Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 417 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy lisäys Väestörekisterikeskuksen ja Maistraattien yhdistymishankkeen kustannuksiin. Vastaava vähennys tehdään uuden viraston toimintamenoihin vuosina 2020—2023.

Maistraateille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
arvio
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Edunvalvontaan määrääminen      
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin 3,4 kk 3,0 kk 3,0 kk
Edunvalvontatilintarkastus      
— yksityisten edunvalvojien vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 4,1 kk 3,8 kk 3,8 kk
Lupa-asiat      
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 1,2 kk 1,2 kk 1,2 kk
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Maksulliset holhoustoimen palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
733 730 730
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 905 8 070 8 070
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
12 984 10 850 12 500
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 430 7 100 7 100
       
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 619 614 556
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,4 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,5 3,4 3,5

Henkilötyövuosimäärässä on huomioitu kuluttajaneuvontatehtävien 58 htv:n vähennys siirtona Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenomomentille 32.40.01 1.1.2019 lukien.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 43 191 43 179 41 742
Bruttotulot 15 382 15 280 15 325
Nettomenot 27 809 27 899 26 417
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 066    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 686    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 15 082 14 819 15 060
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 18 431 20 448 18 315
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -3 349 -5 629 -3 255
Kustannusvastaavuus, % 82 72 82
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 204 316 209
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 84 144 82
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 120 172 127
Kustannusvastaavuus, % 243 219 255

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Holhoustoimen aineistojen digitointi (siirto momentilta 28.01.21) 1 000
Kuluttajaneuvonta (-58 htv) (siirto momentille 32.40.01) -3 700
Maistraattien ja VRK:n yhdistämisestä aiheutuvat kulut 580
Turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin lisätehtävät 31
Eläkemaksurakenteen muutos 169
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -28
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015) -500
Palkkausten tarkistukset 1 134
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -10
Toimintamenojen tuottavuussäästö -149
Toimintamenosäästö (HO 2015) -237
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -102
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 336
Vuokramenojen indeksikorotus 20
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -18
Tasomuutos -8
Yhteensä -1 482

2019 talousarvio 26 417 000
2018 I lisätalousarvio 338 000
2018 talousarvio 27 899 000
2017 tilinpäätös 28 429 000