Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 746 518 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle

2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille.

Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa poliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Valvonta- ja hälytystoiminta sekä liikenneturvallisuus

Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus pyritään säilyttämään. Suomen EU-puheenjohtajakausi ja siihen liittyvät turvaamistehtävät edellyttävät poliisin resurssien uudelleen kohdentamista aiheuttaen osaltaan haasteita muun muassa toimintavalmiusaikojen ja hälytyspalveluiden tason säilyttämisessä sekä ennalta estävään toimintaan kohdentuvan toiminnan vähentämistä, koska perustoimintaan osoitettavia resursseja ei voi lisätä. Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvän valvonnan tasoa arvioidaan ja siitä raportoidaan. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset edellyttävät poliisin henkilökohtaisten suojavälineiden, aseistuksen sekä ajoneuvojen päivittämistä. Alkoholilainsäädännön muutos vaikuttaa myös poliisin työmäärään ja tehtäväjärjestelyihin. Laittoman maahantulon tilanne pyritään säilyttämään Suomessa hallittuna ja toimenpiteet laittoman maahantulon torjumiseksi ovat uskottavia ja tehokkaita. Kielteisten turvapaikkapäätösten täytäntöönpano pyritään pitämään tehokkaana niiltä osin kuin poliisi voi siihen vaikuttaa.

Liikennevalvonnan vaikuttavuus pyritään säilyttämään huolimatta siitä, että liikennevalvontaan kohdennettua työaikaa joudutaan osoittamaan myös yleisen järjestyksen ja turvallisuuden hallintaan sekä rikostorjuntaan. Liikenteen sääntelyn ja seuraamusten merkittävät muutokset edellyttävät laajasti henkilöstön kouluttamista, mikä sitoo liikennevalvonnan henkilöstöresurssia vuonna 2019. Lisäksi EU-puheenjohtajakauden aikana liikennevalvonnan resursseja kohdennetaan turvajärjestelyihin. Näitä vaikutuksia pyritään kompensoimaan kehittämällä valvonnan kohdentamista ja automaattista liikennevalvontaa lisäämällä. Poliisin paljastamien rattijuopumusten, törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisen tason sekä raskaan liikenteen valvonnan tason arvioidaan edellä mainituista syistä laskevan hieman.

Valvonta 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (ABC-tehtävät/htv) 808 762 796
Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv 882 996 1 237
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet 1 305 1 359 1 357
Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa 133 733 137 000 139 000
Taloudellisuus (kustannukset/ABC-tehtävät), euroa 127 141 128,7
Palvelukyky ja laatu      
Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 - 3,0 -
Onnistuminen liikennevalvonnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 - 3,08 -
Onnistuminen poliisin partioinnissa ja muussa näkyvässä toiminnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 - 3,0 -
Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv 524,3 492 4851)
— josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv 44,1 40 38,0
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl 552 755 590 000 600 000
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl 3 770 3 300 3 100
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl 4 380 5 100 4 500
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl 18 383 17 500 16 500
Suoritteet      
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl 1 055 295 1 000 000 1 080 000
— josta oma-aloitteiset tehtävät, % 36,7 30,0 33,0
Oma-aloitteellisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu | 15 Vahingonteko | 34 Päihtynyt henkilö | 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) 9,1 8,0 9,0
       

1) Vähenee EU-puheenjohtajuuden tehtävien ja koulutustarpeiden takia, huomioitu myös seuraamusmäärissä.

Hälytystoiminta 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (A- ja B-hälytystehtävät, määrä/htv) 274 283 280
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet 1 963 1 963 1 963
Hälytystoiminnan kustannukset, 1 000 euroa 179 427 183 900 186 600
Taloudellisuus (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa 334 341 339
Palvelukyky ja laatu      
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 9,3 10,0 10,2
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min 18,3 18,5 19,3
Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä) 70,1 69,0 66,0
Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä) 91,8 88,0 85,0
Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 - 3,24 -
Suoritteet      
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl 26 089 26 000 26 800
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl 537 079 540 000 550 000
A, B ja C hälytystehtävien määrä enintään, kpl 1 055 295 1 000 000 1 080 000
Rikostorjunta

Turvallisuustilanteen muutoksesta johtuvien uhkien torjunta tarkoittaa rikostorjunnan sisällä voimakasta panostusta vakavien henkeen ja terveyteen kohdistuneitten rikosten sekä seksuaalirikosten sekä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän rakenteita murentavien rikosten tutkinnan suorituskyvyn varmistamiseen. Rikosten luonteen muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi, vaatii niiden selvittäminen enemmän resursseja. Lisäksi toimintaympäristön muutos edellyttää resurssien kohdentamista ennalta estävän toiminnan akuutteihin ja aikaa vieviin ilmiöihin kuten väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin sekä vihapuheen torjuntaan. Tämä tarkoittaa väistämättä päivittäisrikollisuuden torjuntaan käytettävissä olevan resurssin vähenemistä. Huumausainerikollisuuden lisääntymisen vaikutukset poliisin toimintaan arvioidaan.

Rikoslakirikosten selvitystason (pl. liikennerikokset) arvioidaan pysyvän nykytasolla. Jo vuosia kestäneen tutkinta-aikojen pidentymisen ennakoidaan jatkuvan. Poliisin rikostorjunnan tuloksellisuus pysyy nykytasolla, koska rikosten esikäsittelyn ja tutkinnan nopeutetun menettelyn kehittämisellä lisätään rikostorjunnan tehokkuutta. Poliisin mahdollisuudet panostaa mm. sarjoittamistyötä edellyttävään ns. pimeänä poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittämiseen ovat entistä haasteellisemmat. Piilorikollisuuden paljastamisen edellytysten arvioidaan heikkenevän ja tämä voi realisoitua jatkossa myös kaikkien törkeiden rikosten, mm. huumausainerikosten, vähentyneenä paljastamisena. Poliisi seuraa tutkinta-aikojen ja rikosten selvitysasteen kehitystä ja raportoi näistä. Tämä on tärkeää, jotta poliisin toimintakyky ja mahdollisuudet ovat selkeästi arvioitavissa.

Vuonna 2019 jatketaan väkivaltaisiin ääriliikkeisiin liittyvien rikosten ja viharikosten aktiivista ennalta estämistä, paljastamista ja selvittämistä sekä kehitetään Ankkuritoimintaa, poliisitoimintaa sosiaalisessa mediassa ja verkkorikostutkintaa. Lisäksi jatketaan vakavien sekä vaarallisten vihjeiden tunnistamiskyvyn ja tiedonkulun parantamista tavoitteena käytössä olevan tiedon tehokas hyödyntäminen, tarkemman analyysin mahdollistaminen sekä viranomaisten reagointinopeuden ja ennalta estämiskyvyn parantaminen.

Vaikuttavuuden lisäämiseksi talousrikostorjunnassa pyritään nykyistä enemmän reaaliaikaiseen rikostutkintaan, avoinna olevien juttujen määrän vähentämiseen, tutkinta-aikojen lyhentämiseen ja takaisin saadun rikoshyödyn määrän kasvuun entistä tiiviimmällä poliisi-syyttäjä -esitutkintayhteistyöllä. Myös yhteistyötä keskeisten yhteistyötahojen verohallinnon, ulosoton ja pesänhoitajien kanssa tulee kehittää.

Tietoverkkorikollisuuden torjunnassa pannaan täytäntöön vielä toteuttamatta olevat kansallisen kyberstrategian täytäntöönpano-ohjelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset erityisesti ennalta estävän toiminnan osalta. Osallistutaan uuden kansallisen kyberstrategian ja sen toimeenpano-ohjelman valmistelutyöhön. Kyberrikostorjuntakeskuksen resurssien ja toimintakyvyn vahvistuessa vaikeutetaan vakavan ja järjestäytyneen tietoverkkorikollisuuden toimintamahdollisuuksia. Osallistutaan kansainvälisiin ja kansallisiin kyberharjoituksiin yhteistoiminnan kehittämiseksi poliisin ja muiden viranomaisten välillä.

Rikostorjunta 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) 73 71 74
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet 3 605 3 707 3 716
Rikostorjunnan kustannukset, 1 000 euroa 332 234 340 800 346 000
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa 1 254 1 302 1 254
Palvelukyky ja laatu      
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään 49,8 50,0 50,0
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk 125 126 129,0
Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään 37,1 37,0 37,0
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, vähintään 97,8 85,0 90,0
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, ka, vrk, enintään 439 455 430
Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 3,06 -
Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 2,76 -
Onnistuminen huumerikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 2,91 -
Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 2,85 -
Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 2,77 -
Onnistuminen viharikosten selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 2,89 -
Onnistuminen tietoverkkorikollisuuden torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 2,79 -
IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet 41 40 41
Suoritteet      
Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset 632 405 756 000 756 000
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 264 895 276 000 276 000
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa 20,9 18,0 20,0
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 15,7 15,0 17,0
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl 2 097 2 100 2 150
Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl 2 488 2 500 2 400
Päätettyjen järjestäytyneen rikollisuuden juttujen määrä, kpl 848 1 000 1 000
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl 36 019 35 000 35 000
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä 1 004 950 1 000

1) Lähde: Poliisibarometri

Lupahallinto

Poliisin lupahallinto vaikuttaa hallinnollisen päätöksenteon ja valvonnan keinoin rikoksia ennalta estävästi sekä yleistä järjestystä ja turvallisuutta turvaavasti yhteiskunnassa, jonka turvallisuustilanne on muutoksessa. Poliisi turvaa maksullisen lupahallinnon riittävän palvelutason, tehokkaat menettelyt ja näitä vastaavat resurssit kustannusvastaavuudesta huolehtien. Lupahallinnon toiminnot ja prosessit uudistuvat hallinnollisesti kevyemmiksi. Poliisi huolehtii sähköisten lupapalveluiden ja asianhallinnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä siten, että palvelut ovat asiakasystävällisiä, teknistä kehitystä tarkoituksenmukaisesti hyödyntäviä ja toiminnallisesti tehokkaita. Pääasiallisena palvelun tarjoamisen tapana ovat sähköiset palvelut ja sähköisen asioinnin käyttöaste säilyy suunnitelmallisesti korkealla tasolla. Käyntiasiointi täydentää sähköistä palvelua. Lupahallinnon henkilöstön osaaminen ydintehtävissä vahvistuu.

Poliisin lupahallinto tuottaa lupapalvelut kokonaistaloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Vuoden 2017 alusta käyttöönotetulla resurssimallilla varmistetaan henkilöresurssien oikea mitoitus suhteessa lupahallinnon tehtäviin. Vuosina 2017—2018 lupahallinnon resursseja on vähennetty resurssimallin mukaisesti. Resurssimallia koskevien periaatteiden mukaisesti oikeaa voimavarojen tasoa arvioidaan aina kehittämistyön vaikutuksia suunniteltaessa. Sakkolain muutoksen johdosta poliisi käsittelee 1.6.2019 alkaen kaikki ajokiellot, mikä tarkoittaa noin 17 000 uutta ajokieltoasiaa vuosittain.

Maksullinen lupahallinto (lupapalvelu) 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (poliisin käsittelemät maksulliset asiat/maksullinen lupa-htv) 2 809 2 545 2 619
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet (maksullinen) 377 402 402
Lupahallinnon tuottoennuste/arvio, 1 000 euroa 46 843 48 300 48 300
Lupapalvelujen kustannukset (maksullinen), 1 000 euroa 46 391 48 300 48 300
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin käsittelemät maksulliset asiat), euroa 44 43 45
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, % 99,7 100 100
Palvelukyky ja laatu      
Onnistuminen lupahallinnossa, arvosana 1—41) - 3,37 -
Sähköisen asioinnin toteutuma-aste (%) 33 39 40
Sähköisen asioinnin käyttöaste (%) 67 70 70
Ajanvarauksen käyttöaste (varausten määrä/asiakaskäyntimäärä), %2) 44 50 55
Käyntiasioinnin asiakasmäärän kehitys 764 000 797 000 648 000
Suoritteet      
Poliisin käsittelemät maksulliset lupa-asiat yhteensä, kpl 1 059 007 1 023 000 1 053 000

1) Lähde: Poliisibarometri

2) Ajanvarausten määrä/asiakaskäyntimäärä

Maksuton lupahallinto (sis. lupavalvonta) 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet1) 213 200 200
Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1 000 euroa 19 618 20 100 20 300
Suoritteet      
Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl (sis. ajo-oikeuspäätökset, aselupien peruutus- ja varoituspäätökset sekä järjestyksenvalvoja- ja vartijakorttien peruutukset ja varoitukset) 86 753 65 000 85 000

1) Lakimuutoksen vaikutuksia poliisin lupahallinnon resursointiin ei tässä yhteydessä ole huomioitu.

Poliisikoulutus

Poliisin henkilöstö- ja osaamistarpeeseen vastataan tutkinto- ja täydennyskoulutuksella. Uusien poliisi (AMK) -tutkinto-opiskelijoiden määrä esitetään asetettavaksi vähintään 400 aloittavan opiskelijan tasolle vuonna 2019. Poliisikoulutusta annetaan edelleen molemmilla kansalliskielillä. Koulutuksessa painotetaan kansainvälisen poliisiyhteistyön ja monikulttuurisuuden edellyttämää ammattitaitoa. Koulutuksen tuottavuutta parannetaan laajentamalla verkko-opetuksen käyttöä. Poliisiammattikorkeakoulu tuottaa tutkimustietoa poliisitoiminnan, sisäisen turvallisuuden ja oppilaitoksen opetuksen kehittämiseen.

Poliisikoulutus 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Tuottavuus      
Vuoden aikana suoritetut tutkintokoulutuksen opintopisteet/opettajien kokonaishtv 475 500 600
Taloudellisuus      
Poliisiammattikorkeakoulun kokonaiskustannukset, 1 000 euroa 25 966 26 000 26 000
Henkilötyövuodet 187 189 189
Poliisi (AMK) -tutkintokoulutuksen opintopisteen hinta, enintään, euroa 255 230 200
Poliisi (ylempi AMK) -tutkintokoulutuksen opintopisteen hinta, enintään, euroa 358 230 200
Palvelukyky ja laatu      
Poliisi (AMK) -tutkinnosta tavoiteajassa valmistuneet, % 91 95 93
Poliisi (AMK) -tutkintokoulutuksen harjoittelun osaamistavoitteiden saavuttaminen, 1—5 3,4 3,4 3,5
Suoritteet      
Poliisi (AMK) koulutukseen hakevien lukumäärä aloituspaikkaa kohden 10 10 10
Poliisi (AMK) koulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä 337 400 400
Poliisi (AMK) koulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä 239 227 351
Julkaisut, kpl 27 38 38

Yhteiset palvelut - tukitoiminnot ja muut tehtävät

2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Yhteiset palvelut - tukitoiminnot1)      
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet 1 476 1 469 1 440
       
Yhteiset palvelut - muut tehtävät2)      
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet 710 711 704
Muiden tehtävien kustannukset, 1 000 euroa 63 385 64 900 65 800

1) Tukitoiminnot = taloushallinto, henkilöstöhallinto, materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tutkimus- ja analyysitoiminto, koulutus, työhyvinvointi, konsernipalvelut, ohjaustoiminnot

2) Muut tehtävät = vartijat, vankilatoiminnot, vankikuljetukset, virka-avut, löytötavaratoiminto, kantelu- ja valitusasiat, lupahallinnon erillistoiminnot

Henkiset voimavarat

Poliisi sopeuttaa toimintansa sille myönnettyyn määrärahaan sopeuttamissuunnitelmansa mukaisesti. Säästötoimenpiteitä kohdennetaan mm. keskitettyyn rahoitukseen sekä kehittämishankkeisiin. Tällä kohdennuksella pyritään hillitsemään poliisin henkilöstön ja aivan erityisesti poliisimiesten htv-vähennyksiä. Poliisin henkilöstömäärä sovitetaan taloudellisiin reunaehtoihin.

Henkiset voimavarat 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Henkilötyövuodet1) 9 649 9 811 9 782
Naisia, %-osuus 29,1 29,5 29,4
Poliisimiehet, htv 7 149 7 250 7 200
Naisia, %-osuus 16,8 16,3 16,8
Opiskelijat, htv2) 182 253 278
Naisia, %-osuus 30,7 30,0 30,5
Muu henkilöstö, htv 2 319 2 308 2 304
Naisia, %-osuus 67,8 68 68
Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja päällikkötasolla 11,8 11,2 11,8
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,4 9,9 9,5
Työtyytyväisyysindeksi - - 3,5

1) Lähde PolStat, kaikki momentit. Vuoden 2017 toteutumassa poliisin momentilta 26.10.01 palkattujen osuus yht. 9 601,5 htv, muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 47,8 htv. Vuoden 2018 ja 2019 arvioissa muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 40 htv.

2) Opiskelijoilla tarkoitetaan käytettävissä olevaan työvoimaan luettavat opiskelijat, jotka ovat työssäoppimisjaksolla työ- tai kenttäharjoittelussa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 773 979 784 198 809 064
Bruttotulot 64 811 58 046 62 546
Nettomenot 709 168 726 152 746 518
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 35 344    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 22 854    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 54 181 51 006 55 506
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 53 564 51 006 55 506
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 617 - -
Kustannusvastaavuus, % 101 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ennaltaehkäisevä työ terrorismin torjuntaan -500
EU-puheenjohtajakauden 2019 turvallisuuskustannukset 2 500
Kaluston ja varusteiden lisääminen sekä operatiivisen suorituskyvyn ja kyberrikostorjunnan toimintakyvyn parantaminen -9 000
Kertaluonteisen lisäyksen poisto -470
Lähiöpoliisit ja poliisin ennalta estävä toiminta 2 500
Poliisihallituksen Monibiometriatunnistus-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 2 000
Poliisihallituksen VITJA-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -3 000
Poliisin toiminta palvelutason kannalta haasteellisilla ja harvaanasutuilla alueilla 3 300
Rangaistusmääräysalan laajentaminen (HO 2015) -1 000
Siirto momentilta 26.10.02 335
Toiminnan turvaaminen/tason korotus -5 000
Ydintoiminnan turvaamiseen tarvittava tasokorotus (7 200 poliisimiestä) 18 044
Eläkemaksurakenteen muutos 322
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -177
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -89
Palkkausten tarkistukset 17 821
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -161
Toimintamenojen tuottavuussäästö -3 495
Toimintamenosäästö (HO 2015) -4 142
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -2 733
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -1 613
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 5 026
Vuokramenojen indeksikorotus 427
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -529
Yhteensä 20 366

2019 talousarvio 746 518 000
2018 I lisätalousarvio 9 225 000
2018 talousarvio 726 152 000
2017 tilinpäätös 696 678 000