Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2019
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
              01. Tupakkavero
              04. Alkoholijuomavero
              05. Virvoitusjuomavero
              07. Energiaverot
              08. Eräiden juomapakkausten valmistevero
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

07. EnergiaverotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 4 678 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Energiaverojen veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys (%)

 2017
tilinpäätös
2018
ennuste
2019
ennuste
    
Moottoribensiinin kulutus-2,4-1½-2½
Dieselöljyn kulutus-0,7½½
Sähkön kulutus1,43½

Lämmityspolttoaineiden verotasoja on korotettu tällä hallituskaudella vuosina 2016, 2017 ja 2018. Liikennepolttoaineiden verotasoja korotettiin vuoden 2017 alusta. Lisäksi kaivostoiminnan verotuet palautettiin vuoden 2017 alusta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Esityksessä lämmityspolttoaineiden verotusta muutetaan siten, että polttoaineen hiilidioksidiveron laskentaperusteissa otetaan huomioon polttoaineen keskimääräiset elinkaaripäästöt. Lisäksi turpeen veroa nostetaan sekä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon verotukea muutetaan niin, että hiilidioksidiveron puolitus korvataan energiasisältöveron alennuksella. Sähkön verotusta koskevaa sääntelyä muutetaan siten, ettei sähköön pääsääntöisesti kohdistu kahdenkertaista verotusta niissä tilanteissa, joissa sähköä siirretään sähkövarastoihin ja niistä takaisin sähköverkkoon myöhemmin kulutukseen luovutettavaksi. Esitys lisää verotuloja bruttomääräisesti 38 milj. eurolla.

 Voimassa oleva verotaso
  
Moottoribensiini, snt/l70,25
Dieselöljy, snt/l53,02
Kevyt polttoöljy, snt/l24,39
Raskas polttoöljy, snt/kg28,92
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh2,253
Sähkö II (teollisuus, kasvihuoneet ja konesalit), snt/kWh0,703
Kivihiili, €/t203,87
Maakaasu, €/MWh19,864
Nestekaasu, snt/kg28,43
Polttoturve, €/MWh1,90

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

 2017
tilinpäätös
2018
talousarvio
2019
esitys
    
Moottoribensiini1)1 3041 2591 257
Diesel1)1 3781 4081 380
Sähkö1 1811 1791 226
Muut728837815
Yhteensä4 5914 6834 678

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaverotuloihin on tunnistettu kohdistuvan 11 verotukea. Verotuet muodostuvat alennetuista verokannoista ja verotuen määräksi on katsottu vertailutason ja alennetun verokannan mukainen erotus. Vertailutasona on yleinen verorakenteen mukainen taso. Alla olevassa taulukossa esitettyjen merkittävimpien energiaverotukien lisäksi muita momentille kohdistuvia verotukia ovat liikenteessä käytetyn sähkön ja maakaasun normia alemmat verokannat, kiinteiden ja kaasumaisten biopolttoaineiden verottomuudet ja raideliikenteen sähkön verottomuus.

Merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

 201720182019
    
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1)763766769
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta434426422
Turpeen alempi verokanta2)157177189
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta sekä konesalien sähkön alempi verokanta590599603
CHP-laitosten puolitettu CO2-vero / alennettu energiasisältövero10811696
Muut181818

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maatalouden energiaveronpalautus, jonka määrä on n. 55 milj. euroa, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruus on n. 230 milj. euroa vuonna 2019. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.


2019 talousarvio4 678 000 000
2018 talousarvio4 683 000 000
2017 tilinpäätös4 590 841 600