Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 769 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2019:

Toiminnallinen tehokkuus
  • — jatkokehitetään laskentatointa, kustannuslaskentaa ja muuta seurantaa Kieku-tietojärjestelmän puitteissa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa
  • — maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta
  • — toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia hallitusohjelman kärkihankkeita ja muita hankkeita, kuten mm. Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishankkeita (Kanta ja Kansa)
  • — valmistellaan ja toimeenpannaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa uudistusta
  • — lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä
  • — jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista
  • — vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
  • — sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet ja toimintamenojen supistuminen huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.

Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Ministeriön johto 665 668 587
Johdon tuki 4 562 2 428 2 495
Kansainvälisten asioiden yksikkö   2 155 2 216
Viestintä 1 390 1 397 1 436
Hallinto 2 826 2 839 2 918
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto 1 714 1 722 1 769
Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto 3 155 3 168 3 257
Hyvinvointi- ja palveluosasto 11 833 11 886 12 218
Työ- ja tasa-arvo-osasto 4 720 4 741 4 873
Yhteensä 30 865 31 004 31 769

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 37 559 37 704 38 319
Bruttotulot 6 694 6 700 6 550
Nettomenot 30 865 31 004 31 769
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 474    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 809    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) -8
Raamisopimuksen koulutusmäärärahojen poistamisen palautus 90
STEA:n siirtymisen STM:ään menojen tarkentuminen -225
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 52
Eläkemaksurakenteen muutos 116
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -21
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -11
Palkkausten tarkistukset 721
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -7
Toimintamenojen tuottavuussäästö -194
Toimintamenosäästö (HO 2015) -40
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -71
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 244
Tasomuutos 119
Yhteensä 765

2019 talousarvio 31 769 000
2018 I lisätalousarvio -108 000
2018 talousarvio 31 004 000
2017 tilinpäätös 31 200 000