korkoavustus turvaa siten lainan takaisinmaksua ehkäisten samalla valtion takausvastuumenojen kasvua.

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen tarkoituksena on mahdollistaa kohtuuhintainen päivittäinen ruokailu. Avustusta myönnettäessä sovelletaan korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annettua valtioneuvoston asetusta (54/2012).

Koulumatkatukilain (48/1997) mukainen koulumatkatuki korvaa oppivelvollisuusiän ylittäneille tarkoitettuja perusopintoja, lukio-opintoja tai ammatillisia opintoja harjoittavan opiskelijan kohtuulliset päivittäiset koulumatkakustannukset. Koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella (544/2015).

Opintotuen toimeenpanotehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa opintotukitoiminnan yleisestä johtamisesta, ohjauksesta ja kehittämisestä.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja toiminnalliset tavoitteet

Opintotukea kehitetään osaamistason vahvistamiseksi siten, että järjestelmä edistää suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä.

Opintotukimäärärahat ja opintotuen saajat

  2015 2017 2019
arvio
       
Opintotukimenot (milj. euroa)      
Opintoraha      
— korkea-aste 359,5 334,2 280,8
— toinen aste 138,4 122,3 140,4
Asumislisä 266,5 145,6 20,0
Koulumatkatuki 47,0 46,8 53,5
Ateriatuki 30,7 30,8 31,6
Opintotuen saajat      
Opintoraha      
— korkea-aste 187 697 188 789 182 000
— toinen aste 133 100 125 377 134 000
Asumislisä      
— korkea-aste 154 092 125 938 10 000
— toinen aste 65 531 43 178 2 000
Koulumatkatuki 64 369 64 001 65 000
Valtiontakauksen saajat      
Korkea-aste 185 085 188 113 188 000
Toinen aste 47 829 54 715 55 000

Valtion takaamien opintolainojen lainakanta oli vuoden 2017 lopussa 2 752,7 milj. euroa. Opintolainaa oli vuoden 2017 lopussa 402 953 henkilöllä. Keskimääräinen opintolainan määrä oli ammatillisen perustutkinnon suorittaneella 5 800 euroa, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella 9 700 euroa ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella 11 200 euroa.

Määrärahan mitoitusperusteet

Keskimääräinen opintotuki 2015 2017 2019
arvio
       
Opintoraha, €/kk      
— korkea-aste 298 280 240
— toinen aste 169 166 194
Huoltajakorotus, €/kk     75
Oppimateriaalilisä, €/kk     46,80
Asumislisä, €/kk 194 195 200
Koulumatkatuki, €/kk 171 171 174

Vuonna 2019 määrärahan mitoituksessa säännönmukaisesti opintorahaa saavien määräksi arvioidaan 229 700, joista korkeakouluopiskelijoita on 139 000 ja muita opiskelijoita 90 700. Asumislisän saajamääräksi arvioidaan 11 600. Koulumatkatuen säännönmukaisen saajamäärän arvioidaan olevan 33 000 opiskelijaa.

Opintorahan perusmäärä 1.8.2019 lukien (euroa/kk)

   
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat 38,66
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet 81,39
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat 101,74
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet 250,28
— avioliitossa olevat tai elatusvelvolliset 250,28
— lasta huoltavat 325,28
  • — Vanhempien tulot voivat pienentää tai korottaa opintorahan määrää.
  • — Lasta huoltavalle opiskelijalle maksettavan opintorahan huoltajakorotuksen määrä on 75 euroa kuukaudessa.
  • — Opintorahan vähävaraiskorotukseen oikeutettu alle 20-vuotias sekä pienituloisen perheen alle 17-vuotias lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelija on oikeutettu oppimateriaalilisään (46,80 €/kk).
  • — Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa opiskelevan asumislisän määrä on 210 euroa kuukaudessa.
  • — Koulumatkatukea myönnetään, kun opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka on vähintään kymmenen kilometriä ja koulumatkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Opiskelijan omavastuuosuus on 43 euroa kuukaudessa.

Opintotuen saajamäärän ja käyttöasteen arvioitu kehitys

  2015 2017 2019
arvio
       
Lukio 26 804 (25 %) 24 916 (24 %) 25 000 (24 %)
Ammatillinen koulutus 105 748 (64 %) 91 054 (64 %) 90 000 (63 %)
Ammattikorkeakoulu 90 472 (70 %) 90 833 (67 %) 87 700 (67 %)
Yliopisto 88 953 (62 %) 87 708 (62 %) 85 200 (63 %)

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 635 000 euroa.

Selvitysosa:Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opintotuki- ja koulumatkatukiasioissa (laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta 1080/2012). Vuonna 2019 arvioidaan valituksia tulevan vireille n. 3 500. Valitusten tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan 7 kuukautta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläkemaksurakenteen muutos 2
Palkkausten tarkistukset 19
Toimintamenojen tuottavuussäästö -3
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -2
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 6
Yhteensä 22

2019 talousarvio 635 000
2018 I lisätalousarvio 6 000
2018 talousarvio 613 000
2017 tilinpäätös 696 000

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 59 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Opintolainahyvitys 30 000 000
Takausvastuusuoritukset 17 000 000
Maksuvapautukset 6 000 000
Tileistä poistot 6 000 000
Korkoavustukset 200 000
Yhteensä 59 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Opintolainahyvitysten määrän kasvu 5 000
Yhteensä 5 000

2019 talousarvio 59 200 000
2018 talousarvio 54 200 000
2017 tilinpäätös 34 605 245

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 441 206 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta siten, että 1.8.2019 alkaen opintorahan vähävaraiskorotukseen oikeutettu alle 20-vuotias sekä pienituloisen perheen alle 17-vuotias lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelija on oikeutettu opintorahan oppimateriaalilisään. Lisäksi esitetään lukiokoulutuksen lukuvuoden tukiaikaa koskevan säätelyn yhtenäistämistä ammatillisen koulutuksen tukiajan säätelyn kanssa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat 280 826 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat 140 380 000
Asumislisä 20 000 000
Yhteensä 441 206 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Opintotukikuukausien määrän yhtenäistäminen toisen asteen koulutuksessa 1 700
Opintotukioikeuden laajentaminen oppivelvollisuusiän ylittäneisiin (siirto momentilta 29.01.53) 1 080
Opintotukiuudistus (L 4/2017) -3 100
Oppimateriaalilisä 1.8.2019 lukien 5 200
Tuen saajien määrän pieneneminen ammatillisessa koulutuksessa -13 000
Yhteensä -8 120

2019 talousarvio 441 206 000
2018 I lisätalousarvio 300 000
2018 talousarvio 449 326 000
2017 tilinpäätös 602 051 463

57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 31 626 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 1,94 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euroa, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki 29 126 000
Opiskelijaravintoloiden ylimääräinen avustus 2 500 000
Yhteensä 31 626 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ateriatuen käytön kasvu 170
Yhteensä 170

2019 talousarvio 31 626 000
2018 talousarvio 31 456 000
2017 tilinpäätös 30 711 591

59. Koulumatkatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 53 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista (544/2015) säädettäviä laskennallisten kustannusten perusteita voidaan tarkistaa kustannuskehityksen perusteella 1.8.2019 lukien.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen opiskelijoiden ottaminen koulumatkatuen piiriin 200
Yhteensä 200

Momentin nimike on muutettu.


2019 talousarvio 53 500 000
2018 talousarvio 53 300 000
2017 tilinpäätös 46 843 000