Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
              20. Erityismenot
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 090 000 euroa.

Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että järjestelmä on käytössä kaikissa hätäkeskuksissa vuoden 2019 aikana. Hätäkeskuslaitos varautuu hätäkeskustietojärjestelmän jatkokehittämiseen vuosina 2019—2022.

Hätäkeskuslaitos on tehnyt hätäkeskustoiminnasta annetun lain nojalla sopimuksen ulkoministeriön konsulipalvelujen avustavien asiakaspalvelutehtävien hoitamisesta Hätäkeskuslaitoksen toimesta aikana 16.4.2018—31.7.2020. Tehtävän hoitamiseksi siirretään tarvittava kuutta henkilötyövuotta vastaava määräraha määräaikaisesti Hätäkeskuslaitokselle.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2019 2020 Yhteensä
vuodesta 2019
lähtien
       
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, lisävaltuus (2015 II LTA)      
Ennen vuotta 2019 tehdyt sitoumukset 5 740 800 6 540
Menot yhteensä 5 740 800 6 540
Hätäkeskuslaitos 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Tuotokset      
Ilmoitusten määrä, kpl, josta 3 720 000 3 950 000 3 950 000
— hätäpuhelujen määrä, kpl 2 680 000 2 750 000 2 750 000
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl 1 790 000 1 700 000 1 700 000
Panokset      
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa 51 971 51 888 53 725
Henkilötyövuodet 583 600 600
Toiminnan tehokkuus      
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) 8 400 8 400 8 400
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään 9,0 9,4 9,4
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään 13,4 12,8 12,8
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) 3,64 3,4 3,4
       
Henkiset voimavarat      
Henkilöstön määrä 607 600 600
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) 3,21 3,5 3,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 16,2 15 15

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 51 971 51 888 53 828
Bruttotulot 2 788 2 700 2 738
Nettomenot 49 183 49 188 51 090
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 19 522    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 20 134    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 2 662 2 700 2 738
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 603 1 301 1 446
— osuus yhteiskustannuksista 876 1 319 1 100
Kustannukset yhteensä 2 479 2 620 2 546
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 183 80 192
Kustannusvastaavuus, % 107 103 108

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Häke-uudistukseen liittyvien vuokrasopimusten päättymisten omavastuuosuuksien päättyminen 75
Konsulipalvelujen avustavien asiakaspalvelutehtävien hoitaminen Hätäkeskuslaitoksessa (siirto momentilta 24.01.01) 694
Vuokrasäästö (Hämeenlinna, Mikkeli ja Lohja) 147
Eläkemaksurakenteen muutos 103
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -7
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -4
Palkkausten tarkistukset 1 211
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -11
Toimintamenojen tuottavuussäästö -237
Toimintamenosäästö (HO 2015) -150
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -163
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -112
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 365
Vuokramenojen indeksikorotus 27
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -36
Yhteensä 1 902

2019 talousarvio 51 090 000
2018 I lisätalousarvio 378 000
2018 talousarvio 49 188 000
2017 tilinpäätös 49 795 000