Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

Selvitysosa:Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittämisestä yhteistyössä muiden tilastoja laativien valtion viranomaisten kanssa. Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Tavoitteena on vastata joustavasti kotimaisiin ja kansainvälisiin tietotarpeisiin sekä edistää tietoaineistojen tehokasta käyttöä yhteiskunnassa.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tekee päätöksentekoa palvelevaa soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista.

Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. VRK edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. VRK on yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. VRK ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. VRK tarjoaa väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Tilastot, tietoaineistot, tutkimukset ja palvelut ovat luotettavia ja relevantteja
  • — Tutkimustoiminta tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin
  • — Väestötietojärjestelmän ja varmennepalvelujen luotettavuus säilyy sekä käytettävyys ja hyödyntäminen lisääntyvät
  • — Kansallisella palveluarkkitehtuurilla mahdollistetaan Suomen digitalisoinnin eteneminen tehostamalla ja tukemalla asiakkaiden toimintaa
  • — Väestökirjanpidon ja sen tietojärjestelmien kehittämisellä edistetään yhteiskunnan perusrekisteritietojen laatua ja kustannustehokasta saatavuutta ottaen erityisesti huomioon tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat.

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 843 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Valtuus

Mikäli rakennusten arvostamishankkeeseen myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2018, saa vuonna 2019 tehdä sopimuksia ja muita sitoumuksia aiemmin hyväksytyn valtuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Julkistusten lukumäärä, kpl 550 556 550
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €) 1 011 900 1 000
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % 97 97 98
Virheettömien julkistusten osuus, % 95 96 96
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl 473 520 540
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuuden muutos, % -3,4 0,5 0,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 74 68 74
Tuotantokulut tilastojulkistusta kohti, 1 000 € 97 96 98
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % 125 100 100
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % 92 93 94
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 752 770 775
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,7 < 10 < 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,54 3,60 3,65

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 55 694 55 799 57 343
Bruttotulot 9 697 8 500 8 500
Nettomenot 45 997 47 299 48 843
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 972    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 113    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
     
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 7 452 7 100 7 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 5 947 6 450 6 450
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 505 650 650
Kustannusvastaavuus, % 125 110 110

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Pakolliset EU-hankkeet -23
Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistus (v. 2018 rahoitus) -1 285
Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistus (v. 2019 rahoitus) 635
SDG-indikaattorit (Sustainable Development Goals) 75
Sote- ja maakuntauudistus tilastoinnissa 1 598
Eläkemaksurakenteen muutos 12
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -6
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -3
Palkkausten tarkistukset 1 317
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -12
Toimintamenojen tuottavuussäästö -240
Toimintamenosäästö (HO 2015) -434
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -251
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -120
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 367
Vuokramenojen indeksikorotus 23
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -35
Tasomuutos -74
Yhteensä 1 544

2019 talousarvio 48 843 000
2018 I lisätalousarvio 873 000
2018 talousarvio 47 299 000
2017 tilinpäätös 47 138 000

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 488 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tehokkuus

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2019 ovat menestyminen tutkimusrahoituksen hankinnassa siten, että VATT pystyy jatkossakin keskittymään tutkimuksessa painopistealueisiinsa; strategisten rekrytointien hyödyntäminen tutkimusohjauksen ja tutkimustoiminnan vahvistamisessa sekä tutkimuksen tukipalvelujen kehittäminen.

Tuotokset ja laadunhallinta

VATT:n tutkimustuloksia julkaistaan omien julkaisusarjojen julkaisujen ohella tieteellisissä kansainvälisissä aikakauskirjoissa sekä mm. ministeriöiden julkaisusarjoissa. Asiantuntijatoiminnan keskeiset muodot ovat tiedeyhteisöä ja päätöksentekoa palvelevat lausunnot ja kuulemiset, työryhmäjäsenyydet, alustukset ja muu osallistuminen tutkimustuloksia koskevaan julkiseen keskusteluun. Vuonna 2019 tavoitellaan sitä, että julkaisujen laatupainotettu määrä suhteutettuna henkilötyövuosiin kasvaa ja että asiantuntijatoiminnassa pystytään keskittymään vaikuttavuuden kannalta tärkeimpiin kohteisiin.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Henkilötyövuodet 50 55 55
Sairauspoissaolot, pv/htv 7,0 4,0 4,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,8 3,8 3,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 5 079 5 412 5 488
Bruttotulot 1 663 2 000 2 000
Nettomenot 3 416 3 412 3 488
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 245    
— siirtyy seuraavalle vuodelle 2 211    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläkemaksurakenteen muutos 20
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -2
Palkkausten tarkistukset 102
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -1
Toimintamenojen tuottavuussäästö -16
Toimintamenosäästö (HO 2015) -29
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -16
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -9
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 26
Vuokramenojen indeksikorotus 2
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -2
Tasomuutos 1
Yhteensä 76

2019 talousarvio 3 488 000
2018 I lisätalousarvio 31 000
2018 talousarvio 3 412 000
2017 tilinpäätös 3 382 000

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 024 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2019 saa tehdä sopimuksia ja sitoumuksia aiemmin myönnetyn tunnistautumismaksuihin liittyvän valtuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy lisäys Väestörekisterikeskuksen ja Maistraattien yhdistymishankkeen kustannuksiin. Vastaava vähennys tehdään uuden viraston toimintamenoihin vuosina 2020—2023.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Suomi.fi -tunnistustapahtumien määrä, milj. kpl 78 83 93
Suomi.fi -valtuustapahtumien määrä, milj. kpl 1,2 1,5 3
Asiakasorganisaatioiden antama numeerinen yleisarvosana VRK:n palveluista (asteikko 4—10) 8,40 8,00 8,00
Asiakasorganisaatioiden antama numeerinen arvosana palveluiden toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta (asteikko 1—4) 3,30 3,50 3,50
Toiminnallinen tehokkuus      
Kokonaistuottavuuden tuotos/panos -indeksi, muutos edelliseen vuoteen, % 1,2 1 1
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
VTJ tietopalvelurajapinnasta luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl1) 28 26 29
Muuttoilmoitus internetissä, % 77 80 83
Väestötietojärjestelmän suorakäyttö,
käytettävyys, %
99,90 99,95 99,95
Varmennejärjestelmät, käytettävyys, % 99,95 99,95 99,95
Tunnistamispalvelu, käytettävyys, % 99,90 99,90 99,90
Asiointivaltuuspalvelut, käytettävyys, % 99,90 99,90 99,90
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 152,5 217 219
Sairauspoissaolot, pv/htv 6,5 8,0 8,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,5 3,5 3,5

1) Pois lukien Suomi.fi tunnistuspalvelun kyselyt

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 27 897 53 541 52 736
Bruttotulot 19 453 20 072 23 712
Nettomenot 8 444 33 469 29 024
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 428    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 044    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 8 164 9 378 11 150
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 035 9 378 11 150
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 129 - -
Kustannusvastaavuus, % 102 100 100
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 12 202 10 694 12 562
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 4 610 4 951 5 166
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 7 592 5 743 7 396
Kustannusvastaavuus, % 265 216 243

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
AUTA-toimintamallin rahoitus 300
GovCERT-tietoturvapalvelut (siirto momentille 31.20.01) -430
HETI-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -4 000
HETI-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 4 000
Kansalaisen asiointitili ja yhteentoimivuuspalvelut (v. 2018 rahoitus) -2 125
Kansalaisen asiontitili ja yhteentoimivuuspalvelut (v. 2019 rahoitus) 2 235
KATSO-palvelun kustannusten tarkistus (v. 2018 rahoitus) 25
Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen tehtävien yhdistäminen 1 305
Nimilain uudistaminen (v. 2018 rahoitus) -315
Pankki- ja mobiilitunnistamisen kulut (siirto momentille 28.30.04) -5 000
Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanon tuki (kertaluonteinen) 200
Siirtyvän erän leikkaus -1 100
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentille 28.10.01) -100
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 28.10.01) 55
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 33.10.60) 600
Eläkemaksurakenteen muutos 12
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -2
Palkkausten tarkistukset 125
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -1
Toimintamenojen tuottavuussäästö -34
Toimintamenosäästö (HO 2015) -138
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -45
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -11
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 24
Vuokramenojen indeksikorotus 4
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -17
Tasomuutos -7
Yhteensä -4 445

2019 talousarvio 29 024 000
2018 I lisätalousarvio 252 000
2018 talousarvio 33 469 000
2017 tilinpäätös 10 060 000

04. Sähköinen tunnistautuminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon palveluiden edellyttämän vahvan tunnistautumisen kustannuksiin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Pankki- ja mobiilitunnistamisen kulut (siirto momentilta 28.30.03) 5 000
Yhteensä 5 000

2019 talousarvio 5 000 000