Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 941 795 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja Puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta Puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 1 800 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen Puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen

4) Puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

7) Puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen

8) vapaaehtoisen asepalveluksen kutsuntaterveystarkastuksista aiheutuviin menoihin.

Valtuus

1) Vuonna 2019 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2019—2022 enintään 163 616 000 euroa (Vuoden 2019 toimintamenojen tilausvaltuus).

2) Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 9 561 000 eurolla siten, että valtuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2018—2022 enintään 156 880 000 euroa.

3) Vuonna 2019 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään Puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:Momentin bruttomenojen 1 973,6 milj. euroa arvioidaan jakautuvan seuraavasti: palkkausmenot 767,5 milj. euroa, materiaalin kunnossapidon ja joukkojen varustamisen menot (pl. palkat) 426,8 milj. euroa, kiinteistömenot 270,0 milj. euroa, asevelvollisten koulutuksen ja ylläpitohuollon menot (pl. palkat) 146,3 milj. euroa sekä muut toimintamenot 363,0 milj. euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2019 2020 2021 2022 Yhteensä vuodesta 2019 lähtien
           
Vanhat tilausvaltuudet          
KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus 3 000 3 000     6 000
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus 95 131 93 897     189 028
Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuus 8 986 6 380 5 600   20 966
Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuus 25 045 13 330 8 754   47 129
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän palveluhankinta -tilausvaltuus 4 581 4 581     9 162
Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuus 106 510 28 762 1 860 5 160 142 292
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 243 253 149 950 16 214 5 160 414 577
           
Uusi tilausvaltuus          
Vuoden 2019 toimintamenojen tilausvaltuus 7 507 110 090 37 489 8 530 163 616
Uusi tilausvaltuus yhteensä 7 507 110 090 37 489 8 530 163 616
           
Valtuudet yhteensä 250 760 260 040 53 703 13 690 578 193

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 19 henkilötyövuotta vuoteen 2018 verrattuna. Vähennys aiheutuu pääosin henkilöstösuunnittelun perusteena käytetystä edellisvuotta alhaisemmasta tehtävien täyttöasteesta.

Vuoden 2019 toimintamenojen tilausvaltuudella turvataan käytettävyystavoitteiden edellyttämät järjestelmien huolto- ja ylläpitosopimukset, pitkän toimitusajan varaosahankinnat sekä tarvittavat muut palvelut vuosille 2019—2022.

Uusi tilausvaltuus ja vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuuteen esitetty muutos kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 1 891 766 1 973 293 1 973 631
Bruttotulot 33 761 32 062 31 836
Nettomenot 1 858 005 1 941 231 1 941 795
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 142 592    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 188 176    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 2 819 1 960 1 841
— muut tuotot 15 994 16 501 15 669
Tuotot yhteensä 18 813 18 461 17 510
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 18 095 16 527 16 340
— osuus yhteiskustannuksista 328 1 009 300
Kustannukset yhteensä 18 423 17 536 16 640
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 390 925 870
Kustannusvastaavuus, % 102 105 105
       
Hintatuki 175 155 155
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 565 1 080 1 025

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aiemmista päätöksistä aiheutuva siirto momentille 27.10.18 -3 962
Ennakollinen kustannustasotarkistus (2019) 17 585
Palkatun henkilöstön määrän lisääminen (100 htv) 5 800
Puolustusvoimien ruokahuolto (HO 2015) -2 000
Siirto momentille 27.01.01 -1 100
Sotilastiedustelulaki 9 770
Toteutunut kustannustasotarkistus (2017) -9 160
Eläkemaksurakenteen muutos -30 340
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -361
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -181
Palkkausten tarkistukset 29 038
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -251
Toimintamenosäästö (HO 2015) -5 540
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -8 867
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -2 509
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 2 816
Vuokramenojen indeksikorotus 1 236
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -1 410
Yhteensä 564

2019 talousarvio 1 941 795 000
2018 I lisätalousarvio -3 527 000
2018 talousarvio 1 941 231 000
2017 tilinpäätös 1 903 589 000