Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Yhteenveto
            Kriisinhallinta
            Lähialueyhteistyö
            Kehitysyhteistyö
            Hallinto
            Siviilikriisinhallinta
            Poliisitoimi
            Rajavartiolaitos
            Maahanmuutto
            Kuntien tukeminen
            Valtion eläkemenot
            Maksut EU:lle
            Autoveron vientipalautus
            Maaseudun kehittäminen
            Maatalous
            Vesitalous
            Metsätalous
            Viestintäpolitiikka
            Liikennepolitiikka
            Liiketoiminta
            Tutkimus
            Hallinto
            Energiapolitiikka
            Muut politiikkalohkot
            Sosiaalivakuutusmaksut
            Sairausvakuutus
            Eläkemenot
            Kansaneläkemenot
            Kuntouttava työtoiminta
            Työttömyysturva
            Virastot ja laitokset
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2019

Hallinnon kehittäminen

Uusi aluehallinnon organisaatio ja tehtäväjako toteutuu vuoden 2010 alusta lukien. Valtion aluehallinnossa tehtäviä kootaan kahteen monialaiseen virastoon: valtiovarainministeriön hallinnonalalle perustettavaan valtion aluehallintovirastoon sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle perustettavaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Aluehallintoviraston toimintamenomääräraha on 48 milj. euroa ja se koostuu siirroista valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen momenteilta. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimiin ehdotetaan 2,5 milj. euron määrärahalisäystä uusien aluehallintoviranomaisten yhteiseen kehittämiseen. Lisäys toteutetaan pääluokan sisäisinä siirtoina.

Talousarviovuonna kootaan valtionhallinnon neljä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta yhdeksi virastoksi valtiovarainministeriön hallinnonalalle. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) aloittaa toimintansa vuoden 2010 alusta. Sen toimintamenoihin varataan 1 milj. euroa palvelukeskusten yhdistämisestä johtuviin menoihin sekä vielä v. 2010 tapahtuvista asiakkaiden vastaanottohankkeista johtuviin investointeihin. Palvelukeskusten toimintaa selostetaan tarkemmin yleisperustelujen luvussa 7.3 Hallinnon yhteisten palvelujen tehostaminen.