Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 547 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen

2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen

4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaisesti.

Valtion mielisairaaloille asetettavat tulostavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja mielisairaaloiden välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2019.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sairaaloiden toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevaa tieteellistä tutkimustyötä tehdään ja hyödynnetään jatkuvasti. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Hoitoa kehitetään siten, että pakkotoimia tarvittaisiin mahdollisimman vähän. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä.

Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksia vastaavaa moniammatillista työskentelyä sekä työnjohtoa. Valtion mielisairaalat toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.

Valtion mielisairaaloiden rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2017
toteutuma
htv 2018
arvio
htv 2019
arvio
htv
             
Toimintamenomääräraha 595 - 550 - 547 -
Liiketaloudelliset suoritteet 56 268 805 59 030 802 61 087 822
Ulkopuolinen rahoitus yhteensä 423 10 430 9 430 5
Yhteensä 57 286 815 60 010 811 62 064 827

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 57 286 60 010 62 064
Bruttotulot 56 691 59 460 61 517
Nettomenot 595 550 547
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 541    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 509    

Mielisairaaloiden tuottavuuden (laskutettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) kehitys

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
arvio
       
Niuvanniemen aikuisosastot 195,39 196,02 196,02
Niuvanniemen alaikäisten hoitoyksikkö 107,36 95,86 95,86
Vanhan Vaasan aikuisosastot 187,50 182,11 182,11

Mielisairaaloiden taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioitu kehitys

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
arvio
       
Niuvanniemen aikuisosastot 350,58 359,88 359,88
Niuvanniemen alaikäisten hoitoyksikkö 827,32 881,15 881,15
Vanhan Vaasan aikuisosastot 377,90 396,03 396,03

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 55 204 58 567 60 556
— muut tuotot 1 487 893 961
Tuotot yhteensä 56 691 59 460 61 517
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 56 965 59 709 61 766
— osuus yhteiskustannuksista 321 301 298
Kustannukset yhteensä 57 286 60 010 62 064
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -595 -550 -547
Kustannusvastaavuus, % 99 99 99

Mielisairaaloiden arvioidaan tuottavan asiakkailleen mm. seuraavat suoritteet

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
arvio
       
Hoitopotilaiden hoitovuorokausia (aik.os) 142 602 143 455 143 455
Mielentilatutkimushoitovuorokausia (aik.os.) 3 729 4 079 4 079
Mielentilatutkimuksia (aik.os.) 56 68 68
Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä 4 647 4 563 4 563
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausia 56 110 110
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimuksia 1 2 2
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivia hoitomenettelyjä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia. Tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Henkilöstön kehittämisessä voimavaroja suunnataan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan perustuvaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen, jonka keskeisiä teemoja ovat muun muassa psykologisten valmiuksien koulutukset, biologiset ja farmakologiset koulutukset sekä pakkokeinojen vähentämiseen tähtäävä koulutus. Koulutuksen rahoitus tulee pääosin maksullisen toiminnan tuotoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toimintamenojen tuottavuussäästö -3
Yhteensä -3

2019 talousarvio 547 000
2018 talousarvio 550 000
2017 tilinpäätös 563 000