Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
              20. Perusväylänpito
              79. Elinkaarirahoitushankkeet
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 754 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

Väyläviraston tehtävänä on vastata liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä.

Väyläviraston tehtävänä on muun muassa:

 • — vastata hallinnoimastaan valtion tie- ja rataverkosta ja niiden kehittämisestä sekä niihin kohdistuvien toimien yhteensovittamisesta koko maassa
 • — osallistua liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja liikenneverkkojen toimenpiteiden valmisteluun sekä maankäytön yhteistyöhön
 • — osallistua liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen
 • — rajoittaa liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja
 • — vastata liikenteenohjauksen järjestämisestä
 • — edistää liikenteen palveluiden ja liikennejärjestelmän digitalisaatiota ja automatisaatiota
 • — vastata maanteiden kunnossapidosta ja palvelutasosta, merkittävien tiehankkeiden rakentamisesta ja tienpidon valtakunnallisista tehtävistä sekä ratojen ja vesiväylien suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja palvelutasosta
 • — vastata elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toiminnallisesta ohjauksesta toimialallaan ja tienpidon yhteensovittamisesta sanotuissa keskuksissa
 • — vastata ja hallinnoida väyliä koskevia tietovarantoja ja huolehtia toimialansa tilastoinnista
 • — turvata talvimerenkulun edellytykset
 • — edistää väylänpidon markkinoiden toimivuutta
 • — huolehtia oman toimintansa varautumisesta normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin sekä edistää toimialallaan yhteiskunnan varautumista normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin
 • — vaalia ja hoitaa hallinnassaan olevia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kiinteistökohteita, kulttuuriympäristöjä ja kulttuuriomaisuutta.

Liikenne- ja viestintäministeriön Väylävirastolle vuodelle 2019 alustavasti asettamat keskeiset toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Tulostavoitteet 2017 toteutuma 2018 tavoite 2019 tavoite
       
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA      
1. Liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinat ja palvelut      
Markkinat toimivat tasapuolisesti
ja niiden kehittymistä edistetään
     
Innovatiiviset hankinnat ja kokeilut     Hankinnan toimintalinjat
on uudistettu uudenlaisen
liiketoiminnan mahdollistamiseksi.
Kokeilut ovat vauhdittaneet
uusien palvelujen
kehittymistä ja käyttöä.
Rataverkon
käytön ja palveluiden tasapuolisuus
    Ratapihat toimivat
kilpailuneutraalisti. Rataverkon
haltijan palvelut on
kuvattu ja hinnoiteltu. Uudet
kapasiteetinhallinnan toimintamallit
on luotu ja käyttöönotto
aikataulutettu.
2. Liikenteen energiareformi      
Toimialan energiatehokkuus lisääntyy      
Liikennejärjestelmän tehokkuus     Toimeenpantu merkittäviä,
kestävää liikennejärjestelmää
edistäviä toimenpiteitä
ja hankkeita.
Edistetty liikenteen energiatehokkuutta
ja ympäristöystävällisyyttä
(esim. junaliikenteen
energiatehokkuus, digitalisaatio).
Väyläviraston hankintojen energiatehokkuus     Uudistettu hankintojen
energiatehokkuusvaatimuksia
koskevat toimintalinjat.
3. Tiedon hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet      
Tieto on lisännyt uutta liiketoimintaa sekä
tehostanut logistiikkaa ja väylänpitoa
     
Automaattinen liikenne ja
tiedon hyödyntäminen
    Virasto on osallistunut roolinsa mukaisesti automatisoituvan liikenteen ekosysteemien, kokeilujen ja tietopohjan kehittämiseen.
Satelliittinavigoinnin toteuttaminen     Viraston vastuulla olevat SATNAV-hallinnonalan toimenpidesuunnitelman mukaiset
toimenpiteet v. 2019 on toteutettu.
Älykkään infraomaisuuden ja infran
kunnon hallinnan kehittäminen
    On hyödynnetty uusia tietolähteitä
ja uutta analytiikkaa osana infran omaisuudenhallintaa
ja liikennejärjestelmän
kehittämistä.
4. Luottamus digitaalisiin palveluihin      
Tieto, järjestelmät ja verkot ovat luotettavia      
Älyliikenteen ja liikenteen ohjauksen
tietoturvan ja tietosuojan varmistaminen
    Tiedon keruussa, hallinnassa,
jakelussa ja liikenteen ohjauksen
hankintasopimuksessa
on huomioitu tietoturvallisuuden
vaatimukset.
Digitaaliset palvelut ovat esteettömiä      
Liikenteen ja viestinnän digitaalisten palveluiden esteettömyys     Virasto on toteuttanut vastuullaan olevat liikenteen ja viestinnän digitaalisten palveluiden esteettömyyden toimenpideohjelman toimenpiteet ja on antanut väliraportin.
5. Liikenne- ja viestintäverkot      
Väyläomaisuuden hallinta on systemaattista      
Väyläomaisuuden hallinta     Strateginen omaisuuden
hallinnan suunnitelma
on laadittu ja keskeiset toimenpiteet
ohjelmoitu suhteessa palvelutasoon ja rahoitukseen.
Liikenneverkot vastaavat elinkeinoelämän ja kilpailukyvyn kannalta keskeisiin kuljetustarpeisiin      
Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun
lain täytäntöönpano
    Liikennejärjestelmän uudistusten
toimeenpano on aloitettu yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.
Asiakastyytyväisyys     Asiakastyytyväisyysmittausten
vastaukset on analysoitu ja tarvittavat toimenpiteet päätetty.
Radanpidosta johtuvat viivästykset
kauko- ja lähijunaliikenteessä
    Radanpidosta johtuvat viivästykset
ovat vähentyneet.
Verkkojen ja järjestelmätason toimintavarmuus ja turvallisuus paranevat      
Verkkojen ja liikennejärjestelmätason
toimintavarmuus
    Rataverkon toimintavarmuutta
on parannettu elinkaaren
hallinnan avulla ja rataverkon
käytön suunnittelun kehittämisellä.
Tieverkon talvihoidon laatu
ja vastaavuus asiakastarpeeseen
on varmistettu.
Turvallisuusjohtamisjärjestelmät ja
riskienhallinta
    Turvallisuusjohtamisjärjestelmät
ovat integroituja viraston
johtamisjärjestelmään ja toimivat
laadukkaasti.
Viraston riskienhallinta on
systematisoitua ja koordinoitua.
Palveluntuottajien ja -ketjujen
valvontaa on parannettu.
Väylien palvelutason seuraaminen     On tuotettu ja analysoitu digitaalista
tietoa väylien kunnosta,
liikenteenohjauslaitteista,
tiemerkinnöistä, liikennetilanteesta
ja häiriöistä.
Verkot mahdollistavat uudet innovatiiviset
palvelut
     
Verkot luovat mahdollisuuksia uusien
palvelujen kehittymiselle
    Liikenteen ja logistiikan sekä
niiden palveluiden ja palvelukonseptien edellyttämät muutostarpeet verkoille on tunnistettu ja otettu suunnitelmiin.
Suomi on 5G-teknologian kärkimaa      
5G-hankkeen toteuttaminen ja edistäminen     Hanketta on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti.
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS      
Tuottavuus ja kokonaistaloudellisuus1)      
Työn tuottavuuden kasvu, % 1,3 1,0  
Kokonaistuottavuuden kasvu, % -2,1 0,2  
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % 116 120 120

1) Liikenneviraston tavoitteet v. 2017—2018; vuoden 2019 osalta ei vielä määritelty

Määrärahan mitoituksessa on lisäksi otettu huomioon 1.1.2019 perustettavaan Liikenne- ja viestintävirastoon siirtyvät tehtäväkokonaisuudet. Tämän johdosta momentilta on siirretty 6 664 000 euroa momentille 31.20.01 Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot. Tämä summa sisältää siirtyvää 78 henkilötyövuotta vastaavat palkkaus- ja muut kulut.

Hallinnonalan virastouudistuksen yhteydessä viraston tehtävistä siirretään Liikenne- ja viestintävirastoon viranomaistehtävät, mm. merikartoituksen järjestäminen, kauppa-alustukien myöntäminen ja julkisen liikenteen kehittämiseen liittyvät tehtävät. Väylävirasto keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väylien palvelutason ylläpitoon, väylien kehittämiseen, automatisoinnin edistämiseen sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 79 000 74 114 51 154
Bruttotulot 1 625 1 100 400
Nettomenot 77 375 73 014 50 754
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 068    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 12 006    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Liikenne- ja viestintävirastoon siirtyvät tehtävät (-78 htv) (siirto momentille 31.20.01) -6 664
Liikenteenohjausyhtiöön siirtyvät tehtävät (-175 htv) (siirto momentille 31.10.20) -16 317
Siirto momentilta 31.20.01 (1 htv) 118
Toimintamenosäästön uudelleenkohdennus momentilta 31.01.01 -33
Eläkemaksurakenteen muutos 204
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -66
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -33
Palkkausten tarkistukset 1 754
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -18
Toimintamenojen tuottavuussäästö -391
Toimintamenosäästö (HO 2015) -910
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -210
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -176
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 509
Vuokramenojen indeksikorotus 25
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -52
Yhteensä -22 260

Momentin nimike on muutettu.


2019 talousarvio 50 754 000
2018 I lisätalousarvio 535 000
2018 talousarvio 73 014 000
2017 tilinpäätös 74 313 000