Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaPDF-versio

20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 869 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1579/2015), hissiturvallisuuslakiin (1134/2016), sähköturvallisuuslakiin (1135/2016), lakiin tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista (1005/2008), lakiin vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (387/2013), painelaitelakiin (1144/2016), lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), kemikaalilakiin (599/2013), lakiin kasvinsuojeluaineista (1563/2011), kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011), lakiin kosmeettisista valmisteista (492/2013), maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999), lakiin pelastustoimen laitteista (10/2007), mittauslaitelakiin (707/2011), lakiin jalometallituotteista (1029/2000), ympäristönsuojelulakiin (527/2014), kaivoslakiin (621/2011) sekä jätelakiin (646/2011).


2018 talousarvio 2 869 000
2017 talousarvio 2 840 000
2016 tilinpäätös 3 019 217

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 869 000 euroa.

31. Palkkaturvamaksujen palautukset

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 31 810 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat palkkaturvalain (866/1998) 31 §:n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 29 §:n mukaisia työttömyysvakuutusrahaston suorituksia sekä työnantajilta ja niiden konkurssipesiltä kyseisen vuoden aikana takaisin perittyjen saatavien pääomia. Palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain mukaiset menot 32 000 000 euroa on budjetoitu momentille 32.40.52.


2018 talousarvio 31 810 000
2017 talousarvio 31 865 000
2016 tilinpäätös 27 482 460

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 31 810 000 euroa.

50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 240 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Tulokertymä sisältää Euroopan komission maksamat Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) maksut ohjelmakauden 2014—2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan sekä ohjelmakauden 2007—2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteuttaviin Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen -toimenpideohjelmiin sekä Manner-Suomen ESR -ohjelmaan.

Tulokertymä sisältää lisäksi Euroopan komission maksamat vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) maksut Vähävaraisten avun toimenpideohjelmaan 2014—2020 sekä maksut Suomen takausohjelmaan kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi.

Tulot koostuvat Euroopan komission EU-ohjelmiin maksamista alku-, väli- ja loppumaksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
EAKR 142 000 000
ESR 93 000 000
Muut 5 000 000
Yhteensä 240 000 000

2018 talousarvio 240 000 000
2017 talousarvio 170 000 000
2016 tilinpäätös 137 463 479

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 240 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 117 100 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Business Finland -viraston tulot 1 000 000
Royalty-tulot 4 500 000
Palkkaturvapalautusten korot 1 000 000
Korontasaustoiminnan korkohyvitykset ja suojaustulot 38 100 000
Päästöoikeuksien huutokauppatulot 72 000 000
Muut tulot 500 000
Yhteensä 117 100 000

Momentille kertyy tuloja Business Finland- viraston osallistumisesta eurooppalaisiin yhteistyöhankkeisiin sekä rahoituksen takaisinperinnöistä ja vahingonkorvauksista. Vastaavat menot on merkitty momentille 32.20.40.

Royalty-maksuista saatavat tulot perustuvat lakiin valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa toisen omaksi valtion omistamia kivennäislöydöksiä sekä niiden hyväksikäyttöä varten tarvittavia maa-alueita (174/1940).

Palkkaturvapalautusten korot ovat palkkaturvalain (866/1998) 17 §:n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 15 §:n mukaan palkkaturvana maksetuille määrille kertyviä korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisia korkoja, jotka työnantaja tai tämän konkurssipesä on velvollinen maksamaan.

Korontasaustoiminnan korkohyvitykset ja suojaustulot liittyvät Suomen Vientiluotto Oy:n OECD-ehtoisten vienti- ja alusluottojen korontasaustoimintaan (1543/2011, 1137/1996).

Päästöoikeuksien huutokauppatulot perustuvat päästökauppalakiin (311/2011) sekä komission huutokauppa-asetukseen (EU) N:o 1031/2010.


2018 talousarvio 117 100 000
2017 talousarvio 152 500 000
2016 tilinpäätös 120 589 200

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 117 100 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 90 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu päästöoikeuden hinnan nousun myötä kasvavista päästöoikeuden huutokauppatuloista.


2018 I lisätalousarvio 90 000 000
2018 talousarvio 117 100 000
2017 tilinpäätös 154 217 200
2016 tilinpäätös 120 589 200

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 90 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 72 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu päästöoikeuden hinnan nousun myötä kasvavista päästöoikeuden huutokauppatuloista.


2018 II lisätalousarvio 72 000 000
2018 I lisätalousarvio 90 000 000
2018 talousarvio 117 100 000
2017 tilinpäätös 154 217 200
2016 tilinpäätös 120 589 200

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 72 000 000 euroa.