Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik

Talousarvioesitys 2019

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitikPDF-versio

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 155 625 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Av avdraget som är 7 200 000 euro jämfört med det belopp på 162 825 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds 2 200 000 euro av att löneutgifter och andra utgifter för 50 personer överförs till moment 32.01.02. Personerna flyttas till den kundtjänst som 1.1.2012 ska inrättas inom arbets- och näringsförvaltningen. Dessutom föranleds 5 000 000 euro av avdraget av en överföring till moment 32.30.51.


2012 budget 155 625 000
2011 III tilläggsb. 2 269 000
2011 budget 161 833 000
2010 bokslut 166 893 000

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 484 437 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 481 437 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 3 000 000 euro, i vilken summa som tillägg har beaktats 5 000 000 euro som en överföring från moment 32.30.01 och som avdrag 2 000 000 euro som en överföring till moment 32.50.63 för arbetskraftspolitiska åtgärder inom det område som omfattas av förvaltningsförsöket i Kajanaland.


2012 budget 484 437 000
2011 III tilläggsb.
2011 II tilläggsb. 28 000 000
2011 budget 535 338 000
2010 bokslut 538 081 215

82. Lån för Finnvera Abp:s medelanskaffning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av lån som tryggar den medelanskaffning som hänför sig till finansiering av export i form av krediter och som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998).

Fullmakt

Arbets- och näringsministeriet kan bevilja lån som hänför sig till finansiering av export som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) till Finnvera Abp till ett belopp av högst 200 000 000 euro. Lånen kan beviljas utan krav på säkerhet. En förutsättning för beviljande av lånen är att störningarna på finansmarknaden hindrar sådan medelsanskaffning till Finnvera Abp som avses 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag. Återbetalningstiden för de lån som beviljas ska vara högst 12 månader. På de lån som beviljas uppbärs gängse ränta.

Förklaring:Momentet fogas till budgetpropositionen.

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter, som hänför sig till den kompletterande tilläggsbudgetpropositionen. Enligt propositionen kan Finlands Exportkredit Ab bevilja Finnvera Abp export- och fartygskrediter som baserar sig på medelsanskaffning. Enligt propositionen kan staten ställa garanti för Finnvera Abp:s medelsanskaffning i anslutning till finansiering av export i form av krediter. Om det på finansmarknaden förekommer sådana störningar att det hindrar Finnvera Abp att på marknaden skaffa lån och låneprogram som är avsedda för medelanskaffning kan bolaget inom ramen för de anslag som ingår i statsbudgeten beviljas kortfristiga högst 12 månaders lån mot gängse ränta. Avsikten är att bevilja lånen utan krav på säkerhet.


2012 budget 10 000