Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

20. RajavartiolaitosPDF-versio

Selvitysosa:Rajavartiolaitos toimii sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on osa Eurooppalaista raja- ja merivartiostoa ja osa Suomen puolustusjärjestelmää. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin olosuhteissa. Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina ovat rajaturvallisuus, turvallisuus merialueilla sekä alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius.

Rajavartiolaitoksen toimintaan vaikuttavat merkittävimmin tilanne Venäjällä, laiton maahantulo ja terrorismi Euroopan unionin alueella, Euroopan unionin yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän ja meripolitiikan kehittyminen sekä yleinen taloudellinen tilanne.

Rajavartiolaitos vahvistaa itärajan valvontaa ja kykyä torjua turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Kyky turvallisuustehtäviin merialueilla varmistetaan. Uusitaan vene- ja ilma-aluskalustoa. Rajavartiolaitos ottaa vastaan ympäristöonnettomuuksien operatiivisen johtovastuun avomerellä. Rajavartiolaitoksen valmiutta toimia kaikissa turvallisuustilanteissa kehitetään. Edistetään EU:n rajaturvallisuutta ja merellistä turvallisuutta. Rajavartiolaitos osallistuu Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) koordinoimiin yhteisiin operaatioihin EU:n ulkorajoilla ja muuhun kansainväliseen toimintaan osoittamalla niihin henkilöstöä ja kalustoa (Rajavartiolaki 578/2005 15 a—c §).

Turvallisuus on nostettu EU-kehityksen prioriteetiksi ja hallituksen painopistealueeksi. Rajaturvallisuus ja uskottava ulkorajavalvonta ovat muuttuneen turvallisuustilanteen keskiössä. Rajavartiolaitoksen erityisiä prioriteettikohteita ovat itärajan turvallisuus ja Helsinki-Vantaan liikenteen sujuvuuden takaaminen. Rajavartiolaitos toimeenpanee kehyskauden loppuun ulottuvat uudet sopeuttamistoimet.

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 232 934 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille

3) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen.

Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen (HE 18/2018 vp) laiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi. Siirto momentilta 35.01.04 liittyy lakiesitykseen.

Sisäministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Laatu ja palvelukyky (ind) 98 94 95
Tuottavuus (ind) 131 122 120
Taloudellisuus (ind) 118 113 113
Henkilötyövuodet 2 635 2 676 2 850
Kustannukset (milj. euroa) 256,7 257,3 240,0
Rajaturvallisuus

Suomen ulkorajavalvonta on tehokasta ja uskottavaa. Rajavartiolaitos vahvistaa Suomen turvallisuutta ja torjuu Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvia turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Rajaliikenne on turvallista ja sujuvaa. Rikostorjunta on vaikuttavaa. Rajavartiolaitos lisää ihmisten turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa.

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Rajaturvallisuus(1—5) 4,1 4,0 4,0
Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,7 3,7 3,7
Yhdyshenkilötoiminnan perusteella estetyt luvattomat rajanylitykset (kpl) 1 964 1 695 1 695
Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,4 4,3 4,3
Rajavalvonta      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,1 4,0 4,0
— Rajatarkastusten kattavuus saapuva (1—5) 5,0 5,0 5,0
— Rajatilannekuvan laatu (1—5) 4,2 3,9 3,9
— Rajatarkastusten laatu (1—5) 1,7 2,1 2,1
— Rajatapahtumien estäminen (1—5) 3,9 4,2 4,2
— Rajatapahtumien paljastaminen (1—5) 2,8 3,3 3,3
— Rajatarkastusten oikeusturva (1—5) 4,6 4,8 4,8
— Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5) 5,0 4,3 4,3
— Rikostorjunnan oikeusturva (1—5) 4,9 5,0 5,0
— Rajatarkastusten sujuvuus, RVL:n toimenpiteet (1—5) 5,0 5,0 5,0
— Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu (1—5) 4,1 3,6 3,5
Partiointi (h) 264 311 260 197 261 032
Tekninen valvonta (h) 2 730 241 2 708 000 2 715 000
Rajatarkastukset (milj. hlöä) 14,5 14,8 16,2
Rajatarkastusten sujuvuus, RVL:n toimenpiteet (min) 6,6 6,8 7,3
Pääsyn epääminen (kpl) 992 875 880
Käännyttämispäätös (kpl) 351 297 297
Rikosilmoitus (kpl) 792 750 750
Valtionrajarikos (kpl) 149 115 115
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) 55 68 68
Muu rikos tai rikkomus (kpl) 3 298 2 948 2 948
Turvallisuuspalvelut harva-alueilla (poliisi- ja virka-aputehtävät) (kpl) 766 611 611
Etsinnät maa-alueilla (kpl) 360 259 259
Ensihoitotehtävä, muu kuin meripelastus (kpl) 1 076 633 633
Rajaturvallisuus      
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa 228,3 230,0 242,5
Henkilötyövuodet 2 343 2 392 2 548
Tuottavuus (ind) 136 126 124
Taloudellisuus (ind) 122 116 117
Turvallisuus merialueilla

Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksen johtamis- ja toimintavalmius merellisiin monialaonnettomuuksiin on välitön. Rajavartiolaitos edistää merellisen ympäristön suojelua.

2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Turvallisuus merialueilla(1—5) 4,5 4,0 4,0
Meripelastus      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,6 4,6 4,6
Meripelastustehtävät (kpl) 1 407 1 368 1 368
Pelastettu henkilö (kpl) 3 148 3 200 3 200
Merellisen ympäristön suojelu      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,3 2,3 2,3
Aluspäästötapausten määrä (kpl) 30 32 32
Turvallisuus merialueilla      
Kustannukset (milj. euroa) 12,9 12,3 13,0
Henkilötyövuodet 132 128 137
Tuottavuus (ind) 102 98 92
Taloudellisuus (ind) 92 90 87
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius

Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja valtakunnan puolustamiseen.

2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius(1—5) 3,6 3,5 3,5
Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,5 3,7 3,7
Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,6 3,5 3,4
Koulutusvuorokaudet asevelvolliset (kpl) 101 846 106 230 108 290
Koulutusvuorokaudet henkilöstö (kpl) 6 292 5 520 5 520
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius      
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa 15,6 14,9 15,7
Henkilötyövuodet 160 155 165
Tuottavuus (ind) 151 155 165
Taloudellisuus (ind) 135 139 140
Henkiset voimavarat

Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.

Henkiset voimavarat 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Henkilötyövuodet 2 645 2 668 2 682
Sairauspoissaolot (pv/htv) 8,5 8,0 8,0
Työilmapiiri (1—5) 3,6 3,6 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 244 164 243 792 241 434
Bruttotulot 10 707 8 500 8 500
Nettomenot 233 457 235 292 232 934
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 27 313    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 24 885    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EU-puheenjohtajakauden 2019 turvallisuuskustannukset 300
Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkorajaliikenteen kasvu 2 350
Ulkorajoilla tehtävien rajatarkastusten tehostaminen -500
Ydintoimintojen turvaaminen, valtion yhteiset palvelut 2 000
Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntatehtävät (1 htv) (siirto momentilta 32.01.02) 60
Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntatehtävät (3 htv) (siirto momentilta 35.01.04) 180
Eläkemaksurakenteen muutos -8 887
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -62
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -31
Palkkausten tarkistukset 6 049
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -49
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 120
Toimintamenosäästö (HO 2015) -1 530
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -769
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -486
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 182
Vuokramenojen indeksikorotus 128
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -173
Yhteensä -2 358

2019 talousarvio 232 934 000
2018 I lisätalousarvio 1 860 000
2018 talousarvio 235 292 000
2017 tilinpäätös 231 029 000

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)

Momentille myönnetään 9 010 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon

2) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen

3) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

4) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja muihin välttämättömiin venehankintoihin sekä niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

5) ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin

6) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin

7) meriveneiden hankintaan ja veneiden varustamiseen siltä osin kuin niitä ei makseta EU:lta saatavalla rahoituksella momentilta 26.01.24.

Tilausvaltuuksista aiheutuvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisena.

Momentille voidaan myös tulouttaa oikaisuina sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

Selvitysosa:Vuoden 2012 toisessa lisätalousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AS 322 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon. Valtuuden perusteella tehtiin vuonna 2013 sopimus modifikaatiosta ja huollosta. Hanke ajoittuu vuosille 2013—2020 ja sen kokonaiskustannusarvio on 33 710 000 euroa.

Vuoden 2018 talousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden seitsemän meriveneen hankintaan. Valtuuden perusteella tehtiin sopimus vuonna 2018 veneiden hankinnasta. Hankinta ajoittuu vuosille 2018—2020 ja sen kokonaiskustannusarvio on 22 500 000 euroa. EU:n komission ennakkopäätöksen mukaan kolmen veneen rahoittamiseen on mahdollista saada 8 100 000 euroa EU-rahoitusta. Tämä EU-rahoitus vähentää vastaavasti tulevien vuosien talousarviorahoituksen tarvetta. Talousarviorahoitusta hankintaan on kaikkiaan varattu 14 400 000 euroa. Venesarjalle haetaan öljysuojarahaston rahoitusta yhteensä arviolta noin 4 000 000 euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2019 2020 Yhteensä
vuodesta 2019 lähtien
       
Super Puma modifikaatio ja G-huolto      
Ennen vuotta 2019 tehdyt sitoumukset 7 400   7 400
Meriveneen hankinta      
Ennen vuotta 2019 tehdyt sitoumukset 4 300 3 800 8 100
Menot yhteensä 11 700 3 800 15 500

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -6 490
Yhteensä -6 490

2019 talousarvio 9 010 000
2018 talousarvio 15 500 000
2017 tilinpäätös 13 641 000