Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 587 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteuttavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän tai muiden Suomen lähialueeksi luettavien maiden kanssa tehtävään säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) muiden Suomen lähialueeksi luettavien valtioiden viranomaisten kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

3) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet:

 • — säteilytoiminnassa ja ydinenergian käytössä noudatetaan voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä
 • — suomalaisilla ydinlaitoksilla ei satu onnettomuutta tai vakavaa turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa
 • — ydinvoimalaitosten riskejä hallitaan siten, että laitosten onnettomuusriski pitkällä aikavälillä pienenee
 • — radioaktiivisten aineiden normaalikäytön aikaiset päästöt ydinlaitoksista ja kaivoksista ympäristöön ovat erittäin pieniä
 • — ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä
 • — ydinsulkuvalvontaan liittyvä toiminta tapahtuu kansainvälisten sopimusten mukaisesti
 • — säteilyn käytössä ei satu onnettomuutta tai vakavaa turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa
 • — jokaisen säteilytyöntekijän säteilyannos on suunnitellussa altistustilanteessa henkilökohtaisen annosrajan alapuolella
 • — säteilyn lääketieteellisessä käytössä potilasaltistus on oikeutettu ja optimoitu
 • — markkinoilla olevat säteilyä tuottavat kuluttajatuotteet ovat turvallisia ja vaatimusten mukaisia
 • — kaikista Suomessa olevista säteilylähteistä huolehditaan asianmukaisesti
 • — ydinlaitoksiin, ydinmateriaaleihin ja säteilyn käyttöön kohdistuva vakava vahingoittava laiton toiminta on tehokkaasti estetty
 • — ydinmateriaalien ja muiden radioaktiivisten aineiden luvaton maahantuonti, maastavienti ja kuljetus on estetty tehokkaasti
 • — talousvesi ei ylitä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) esitettyjä radioaktiivisuuden viitearvoja
 • — avaruussäteilystä lentohenkilöstölle aiheutuva annos ei ylitä asetettuja raja-arvoja
 • — väestön radonaltistuminen pienenee
 • — suomalaisten keskimääräinen efektiivinen säteilyannos pienenee
 • — varautuminen erilaisiin säteilyvaaratilanteisiin ja niiden pitkäkestoiseen hoitoon on riittävä.

Asetettujen vaikuttavuustavoitteiden lisäksi Säteilyturvakeskusta koskevat vuosittain asetettavat toiminnalliset tavoitteet sekä koko hallinnonalalle asetetut henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä sekä toiminnallista tehokkuutta koskevat tavoitteet.

Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2017
toteutuma
htv 2018
varsinainen talousarvio
htv 2019
esitys
htv
             
Budjettirahoitus 11 877 88 12 213 88 11 587 100
Maksullinen toiminta 25 323 227 29 760 231 28 313 220
Yhteisrahoitteinen toiminta 273 3 250 4 250 4
Yhteensä 37 473 318 42 223 323 40 150 324

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2017
toteutuma
htv 2018
arvio
htv 2019
arvio
htv1)
             
Ydinenergia 20 136 130 21 723 134 21 030 134
Säteilytoiminta 7 184 45 6 800 45 6 342 45
Valmiustoiminta 1 782 9 1 700 9 1 586 9
Tutkimus ja kehitys 861 5 2 000 7 1 865 7
Asiantuntijapalvelut 3 194 15 6 000 15 5 597 15
Viestintä 866 5 1 000 5 934 5
Ympäristö 3 450 14 3 000 14 2 796 15
Yhteiset palvelut2) - 34 - 33 - 33
Yhteensä 37 473 257 42 223 262 40 150 263

1) Taulukko ei sisällä lomia ja poissaoloja. Vuonna 2019 niiden osuudeksi arvioidaan 61 htv.

2) Yhteisten palvelujen kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 37 473 42 223 40 150
Bruttotulot 25 596 30 010 28 563
Nettomenot 11 877 12 213 11 587
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 254    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 815    

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (ydinturvallisuusvalvonta, 1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 17 757 20 000 21 396
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 17 984 20 000 21 396
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -227 - -
Kustannusvastaavuus, % 99 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 3 427 2 760 589
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 159 2 760 589
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 268 - -
Kustannusvastaavuus, % 108 100 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 56 100 100
— EU:lta saatava rahoitus 160 150 150
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 57 - -
Tuotot yhteensä 273 250 250
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 696 500 500
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -423 -250 -250
Omarahoitusosuus, % 61 50 50
Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö

Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö Venäjän federaation kanssa on kohdistunut seuraaviin aihepiireihin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja Tšernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin sisältyy muun muassa koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia, laitetoimituksia sekä laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu tämän yhteistyön puitteissa.

Muiden lähialueeseen kuuluvien maiden kanssa ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö kohdistuu vastaavasti suomalaisten turvallisuuden kannalta merkittävimpiin kohteisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirtyvän erän leikkaus -3 000
Säteilytoiminnan valvonnan valvontamaksujen tulouttamisen siirtyminen momentille 11.19.12 2 271
Eläkemaksurakenteen muutos 25
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -11
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -6
Palkkausten tarkistukset 248
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -2
Toimintamenojen tuottavuussäästö -65
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -126
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -24
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 75
Vuokramenojen indeksikorotus 4
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -7
Tasomuutos -8
Yhteensä -626

2019 talousarvio 11 587 000
2018 I lisätalousarvio 75 000
2018 talousarvio 12 213 000
2017 tilinpäätös 12 438 000