Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

88. Senaatti-kiinteistötPDF-versio

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille valtion liikelaitoksille samoin kuin eduskunnalle sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

2. Investoinnit

Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2019 enintään 240 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 230 milj. euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin perusparannus- ja peruskorjausinvestointeihin sekä toimitilatehokkuutta kasvattaviin investointeihin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.

Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2019 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 80 milj. euroa.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan (sisältäen palvelut) tulostavoitteeksi 55 milj. euroa vuodelle 2019.

Vuonna 2019 Senaatti-kiinteistöt tulouttaa valtion talousarvioon yhteensä 111,2 milj. euroa takausmaksuina, lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2018 voiton tuloutuksena. Vuoden 2019 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 24,9 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 85 milj. euroa ja takausmaksujen suuruudeksi 1,3 milj. euroa. Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 80 milj. euroa.

Senaatti-kiinteistöjen maksuvalmiuteen vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen realisoinneista saatava kassavirta. Kiinteistökaupoista syntyvän kassavirran toteutuminen riippuu kulloisestakin markkinatilanteesta ja sisältää siten Senaatti-kiinteistöjen ulkopuolisia epävarmuustekijöitä.

Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2019 (milj. euroa)

   
Perusparannukset ja -korjaukset 170
Uudisrakennusinvestoinnit 70
Yhteensä 240

Tunnuslukutaulukko (sis. myyntivoitot ja -tappiot)

  2017 toteutuma
liikelaitos
konserni 2018
ennakoitu
liikelaitos
konserni 2019
arvio
liikelaitos
konserni
             
Liikevaihto, milj. € 621 625 624 627 642 646
— Vuokraus 602 606 605 609 623 627
— Palvelut 18 18 19 19 19 19
Liiketoiminnan muut tuotot 101 101 48 48 33 33
Vuokraustoiminnan käyttökate, milj. € 326   295   294  
— % liikevaihdosta 52   47   46  
Poistot (sis. arvonalentumiset) 222   210   214  
Liikevoitto, milj. € 186 182 108 104 104 100
— % liikevaihdosta 30 29 17 17 16 16
Tilikauden tulos, milj. € 157 162 85 90 80 84
— % liikevaihdosta 25 26 14 14 12 13
Taseen loppusumma 4 509 4 553 4 489 4 533 4 469 4 513
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € 125   135   85  
Investoinnit, milj. € 238   250   240  
Investoinnit % liikevaihdosta 38   40   37  
Sijoitetun pääoman tuotto, % koko toiminnasta 4,3 4,2 2,6 2,5 2,5 2,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % vuokraustoiminta 2,4   2,0   1,9  
Oman pääoman tuotto, % 5,4 5,5 2,9 3,0 2,8 2,9
Oman pääoman tuotto, %, vuokraustoiminta in-house 2,1   1,5   1,5  
Omavaraisuusaste, % 65 65 65 64 65 64
Henkilöstömäärä 348 350 356 356 362 362

Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)

  2017
toteutuma
2018
ennakoitu
2019
arvio
       
Tuloutus tulomomenteille      
12.28.99 Takausmaksut 3,0 1,7 1,3
13.01.04 Korot valtion lainoista 9,1 6,4 5,4
13.05.01 Voiton tuloutus 125,0 135,0 85,0
15.01.02 Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 68,3 21,0 19,5
Yhteensä 205,4 164,1 111,2

2019 talousarvio
2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio
2017 tilinpäätös