Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 402 270 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Valtuus

Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2018, saa vuonna 2019 tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen valtuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa. Valtuudesta aiheutuu valtiolle menoja vuoteen 2020 saakka.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Asiakkaiden osuus, jotka maksavat mielellään veronsa, % 79 - 80
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä valvonta on tehokasta, % 78 - 80
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakaskohtaisen perinnän kertymä, % 53 68 68
Sähköisten tuloveroilmoitusten osuus, henkilöasiakkaat, % 57 57 60
Sähköisten verokorttimuutosten osuus, % 60 60 65
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet1) 5 038 5 062 4 973
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,6 9,0 8,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,62 3,62 3,62

1) Tullin verotustehtävien siirtoina Verohallintoon on huomioitu lisäyksinä vuoden 2017 alusta 205 htv auto- ja valmisteverotukseen ja vuoden 2018 alusta 3 htv maahantuonnin arvonlisäverotuksen rekisteröityjen arvonlisäverovelvollisten verotukseen. Lisäksi vuoden 2019 osalta on huomioitu 1 htv:n vähentyminen YTJ:n siirtyessä PRH:n vastuulle.

Verohallinto toteuttaa kokonaisarkkitehtuuriuudistusta, joka kattaa kaikki nykyiset verolait ja niiden käsittelyä hoitavat verotusohjelmistot. Uudistus perustuu tuotepohjaiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Uudistuksella turvataan verotuksen pidemmän aikavälin häiriötön toiminta.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2019 2020 Yhteensä
vuodesta 2019
lähtien
       
Ennen vuotta 2019 tehdyt sitoumukset 6 638 6 464 13 102
Menot yhteensä 6 638 6 464 13 102

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 411 329 372 551 405 220
Bruttotulot 4 424 3 950 2 950
Nettomenot 406 905 368 601 402 270
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 129 070    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 127 985    

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:

1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen

2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2019

3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa

4) tietojärjestelmien kokonaisuudistus

5) 1.1.2019 alkaen PRH:lle siirtyvät Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tehtävät.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 28.10.02 2 000
Tilannekuvatoiminnan käyttöönotto 160
Valmiste- ja autoverotuksen vienti Gentaxiin 5 300
Verotustehtävät (siirto momentille 28.10.02) -40
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentille 28.30.03) -55
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 28.30.03) 100
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) (siirto momentille 32.40.03) -1 000
Eläkemaksurakenteen muutos 866
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -42
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -21
Palkkausten tarkistukset 9 633
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -87
Toimintamenojen tuottavuussäästö -2 069
Toimintamenosäästö (HO 2015) -3 964
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -1 193
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -871
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 2 567
Vuokramenojen indeksikorotus 175
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -287
Tasomuutos 22 497
Yhteensä 33 669

2019 talousarvio 402 270 000
2018 I lisätalousarvio 2 892 000
2018 talousarvio 368 601 000
2017 tilinpäätös 405 820 000