Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       23. Valtioneuvosto
            (05.) Valtiokonttori
            (18.) Verohallinto
            (40.) Tullilaitos
            (52.) Tilastokeskus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

04. Työnantajan palkkapoliittiset kehittämistoimenpiteet valtionhallinnossa (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 54 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionhallinnon henkilöstön työnantajapäätöksillä toteutettavien palkkapoliittisten kehittämistoimenpiteiden aiheuttamiin palkkausmenoihin.

Selvitysosa:Osana edellisen, 30.9.2007 päättyneen, sopimuskauden palkkapolitiikan suuntaamista valtiovarainministeriö on kirjeellään 25.6.2007 kehottanut ministeriöitä ja virastoja valmistelemaan ja työnantajapäätöksillään toteuttamaan toimenpiteet, joiden sisällössä ja kohdentamisessa on määräävä tekijä työnantajan palkkakilpailukyky ja jotka tulee suunnata ulkoisten palkkasuhteiden parantamiseksi. Toimenpiteiden on perustuttava pätevän henkilöstön rekrytoimiseen ja pysyttämiseen palveluksessa, työvoiman aloittaisesta ja alueellisesta saatavuudesta huolehtimiseen sekä toimintaa haittaavan vaihtuvuuden ehkäisemiseen. Toimenpiteiden suuntaamisessa tulee kiinnittää huomiota palkkausten kilpailukyvyn kehittämiseen naisten ja miesten välistä palkkatasa-arvoa parantaen aloilla ja tehtävissä, joissa palkkaus ei vastaa tehtävien vaativuutta, henkilökohtaista työsuoritusta ja pätevyyttä.

Toimenpiteisiin käytetään yksi prosentti palkkausmenoista sivukuluineen. Palkantarkistustarpeet eriytyvät virastoittain kilpailukykytarpeiden perusteella. Vuotuisen määrärahatarpeen arvioidaan olevan 54 000 000 euroa. Vuoden 2007 neljännessä lisätalousarviossa tarkoitusta varten on myönnetty 13 000 000 euroa. Viimeistään vuoden 2009 talousarviosta lähtien vastaava määräraha on tarkoitus huomioida virastojen toimintamenomomenteilla.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.


2008 talousarvio 54 000 000
2007 IV lisätalousarvio 13 000 000