Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 046 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2019, jotka tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita:

Vaikuttavuustavoite Toiminnallinen tulostavoite
   
Työllisyysaste nousee, tuottavuus kasvaa. Edistämme Suomen kilpailukykyä ja työmarkkinoiden toimintaa.
  Edistämme sisämarkkinoiden toimivuutta.
Valtiontalous vahvistuu, kestävyysvaje pienenee, velkaantumisaste alenee. Vaikutamme tehokkaan maakuntaratkaisun syntymiseen.
  Edistämme koko julkisen sektorin kustannusten karsimista.
  Varmistamme hallitusohjelman suorien sopeutustoimien toteutumisen.
Verovaje on alhainen. Turvaamme verotuksen edellytyksiä.
Kuntatalouden rahoitusasema paranee. Edistämme kuntien kustannusten karsimista.
Julkisen hallinnon palvelut paranevat. Digitalisoimme julkisia palveluja.
  Uudistamme digitalisoinnin ohjaus- ja investointimallia.
  Uudistamme valtion alue- ja keskushallinnon rakenteen.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Henkilötyövuodet 328 339 339
Sairauspoissaolot, pv/htv 5 6 6
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,6 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 28 923 30 655 31 546
Bruttotulot 564 240 500
Nettomenot 28 359 30 415 31 046
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 838    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 774    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) -7
Rahoituspalveluasioiden erityisasiantuntija Suomen EU-edustustoon Brysseliin 202
Rahoituspalveluasioiden erityisasiantuntija Suomen EU-edustustoon Brysseliin (siirto momentille 24.01.01) -202
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 52
Tuottavuuslautakunnan menot 40
Eläkemaksurakenteen muutos 187
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -7
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -4
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015) -225
Palkkausten tarkistukset 928
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -9
Toimintamenojen tuottavuussäästö -187
Toimintamenosäästö (HO 2015) -315
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -86
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 264
Yhteensä 631

2019 talousarvio 31 046 000
2018 I lisätalousarvio 1 778 000
2018 talousarvio 30 415 000
2017 tilinpäätös 30 295 000