Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              25. Metallirahatulot
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

28. Valtiovarainministeriön hallinnonalaPDF-versio

11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 125 802 000 euroa.


2019 talousarvio 125 802 000
2018 talousarvio 129 073 000
2017 tilinpäätös 129 410 733

12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 24 209 000 euroa.


2019 talousarvio 24 209 000
2018 talousarvio 24 606 000
2017 tilinpäätös 24 670 274

13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 13 834 000 euroa.


2019 talousarvio 13 834 000
2018 talousarvio 14 245 000
2017 tilinpäätös 14 282 790

20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 10 215 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen kehittämis- ja laajennusinvestointeja varten osoitetun määrärahan käyttöä vastaavaan, useammalle vuodelle jaksotettuun tuloutukseen.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.20.10.


2019 talousarvio 10 215 000
2018 talousarvio 9 974 000
2017 tilinpäätös 3 889 075

25. Metallirahatulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 50 000 euroa.

Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja myynnistä sekä palautuneiden metallirahojen metalliseosten myynnistä kertyvät tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen suunnittelusta, valmistuksesta, jakelusta, myynnistä, markkinoinnista, varastoinnista, ostamisesta, takaisinlunastuksesta ja hävityksestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Juhla- ja erikoisrahojen suunnitteluun liittyvät menot saavat olla enintään 150 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulot ja menot (euroa)

   
Toiminnan tulot 4 500 000
Toiminnan erillismenot 4 450 000
Nettotulot 50 000

2019 talousarvio 50 000
2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio 50 000
2017 tilinpäätös 5 933 398

50. Siirto valtion eläkerahastosta

Momentille arvioidaan kertyvän 1 903 821 000 euroa.

Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Siirrosta säädetään valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 6 § 1 momentissa. Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 % lain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2019 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2582).


2019 talousarvio 1 903 821 000
2018 talousarvio 1 865 863 000
2017 tilinpäätös 1 827 394 016

51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset

Momentille arvioidaan kertyvän 234 386 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina niiden vastuulla olevien eläkemenojen korvauksena julkisten alojen eläkelain (81/2016) nojalla.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2019 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2582).


2019 talousarvio 234 386 000
2018 talousarvio 217 200 000
2017 tilinpäätös 198 969 920

52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut

Momentille arvioidaan kertyvän 16 930 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Tapaturmat (tapaturmamaksut) 14 000 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu 1 100 000
Vanhat liikelaitokset 30 000
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet 600 000
Liikennevahingot 1 200 000
Yhteensä 16 930 000

2019 talousarvio 16 930 000
2018 talousarvio 16 680 000
2017 tilinpäätös 16 182 719

60. Työturvallisuusmaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 800 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvio perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), työtapaturma- ja ammattitautilakiin (459/2015) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Tuloarvio lasketaan siten, että se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista. Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen ja toisaalta virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sovittujen palkankorotusten vaikutus palkkasummaan.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.60.10.


2019 talousarvio 800 000
2018 talousarvio 850 000
2017 tilinpäätös 824 052

92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot

Momentille arvioidaan kertyvän 36 700 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2014/335/EU) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerikustannuksia EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 20 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen rahoituskaudella 2014—2020.


2019 talousarvio 36 700 000
2018 talousarvio 35 800 000
2017 tilinpäätös 35 114 212

93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen

Momentille arvioidaan kertyvän 1 700 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20.


2019 talousarvio 1 700 000
2018 talousarvio 1 500 000
2017 tilinpäätös 1 707 663

99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 14 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990)

2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965)

3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)

4) eläkkeiden palautukset: julkisten alojen eläkelaki (81/2016)

5) korvaus eräistä karttuneista eläkeosista: laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta (644/2003)

6) maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot: laki oikeudenkäynnin viivästymisestä (362/2009).

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Vakuutuskorvausten regressit 3 000 000
Valtionperinnöt 4 500 000
Saadut maksut myönnetyistä takauksista 3 500 000
Eläkkeiden palautukset 500 000
Korvaus eräistä karttuneista eläkeosista 600 000
Maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot 100 000
Muut tulot 1 800 000
Yhteensä 14 000 000

2019 talousarvio 14 000 000
2018 talousarvio 13 170 000
2017 tilinpäätös 21 704 671