Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin sekä yrityksille tarjottavan julkisiin hankintoihin liittyvän neuvontapalvelun rahoitukseen

3) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen

4) avustuksiin Finnvera Oyj:lle ESIR-neuvontapalvelun menoihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2017
toteutuma
2018
ennakoitu
2019
arvio
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Työ- ja elinkeinoministeriö      
Hallituksen esitykset (kpl) 28 25 30
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 79 > 80 > 80
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) 0,6 0 0
Valtioneuvoston asetukset (kpl) 24 35 20
Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) 0,6 < 1,0 < 1,0
Työ- ja elinkeinoministeriön henkilötyövuosimäärä      
— Toimintamenomomentti 32.01.01 377 384 387
— Muut momentit 21 21 13

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio

2019
esitys
       
Bruttomenot 41 642 39 785 42 700
Bruttotulot 9 264 7 100 9 000
Nettomenot 32 378 32 685 33 700
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 344    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 419    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Erityisasiantuntijan palkkaus- ja muut menot (siirto momentille 24.01.01) -4
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) -10
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 72
Yritystukien vaikuttavuusarvioinnit 200
Eläkemaksurakenteen muutos 166
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -15
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -8
Palkkausten tarkistukset 778
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -7
Toimintamenojen tuottavuussäästö -239
Toimintamenosäästö (HO 2015) -100
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -72
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 254
Yhteensä 1 015

2019 talousarvio 33 700 000
2018 I lisätalousarvio 189 000
2018 talousarvio 32 685 000
2017 tilinpäätös 34 453 000