Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              50. Eräät avustukset
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 545 000 euroa.

Selvitysosa:Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Ministeriön tärkeimpiä tehtäviä ovat säädösvalmistelu sekä hallinnonalan toiminnan strateginen suunnittelu ja ohjaus sekä kansainväliset asiat.

Sisäministeriö asetta toiminnalleen seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  • — Sisäistä turvallisuutta kehitetään strategian mukaisesti vahvistamalla tilannekuvaa, selkeyttämällä toimivaltuuksia, turvaamalla kriisinsietokyky, ydintoiminnot ja palvelutaso, ennakoimalla kansainvälisen turvallisuustilanteen kehittymistä ja ulkoisen turvallisuusympäristön muutoksia ja kehittämällä suorituskykyä muuttuneen turvallisuusympäristön vaatimuksiin
  • — Hallittu, työllisyyttä ja talouskasvua tukeva maahanmuutto toteutetaan toimeenpanemalla maahanmuuttopolitiikan linjaukset ja edistämällä EU- ja kansainvälisissä asioissa maahanmuuttovirtojen hallintaa ja ulkorajojen valvontaa
  • — Hallinnonalan ohjausta vahvistetaan ja vastuita selkiytetään ohjauksen kehittämishankkeen toimenpiteinä
  • — Ministeriön osaamista kehitetään siten, että se tukee tavoitteiden saavuttamista ja ministeriön ydintehtävien hoitamista. Henkilöstön työhyvinvointia ja työturvallisuutta edistetään systemaattisesti
  • — Ministeriön perustehtäviin liittyviä toimintatapoja ja riskienhallintaa sekä johdon päätöksentekoa tukevaa raportointia kehitetään huomioiden digitalisaation ja uusien teknologioiden kehitys.

Henkisten voimavarojen hallinta

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Henkilötyövuodet 193,8 195 213
— josta momentin 26.01.01 henkilötyövuodet 182,3 185 185
Sairauspoissaolot (pv/htv) 9,1 8,0 6,7
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,7 3,8 3,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 14 786 14 611 14 845
Bruttotulot 647 800 300
Nettomenot 14 139 13 811 14 545
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 243    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 906    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Erityisasiantuntija Suomen Moskovan suurlähetystössä (siirto momentilta 24.01.01) 176
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) -7
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 34
Eläkemaksurakenteen muutos 123
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -2
Palkkausten tarkistukset 539
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -5
Toimintamenojen tuottavuussäästö -106
Toimintamenosäästö (HO 2015) -100
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -47
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 134
Yhteensä 734

2019 talousarvio 14 545 000
2018 I lisätalousarvio 163 000
2018 talousarvio 13 811 000
2017 tilinpäätös 13 802 000