Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 770 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.

4. Ministeriön johtamista ja toiminnan laatua kehitetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistetään pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä henkilöstön työhyvinvointia.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 18 819 17 872 17 970
Bruttotulot 793 200 200
Nettomenot 18 026 17 672 17 770
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 606    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 254    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) -7
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 45
Eläkemaksurakenteen muutos 34
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -15
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -9
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015) -338
Palkkausten tarkistukset 636
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -6
Toimintamenojen tuottavuussäästö -128
Toimintamenosäästö (HO 2015) -180
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -55
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 186
Tasomuutos -65
Yhteensä 98

2019 talousarvio 17 770 000
2018 I lisätalousarvio 142 000
2018 talousarvio 17 672 000
2017 tilinpäätös 19 674 000

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 58 716 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) 15 006 000 euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin

10) enintään 14 677 000 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot. Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisesti poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä.

Selvitysosa:Opetushallitus toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona. Opetushallitus edistää osaamista, sivistyksen ja avarakatseisuuden vahvistumista yhteiskunnassa, koulutuksellisen tasa-arvon ja kestävän hyvinvoinnin lisääntymistä sekä globaalissa ympäristössä ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavien taitojen vahvistumista. Osaamista kehittämällä luodaan pohjaa kestävälle kasvulle. Määrärahasta maksetaan myös tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia valtionhallinnossa sekä koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa tapahtuvista suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti sekä sopimusten tekemisestä aiheutuvia kuluja.

Tuotokset ja laadunhallinta

Määrälliset tavoitteet (kpl)

Tavoite/tehtävä Mittari Mittayksikkö 2018
arvio
2019
tavoite
         
Kansainväliset liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmat Rahoitettu liikkuvuus Kpl 28 000 30 000
Opintopolku on koulutuksen valtakunnallinen palveluportaali Opintopolku palvelun käyttäjämäärät Lkm 7 000 000 7 500 000
Hakijamäärät perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin, korkeakouluihin ja aikuiskoulutuksiin Koulutuksen hakijamäärät Lkm 360 000 380 000
Osaamisen osoittaminen Opetushall. tutkinnot Lkm 400 400
  Valt.hall. kielitutkinnot Lkm 1 000 1 000
  Yleiset kielitutk. Lkm 9 500 9 500
  Aukt. kääntäjän tutkinto Lkm 100 100
  Aukt. kääntäjän oikeuden saaneet Lkm 50 50
  Tutkinnon tunnustaminen Lkm 850 850
Maksullisen julkaisutoiminnan laajuus Julkaisut ja oppimateriaalit Kpl 60 000 60 000
Koulutuspoliittisten tavoitteiden ja varhaiskasvatuksen sekä opetustoimen tuloksellisuuden tukeminen Maksullisen toiminnan koulutettava-päivät Kpl 10 000 10 000
Palvelukyky ja laatu
Tavoite/tehtävä Mittari Mittayksikkö 2018
arvio
2019
tavoite
         
Päätösten käsittelyaika Tutkinnon tunnustaminen Kk 3,5 3,0
Asiakastyytyväisyys Kv-ohjelmatoiminta (joka 3. vuosi) 1—100 90  
  Maksullinen koulutus 1—5 4,1 4,1
  Opintopolku 4—10 8,5 8,5
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Opetushallituksen toiminta ja talous perustuvat selkeään, asiakaslähtöiseen, muutoskykyiseen sekä digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntävään toimintatapaan. Toiminnassa otetaan käyttöön digitaalisia palveluita ja hyödynnetään kokeiluja, kehitetään johtamista ja toimintatapoja sekä kevennetään hallintoa.
  • — Ylioppilastutkintolautakunnan kanslian ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toiminta osana Opetushallitusta vakiintuu uudistuksen tavoitteiden mukaisesti niin, että toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvaa ja toiminta tehostuu. Sekä Ylioppilastutkintolautakunnan että Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen riippumaton asema on turvattu.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Mittari 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Henkilötyövuodet (kaikki mom. yht.; sisältää ulkomaan lehtorit) (htv) 363 371 372
Henkilötyövuodet (toimintamenot) (htv) 337 337 340
Johtajuusindeksi (1—5) 3,1 3,4 3,5
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,4 3,5 3,6
Henkilöstön lähtövaihtuvuus (%) 10,0 10,0 10,0
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 9,3 6,0 6,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 
2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 107 218 97 600 97 858
Bruttotulot 47 713 39 142 39 142
Nettomenot 59 505 58 458 58 716
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 14 798    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 15 498    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 308 1 300 1 300
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 946 2 900 2 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 638 -1 600 -1 600
Kustannusvastaavuus, % 44 45 45
       
Hintatuki 620 620 620
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 65 66 66

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 2 367 1 900 2 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 988 1 700 1 800
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 379 200 200
Kustannusvastaavuus, % 119 111 111

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 3 507 470 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 194 930 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 313 -460 -400
Kustannusvastaavuus, % 110 51 56

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Euroguidance-palvelut (siirto momentilta 32.30.01) 80
Kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten laajennus koskemaan myös varhaiskasvatusta 549
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentilta 28.90.30) 100
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentilta 32.30.01) 50
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -700
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -13
Palkkausten tarkistukset 617
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -5
Toimintamenojen tuottavuussäästö -135
Toimintamenosäästö (HO 2015) -230
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -99
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -54
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 126
Vuokramenojen indeksikorotus 11
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -42
Tasomuutos 8
Yhteensä 258

2019 talousarvio 58 716 000
2018 I lisätalousarvio 10 266 000
2018 talousarvio 58 458 000
2017 tilinpäätös 60 205 000

03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 314 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 3 706 000 euroa kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenojen maksamiseen

2) enintään 2 609 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten.

Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia hoitaa ja kehittää ylioppilastutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 15 124 14 355 13 216
Bruttotulot 7 460 6 902 6 902
Nettomenot 7 664 7 453 6 314
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 305    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 613    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirron palautus momentille 29.10.01) -400
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirron palautus momentille 29.10.20) -800
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -4
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -1
Palkkausten tarkistukset 121
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -1
Toimintamenojen tuottavuussäästö -9
Toimintamenosäästö (HO 2015) -60
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -11
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 27
Vuokramenojen indeksikorotus 2
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -5
Tasomuutos 2
Yhteensä -1 139

2019 talousarvio 6 314 000
2018 I lisätalousarvio 36 000
2018 talousarvio 7 453 000
2017 tilinpäätös 6 972 000

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 108 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) menoihin, jotka aiheutuvat osallistumisesta kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen yhteistyöhön

2) kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin

3) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Fulbright-stipendivaihtotoiminta 369 000
Muut kansainväliset hankkeet 2 739 000
Yhteensä 3 108 000

Määrärahalla rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan monenkeskiseen ja kahdenväliseen kansainväliseen yhteistyöhön, ulkosuomalaistoimintaan sekä sukukansayhteistyöhön liittyviä hankkeita.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Fulbright-stipendivaihtotoiminta 50
Yhteensä 50

2019 talousarvio 3 108 000
2018 I lisätalousarvio 300 000
2018 talousarvio 3 058 000
2017 tilinpäätös 3 058 000

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 31 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 2 399
Yhteensä 2 399

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2019 talousarvio 31 000 000
2018 talousarvio 28 601 000
2017 tilinpäätös 29 687 636

50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 337 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus 573 000
2. Paasikivi-Seura 10 000
3. Tammenlehvän perinneliitto 63 000
4. Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma 131 000
5. Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki 500 000
6. OKKA-säätiö 60 000
Yhteensä   1 337 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertamenon poistuminen -200
Yhteensä -200

2019 talousarvio 1 337 000
2018 talousarvio 1 537 000
2017 tilinpäätös 1 537 000

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 3 313 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 543 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle 134 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 52 000
3. Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 32 000
4. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 524 000
5. Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 80 000
Yhteensä 3 313 000

2019 talousarvio 3 313 000
2018 talousarvio 3 313 000
2017 tilinpäätös 3 313 000

52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 114 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) mukaiseen rahoitukseen.

Selvitysosa:Evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksen perusteena ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät.


2019 talousarvio 114 000 000
2018 talousarvio 114 000 000
2017 tilinpäätös 114 000 000

53. Eräät maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 010 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden koulutuspolkujen nopeuttamisesta ja tukemisesta sekä suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista edistävistä toimista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

2) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Opintotukioikeuden laajentaminen oppivelvollisuusiän ylittäneisiin (siirto momentille 29.70.55) -1 080
Turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuneen määräaikaisen lisäyksen poistuminen -4 000
Yhteensä -5 080

Momentin nimike on muutettu.


2019 talousarvio 3 010 000
2018 I lisätalousarvio -300 000
2018 talousarvio 8 090 000
2017 tilinpäätös 8 090 000

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 226 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Unescon jäsenmaksu 1 440 000
Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön 38 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta 5 000
Suomen maksuosuus WIPOlle 118 000
Suomen maksuosuus ICCROMille 21 000
Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot 15 000
OECD/CERI jäsenmaksu 30 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon 320 000
Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle 21 000
Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle 30 000
Suomen maksuosuus WADAlle 77 000
OECD/INES jäsenmaksu 29 000
Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta Unescon yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta Unescon yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevasta Unescon yleissopimuksesta 16 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston kulttuurireittejä koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta 7 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta 19 000
Yhteensä 2 226 000

2019 talousarvio 2 226 000
2018 talousarvio 2 226 000
2017 tilinpäätös 2 099 929