Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

40. Valtion alue- ja paikallishallintoPDF-versio

Selvitysosa:Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta sekä kehittämällä ja tukemalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, opetus- ja kulttuuritoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen.

Maistraattien tehtävänä on varmistaa yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista ja holhousasioista. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Peruspalvelujen saatavuus ja laatu paranevat
  • — Terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat ja ihmisten vastuunotto omasta terveydestä ja elämäntavoista lisääntyy
  • — Palveluntuottajien toimintavapaus lisääntyy
  • — Ennakoitavuus liiketoimintaympäristössä vahvistuu ja elinkeinoelämän toimintaympäristön, turvallisuuden ja markkinoiden toimivuus paranee
  • — Elintarviketurvallisuusketjun laatu ja turvallisuus sekä ympäristöterveydenhuollon valvonnan ohjaus säilyvät hyvällä tasolla
  • — Asiakkaiden oikeusturva toteutuu.

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 012 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Käsittelyajat keskimäärin, kk      
Kantelut 7,2 8 8
Opetus- ja kulttuuritoimen oikaisuvaatimukset ja lausunnot 2,4 2,5 2,5
Alkoholiluvat 0,6 1 1
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat 1,5 2 2
Ympäristö- ja vesilupahakemukset 11,6 10 10
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5      
Maanpuolustuskurssien laatu 4,3 4 4
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste, %      
Sote-valvontaohjelman painopisteiden/kohteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit, käyntien määrä 58 26 26
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäyntien käynnistäminen ja vakiinnuttaminen, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, % 19,4 20 50
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten sekä eläinten lääkitsemisen valvontaohjelman tarkastusten toteutuminen, toteutumisaste, % 96 100 100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma: toteutetut selvitykset, tarkastukset, toteutumisaste, % 92,5 100 100
Kustannusvastaavuus, %      
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet 80,4 100 100
Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus, % 39,4 50 50
       
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet      
Henkilötyövuodet yhteensä 1 190 1 177 1 166
— aluehallintovirasto 752 739 738
— työsuojelun aluehallintoviranomaiset (momentti 33.02.07) 418 418 408
— muut momentit 20 20 20
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 8,9 9,0 9,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,64 3,6 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 66 539 64 479 67 097
Bruttotulot 14 229 14 077 14 085
Nettomenot 52 310 50 402 53 012
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 14 551    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 15 801    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 12 381 13 360 13 360
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 21 721 22 270 22 270
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -9 340 -8 910 -8 910
Kustannusvastaavuus, % 57 60 60
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 24 25 25
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 23 25 25
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 - -
Kustannusvastaavuus, % 104 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aluehallintovirastouudistuksen ICT-muutokset (siirto momentilta 28.40.03) 200
Eräät työsuojelun palvelut (siirto momentilta 33.02.07) 300
Rahanpesun valvontarekisteri (v. 2018 rahoituksen päättyminen) -107
Saavutettavuusdirektiivin kansalliset valvonta- ja raportointiviranomaistehtävät (3 htv) 250
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.40.03) 1 610
Vesilainsäädännön mukaiset kuulemiset (siirto momentille 25.10.03) -20
Eläkemaksurakenteen muutos 230
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -49
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -39
Palkkausten tarkistukset 1 470
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -13
Toimintamenojen tuottavuussäästö -279
Toimintamenosäästö (HO 2015) -621
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -608
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -133
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 418
Vuokramenojen indeksikorotus 40
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -39
Yhteensä 2 610

2019 talousarvio 53 012 000
2018 I lisätalousarvio 444 000
2018 talousarvio 50 402 000
2017 tilinpäätös 53 560 000

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 417 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy lisäys Väestörekisterikeskuksen ja Maistraattien yhdistymishankkeen kustannuksiin. Vastaava vähennys tehdään uuden viraston toimintamenoihin vuosina 2020—2023.

Maistraateille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
arvio
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Edunvalvontaan määrääminen      
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin 3,4 kk 3,0 kk 3,0 kk
Edunvalvontatilintarkastus      
— yksityisten edunvalvojien vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 4,1 kk 3,8 kk 3,8 kk
Lupa-asiat      
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 1,2 kk 1,2 kk 1,2 kk
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Maksulliset holhoustoimen palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
733 730 730
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 905 8 070 8 070
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
12 984 10 850 12 500
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 430 7 100 7 100
       
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 619 614 556
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,4 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,5 3,4 3,5

Henkilötyövuosimäärässä on huomioitu kuluttajaneuvontatehtävien 58 htv:n vähennys siirtona Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenomomentille 32.40.01 1.1.2019 lukien.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 43 191 43 179 41 742
Bruttotulot 15 382 15 280 15 325
Nettomenot 27 809 27 899 26 417
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 066    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 686    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 15 082 14 819 15 060
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 18 431 20 448 18 315
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -3 349 -5 629 -3 255
Kustannusvastaavuus, % 82 72 82
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 204 316 209
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 84 144 82
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 120 172 127
Kustannusvastaavuus, % 243 219 255

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Holhoustoimen aineistojen digitointi (siirto momentilta 28.01.21) 1 000
Kuluttajaneuvonta (-58 htv) (siirto momentille 32.40.01) -3 700
Maistraattien ja VRK:n yhdistämisestä aiheutuvat kulut 580
Turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin lisätehtävät 31
Eläkemaksurakenteen muutos 169
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -28
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015) -500
Palkkausten tarkistukset 1 134
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -10
Toimintamenojen tuottavuussäästö -149
Toimintamenosäästö (HO 2015) -237
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -102
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 336
Vuokramenojen indeksikorotus 20
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -18
Tasomuutos -8
Yhteensä -1 482

2019 talousarvio 26 417 000
2018 I lisätalousarvio 338 000
2018 talousarvio 27 899 000
2017 tilinpäätös 28 429 000

03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 852 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille aiheutuvien kulujen korvaamiseen

5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon

6) valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanosta aiheutuvien kulujen maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke on asetettu ajalle 15.2.2017—31.12.2019 ja viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020. Virastoa koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 8.3.2018.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aluehallintovirastouudistuksen ICT-muutokset (siirto momentille 28.40.01) -200
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen kustannukset (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.40.01) -1 610
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen kustannukset (v. 2019 rahoitus) 1 180
Yhteensä -630

2019 talousarvio 1 852 000
2018 talousarvio 2 482 000
2017 tilinpäätös 352 000