Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 170 158 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019:

Vaikuttavuus

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Ihmiset ja ympäristö      
Virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään (%) 44 35 32
Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, enintään (%) 32 24 20
Kansalaisten tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon (1—5) 3,1 > 3,1 3,0
     
Yritykset ja elinkeinot      
Uudet kansainvälistyvät yritykset (lkm) - 1 750 1 500
Eri rahoitustoimenpiteiden kautta syntyneet yritykset (lkm) 7 058 10 000 8 500
Raskaan liikenteen tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon (1—5) 2,6 2,7 2,7
Maatalouden fosforitase (kg/ha) - < 5 < 5
Maatalouden typpitase (kg/ha) - < 46 < 46
       
Ympäristö ja luonnonvarat      
Luonnonsuojelualueiden toteutus (ha) 12 062 5 500 5 200
Palvelujen ja joukkoliikenteen järjestämistä tukeva taajamarakenne kaupunkiseudulla (%) 64,2 64 64

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5) 4,1 > 4 > 4
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) 3,7 - > 3,7
Valvontasuunnitelmien toteuttaminen täysimääräisesti (%) 100 100 100
Henkilötyövuosien kehitys 2 956 2 879 2 796
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,6 > 3,5 > 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 208 041 199 255 200 158
Bruttotulot 34 682 30 000 30 000
Nettomenot 173 359 169 255 170 158
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 32 520    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 31 191    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 10 182 10 000 10 000
— muut tuotot -8 - -
Tuotot yhteensä 10 174 10 000 10 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 5 883 8 200 6 500
— osuus yhteiskustannuksista 3 065 2 800 3 500
Kustannukset yhteensä 8 948 11 000 10 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 226 -1 000 -
Kustannusvastaavuus, % 114 91 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 7 788 6 000 6 000
— EU:lta saatava rahoitus 9 - -
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus - - -
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 2 142 1 500 1 500
Tuotot yhteensä 9 939 7 500 7 500
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 12 056 9 000 9 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -2 117 -1 500 -1 500
Omarahoitusosuus, % 18 17 17

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 28.70.05, 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 ja 62, 31.10.50, 31.30.63, 64 ja 66, 32.01.20, 32.30.01 ja 51, 32.40.51 ja 52, 32.50.42, 44 ja 64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31, 50 ja 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maakuntauudistus: palkkaus- ja muut menot (siirto momentilta 32.20.06) 109
Palvelukeskuksen oman pääoman maksaminen, kertaluonteisen siirron palautus -460
Työvoima- ja kasvupalvelukoulutuksen hankinta (siirto momentilta 32.30.01) 1 700
Work in Finland -sivusto, kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentille 32.70.03) -170
Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntatehtävät (-1 htv) (siirto momentille 26.20.01) -60
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -260
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -130
Palkkausten tarkistukset 4 472
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -41
Säästöpäätös -1 800
Toimintamenojen tuottavuussäästö -902
Toimintamenosäästö (HO 2015) -980
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -1 491
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -412
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 1 372
Vuokramenojen indeksikorotus 76
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -120
Yhteensä 903

2019 talousarvio 170 158 000
2018 I lisätalousarvio 1 172 000
2018 talousarvio 169 255 000
2017 tilinpäätös 172 030 000