Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomsposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådet
         01. Kommunikationsministeriet
         24. Vägförvaltningen
            26. Vägverket
         30. Sjöfartsverket
              51. Prisstöd för lotsning
            33. Rederiverket
            34. Lotsverket
         40. Banförvaltningscentralen
         41. Järnvägsverket
            50. Luftfartsverket
         51. Luftfartsförvaltningen
         70. Kommunikationsverket
         80. Meteorologiska institutet
         81. Havsforskningsinstitutet

Talousarvioesitys 2019

41. Tryggande av konkurrensförutsättningarna för lastfartyg samt passagerarfartyg i trafik mellan tredje länder vilka är upptagna i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 40 985 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/1991) till lastfartyg och passagerarfartyg i trafik mellan tredje länder vilka antecknats i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart.

Förklaring:Det stöd som betalas till fartygen motsvarar beloppet av de förskottsinnehållningar som verkställts på den sjöarbetsinkomst som en skattskyldig sjöfarare erhållit från ett ovan avsett fartyg som är infört i handelsfartygsförteckningen, av källskatten och av de socialskyddsavgifter som arbetsgivaren har betalt för inkomsten samt de sjömanspensionsförsäkrings-, arbetslöshetsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och grupplivförsäkringspremier liksom den andel av premierna för grupplivförsäkring för fritiden och tilläggsförsäkringen i fritidsförsäkringen som arbetsgivaren betalar. Lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart har ändrats (544/2005) så, att stöd också kan beviljas en sådan i Finland registrerad arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet men som inte är fartygets ägare för stöd som betalas för kostnader som uppkommit fr.o.m. den 1 juli 2005. Även den sjöfart som huvudsakligen går genom Saima kanal skall omfattas av lagen och stödet.

Bruttodräktigheten för de 106 fartyg som enligt förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart omfattas av lastfartygsstödet uppgick i slutet av 2004 till 974 597 ton, dvs. 62,8 % av det faktiska tonnaget vad gäller handelsflottan, medan det utbetalda stödet uppgick till 39,1 miljoner euro. Stödet var i genomsnitt 369 172 euro per fartyg, och andelen av den beskattningsbara sjöarbetsinkomst som stödet gällde var 41,4 %. Lagändringen beräknas innebära att ett fartyg som går i trafik på Saima kanal börjar omfattas av stödet 2006. År 2006 beräknas antalet fartyg förbli på 2004 års nivå. Stödbeloppet per fartyg beräknas uppgå till i medeltal 386 651 euro år 2006. Höjningen av sjömanspensionsförsäkringspremien vid ingången av 2005 och ett nytt treårigt inkomstavtal ökar stödets andel av den beskattningsbara sjöarbetsinkomsten till 42 %.


2006 budget 40 985 000
2005 budget 46 738 000
2004 bokslut 39 132 256